• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Anàlisi dels aspectes més importants des d’una perspectiva local del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries
Anàlisi dels aspectes més importants des d’una perspectiva local del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries


Aquest reial decret llei de mesures urgents, publicat al BOE número 73, de 18 de març de 2020, dóna resposta a les circumstàncies econòmiques excepcionals assenyalades, sumant-se a les mesures adoptades a nivell comunitari i completant les preses pel Govern en les últimes setmanes

18/03/2020

Segons la DF 9ª del RDLL entra en vigor el mateix dia de la publicació en el BOE. I segons la DF 10ª del RDLL, les mesures que preveu el present reial decret llei mantenen la vigència durant el termini d'un mes des de la seva entrada en vigor, sense perjudici que, prèvia avaluació de la situació, es pugui prorrogar la seva durada pel Govern mitjançant un reial decret llei. No obstant l'anterior, aquelles mesures que es preveu que tenen termini determinat de durada s'han de subjectar a aquest.

La norma s'estructura en 5 capítols, 43 articles, 9 disposicions addicionals, 3 disposicions transitòries, 10 disposicions finals i 1 annex:
- Capítol I: articula una sèrie de mesures de suport a treballadors, famílies i col·lectius vulnerables
- Capítol II: estableix les mesures de flexibilització dels mecanismes d'ajust temporal d'activitat per evitar acomiadaments
- Capítol III: estableix diverses mesures de garantia de liquiditat per sostenir l'activitat econòmica
- Capítol IV: estableix mesures de suport a la investigació sobre el COVID-19
- Capítol V: estableix altres mesures de flexibilització
- Es pròrroga de la vigència del DNI (DA 4a)
- Als danys i perjudicis personals o patrimonials que pateixin les persones físiques o jurídiques com a conseqüència de l'actual crisi sanitària (DA 5a)
- Salvaguarda l'ocupació (DA 6a)
- No aplicació suspensió terminis administratius del reial decret 463/2020 (DA 9a)
- Limitació a l'aplicació als expedients de regulació d'ocupació (DT 1a)
- Les sol·licituds de moratòria sobre els deutes hipotecaris immobiliaris (DT 2a)
 
A continuació us adjuntem el document íntegre en el què analitzem els aspectes més importants des d’una perspectiva local.
Relacionats:

BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC