• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries
Mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries


S’adopten determinades mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. S'estructura en quatre capítols, onze articles, nou disposicions addicionals, una disposició transitòria i una disposició final (Decret Llei 11/2020, de 7 d’abril, publicat al DOGC número 8107, de 9 d’abril de 2020)

Adjuntem una nota informativa elaborada per l'FMC amb tot allò que afecta directament els governs locals


09/04/2020

El capítol I (arts. 1 a 6), sota el títol mesures tributàries, conté un seguit de disposicions que incideixen fonamentalment en l'àmbit de la gestió tributària, amb la finalitat de pal·liar els efectes derivats de la pandèmia en relació amb el compliment de les obligacions tributàries.

El capítol II (arts. 7, 8 i 9) estableix un seguit d'actuacions en matèria d'infància i adolescència. La crisi sanitària sense precedents ocasionada per l'epidèmia de la COVID-19 ha provocat, entre d'altres efectes, i en alguns casos, la separació involuntària dels progenitors o tutors, sota tractament i amb mesures d'aïllament, dels seus fills i filles menors d'edat.

El capítol III (art. 10) estableix mesures de caràcter patrimonial.

El capítol IV (art. 1) , de mesures de personal, mesures destinades a mantenir els increments retributius previstos i ja aprovats.

En relació a les disposicions addicionals:

- la primera es refereix a l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, a qui s'estableix com a òrgan competent per tramitar i resoldre la prestació econòmica d'emergència regulada a l'article 7;

- la segona regula el que fa referència al caràcter d'urgència dels contractes referits a la implementació de la fibra òptica;

- la tercera regula els mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats corresponents a despeses de personal;

- la quarta regula l'increment de la quantia de les retribucions del personal eventual i de les pensions dels exconsellers i expresidents de la Generalitat i del Parlament de Catalunya;

- a la cinquena s'adopten mesures en matèria de contractació pública del sector públic de la Generalitat de Catalunya per tal que, un cop finalitzi l'estat d'alarma, pugui reactivar de manera immediata el seu funcionament ordinari;

- la sisena preveu fins al 31 de desembre de 2020 un règim especial per a la devolució de fiances constituïdes en el procediments gestionats davant l'Agència de Residus de Catalunya;

- a la setena es proposa que els òrgans competents davant dels quals s'hagin de realitzar tràmits o actuacions presencials en procediments administratius susceptibles de produir obligacions de naturalesa econòmica o financera, que ofereixin opcions telemàtiques i altres eines que permetin donar compliment al tràmit;

- la vuitena estableix que l'Institut Català de Finances gaudirà de la garantia del 80% de les operacions de préstec i aval que s'atorguin directament a autònoms i empreses a què es refereix el punt 1 de la disposició final segona del Decret llei 8/2020, de 24 de març; i,

- la novena regula un seguit d'habilitacions a favor dels diversos departaments afectats pel decret llei.

El que es disposa al DLL restarà vigent fins que no s'aixequi l'estat d'alarma, excepte que s'estableixi un altre termini de vigència i llevat dels casos en què s'estableix una termini diferent. I, la prestació econòmica d'emergència prevista a l’art. 7 del DLL s'ha d'atorgar en els supòsits derivats de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, independentment de la data d'aixecament de l'estat d'alarma.

Aquest decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC, llevat del que preveu l’art. 9 i les DA 3a i 4a, en matèria de personal, que entra en vigor amb efectes des de l'1 de gener de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC