• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
La igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a la feina centra el debat al Seminari sobre Relacions Col·lectives d’avui
La igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a la feina centra el debat al Seminari sobre Relacions Col·lectives d’avui


El Seminari, organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya, que s’està celebrant avui, amb una assistència de 220 tècnics i electes locals, també tracta el nomenament de funcionaris interins per cobrir les funcions reservades a funcionaris de carrera i els processos de subrogació de personal derivats del canvi en els models de gestió dels serveis locals després de l’LCSP

19/11/2019

En la primera ponència, hem intentat resoldre els dilemes i dubtes a què ha donat lloc en els nostres governs locals l’aprovació del Reial decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en la feina i l’ocupació; i les mesures de conciliació de la vida laboral i familiar i permisos per naixement. Carolina Gala Duran, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, ens ha explicat quins són els continguts d’aquest reial decret-llei, les qüestions generals, la conciliació de la vida familiar i laboral, els permisos de maternitat, paternitat, lactància, per adopció, guarda o acolliment, el permís per a progenitor diferent, la prestació per naixement o cura del menor, excedències....i els plans d’igualtat i la no discriminació entre homes i dones, entre moltes altes qüestions.

A continuació, la intervenció de Josefa Cantero Martínez, professora titular de Dret Administratiu de la Universitat de Castella-La Manxa, ha anat adreçada a explicar com procurar establir algun criteri o pauta sobre la jurisprudència dels nostres tribunals envers el nomenament d’interins per a la cobertura de funcions reservades a funcionaris de carrera, que té a dia d’avui una especial incidència sobre els membres dels cossos de policia local. La seva intervenció ha conclòs dient que "caldria repensar amb calma la resta de supòsits que habiliten per al nomenament d’interins en la funció pública. També s’hauria de replantejar seriosament la possibilitat de nomenar policies interins per realitzar programes de caràcter temporal. Crec que les solucions apuntades pel legislador català o basc podrien servir de model per orientar eventuals reformes autonòmiques”.

La sessió d’avui finalitza amb una posada al dia sobre els incessants canvis que s’estan produint ens processos de subrogació de personal procedents d’un operador privat induïts per les decisions de remunicipalització de serveis, anàlisi que condueix el professor Federico Castillo-Blanco, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Granada. En la seva intervenció, explica la problemàtica sorgida a conseqüència dels processos de subrogació de personal quan es reinternalitzen serveis públics (ha fet una breu aproximació al què ha ocorregut els darrers anys i a la normativa existent ara i la seva aplicació al sector públic, així com les respostes del dret laboral en aquests supòsits); també ha informat de quines són les limitacions derivades de la legislació de treball públic en aquests processos de reversió de serveis públics externalitzats; també ha esbrinat la subrogació de treballadors i els contractes de serveis a l’LCSP; la situació jurídica dels treballadors subrogats i finalment ha conclòs dient com, segons el seu parer, es podria resoldre el complex assumpte de la subrogació en les relacions laborals de serveis prèvimament externalitzats.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
Informació sessió octubre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC