• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es modifiquen els programes d'ajuda del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021
Es modifiquen els programes d'ajuda del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021


S'incorpora de manera immediata a l’RD 106/2018, de 9 de març, el nou «programa d'ajudes per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual» (Ordre TMA/336/2020, de 9 d'abril, publicada al BOE número 101, d’11 d’abril de 2020)

12/04/2020

Aquest programa té per objecte la concessió d'ajudes al lloguer, mitjançant adjudicació directa, a les persones arrendatàries d'habitatge habitual que, com a conseqüència de l'impacte econòmic i social de la COVID–19 tinguin problemes transitoris per atendre el pagament parcial o total del lloguer. Específicament, el programa inclou en el seu objecte la concessió d'ajudes per fer front a la devolució de les ajudes transitòries de finançament recollides en l'article 9 del Reial decret llei 11/2020, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19 i contretes per arrendataris d'habitatge habitual, a la devolució del qual no poguessin fer front.

Les ajudes tindran caràcter finalista, i per tant no podran aplicar-se a una altra destinació que el pagament de la renda del lloguer, o la cancel·lació, total o parcial, de les ajudes transitòries de finançament regulades en l'article 9 del Reial decret llei 11/2020.

Els beneficiaris hauran d'acreditar, a més:

a) Que la persona arrendatària o qualsevol de les quals tinguin el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat no tingui parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona que tingui la condició d'arrendador de l'habitatge.

b) Que la persona arrendatària o qualsevol de les quals tinguin el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat no sigui sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actuï com a arrendadora.

Les persones beneficiàries de les ajudes d'aquest programa estaran obligades a comunicar immediatament a l'òrgan competent de la comunitat autònoma o de les ciutats de Ceuta i de Melilla que els hagi reconegut l'ajuda qualsevol modificació de les condicions o requisits que van motivar aquest reconeixement. En el cas que l'òrgan competent resolgui que la modificació és causa de la pèrdua sobrevinguda del dret a l'ajuda, limitarà en la seva resolució el termini de concessió de la mateixa fins avui en què es consideri efectiva aquesta pèrdua.

No podran obtenir la condició de persones beneficiàries d'aquestes ajudes les que incorrin en alguna de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions.

L'ajuda haurà de ser sol·licitada per la persona arrendatària a la comunitat autònoma o a la ciutat de Ceuta o de Melilla corresponent, com a màxim fins al 30 de setembre de 2020. Les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla concretaran el termini i forma de presentació de sol·licituds, mitjançant resolució o acord, que serà objecte de publicitat, com més aviat millor.

En el cas que les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i de Melilla no determinin supòsits addicionals o complementaris de «situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la COVID-19» seran aplicables els definits a l'article 5 del Reial decret llei 11/2020; així mateix, mentre no determinin la documentació per a l'acreditació d'aquests supòsits addicionals o complementaris, serà aplicable el que s'estableix en l'article 6 de l’esmentat reial decret llei.

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada, en tot cas, de còpia completa del contracte d'arrendament en vigor, amb inclusió expressa del mitjà i forma de pagament a la persona arrendadora, i de l'acreditació del pagament de les últimes tres mensualitats, tret que el contracte tingués una vigència de menor termini, i en aquest cas s'acreditarà el pagament des de l'inici del contracte. Aquesta documentació ha de ser suficient perquè, en el seu cas, l'ajuda pugui ser pagada de manera directa a l'arrendador per compte de l'arrendatari.

La quantia de l'ajuda podrà arribar fins a un import màxim de 900 euros al mes i del 100% de la renda arrendatícia. Es podrà concedir per un termini de fins a 6 mesos, podent incloure's com a primera mensualitat la corresponent al mes d'abril de 2020. En el supòsit d'haver accedit a les ajudes transitòries de finançament recollides en l'article 9 del Reial decret llei 11/2020 l'ajuda podrà arribar fins a un import màxim de 5.400 euros amb la qual se satisfarà totalment o parcialment el pagament de la renda de l'habitatge habitual.

Seran els òrgans competents de cada comunitat autònoma i de les ciutats de Ceuta i de Melilla els que determinin la quantia exacta d'aquestes ajudes, dins dels límits establerts per a aquest programa, per al que podran establir els mitjans necessaris perquè la concessió de les ajudes es produeixi tenint en compte el grau de vulnerabilitat dels sol·licitants. A aquest efecte podran sol·licitar assessorament dels serveis socials autonòmics o locals corresponents, o habilitar qualsevol altre mecanisme que els permeti ponderar el grau de vulnerabilitat per proposar, en el seu cas, l'import de l'ajuda i/o les mensualitats a les quals s'hagi d'atendre.

Correspon a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i de Melilla la tramitació i resolució dels procediments de concessió i pagament de les ajudes d'aquest programa, així com la gestió de l'abonament de les mateixes una vegada que s'hagi reconegut per aquestes administracions públiques el dret de les persones beneficiàries a obtenir-les, dins de les condicions i límits establerts al Reial decret llei 11/2020, en aquesta ordre ministerial i al propi Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.

Una vegada resolta per cada comunitat autònoma o per les ciutats de Ceuta i de Melilla la concessió de l'ajuda i verificats per les mateixes el compliment dels requisits i condicions necessaris per al seu pagament d'acord amb el que es disposa per aquelles, serà l'òrgan competent corresponent qui procedeixi a aquest pagament al beneficiari. No obstant l'anterior, podrà acordar-se que el pagament es realitzi directament a l'arrendador per compte de l'arrendatari en el cas que no s'hagués satisfet el pagament del lloguer per l'arrendatari, tret que s'hagi subscrit un préstec mitjançant les ajudes transitòries de finançament regulades a l'article 9 del Reial decret llei 11/2020 i el període de les mensualitats i les quanties cobertes fossin coincidents.

En tot cas, quan s'hagi concedit un préstec mitjançant les ajudes transitòries de finançament regulades a l'article 9 del Reial decret llei 11/2020 la quantia de l'ajuda concedida haurà de destinar-se a l'amortització del préstec. Únicament quan s'hagi cancel·lat la totalitat del préstec, sent l'import d'aquest inferior al de l'ajuda concedida en aplicació d'aquest programa, podrà destinar-se a cobrir el pagament de noves mensualitats de renda o d'imports superiors de la mateixa fins a aconseguir el total de l'ajuda rebuda.

L'ajuda es pagarà d'una sola vegada o per parts, mitjançant abonaments amb la periodicitat i imports que defineixi cada comunitat autònoma o les ciutats de Ceuta i de Melilla.

L'ajuda d'aquest programa, amb independència que s'hagi subscrit o no un préstec mitjançant les ajudes transitòries de finançament regulades en l'article 9 del Reial decret llei 11/2020, és compatible amb qualsevol altra ajuda al lloguer que vingués percebent la persona arrendatària, fins i tot si fora amb càrrec al propi Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, sempre que el total de les ajudes no superi el 100% de l'import del lloguer del mateix període. En cas de superar-ho, si l'ajuda corresponent a aquest programa fos concedida, es reduirà en la quantia necessària fins a complir amb aquest límit.

Els apartats 2 i 3 de l'article 6 del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, no seran aplicable als fons estatals que les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla comprometin en aquest programa.

Se suprimeix el programa d'ajuda a les persones en situació de desnonament o llançament del seu habitatge habitual regulat al capítol IV del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 i se substitueix pel programa d'ajuda a les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables regulat en article següent.

Programa d'ajuda a les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables.

Aquest programa té per objecte facilitar una solució habitacional immediata a les persones víctimes de violència de gènere, a les persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, a les persones sense llar i a altres persones especialment vulnerables.

Podran ser beneficiàries de les ajudes d'aquest programa les persones víctimes de violència de gènere, les persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, les persones sense llar i altres persones especialment vulnerables; i per compte d'aquestes, les administracions públiques, empreses públiques i entitats sense ànim de lucre, d'economia col·laborativa o similars, sempre sense ànim de lucre, l'objecte del qual sigui dotar d'una solució habitacional a aquelles persones. Es consideraran persones especialment vulnerables aquelles que ostentin aquesta consideració pels serveis socials de les comunitats autònomes, de les ciutats de Ceuta i Melilla o de les administracions locals corresponents.

No podran ser beneficiàries aquelles persones que disposin d'un habitatge en propietat o en règim d'usdefruit, que puguin ocupar després de l'acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, o el desnonament del seu habitatge habitual o la consideració d'especialment vulnerable i l'ocupació de la qual sigui compatible amb aquestes situacions.

Solució habitacional: Les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i de Melilla posaran a la disposició de la persona beneficiària un habitatge de titularitat pública, o que hagi estat cedida per al seu ús a una administració pública, encara que mantingui la titularitat privada, adequada a les seves circumstàncies en termes de grandària, serveis i localització, per a ser ocupada en règim de lloguer, de cessió d'ús, o en qualsevol règim d'ocupació temporal admès en dret. Quan no es disposi d'aquesta mena d'habitatge, l'ajuda podrà aplicar-se sobre un habitatge adequat, de titularitat privada o sobre qualsevol allotjament o dotació residencial susceptible de ser ocupada per les persones beneficiàries, en els mateixos règims.

La quantia d'aquestes ajudes, dins dels límits d'aquest programa i ateses les circumstàncies personals de la persona beneficiària, podrà aconseguir els següents imports:

a. Fins a 600 euros al mes i fins al 100% de la renda o preu d'ocupació de l'immoble, establert. En supòsits degudament justificats per l'òrgan concedent de l'ajuda, podrà aconseguir fins a 900 euros al mes i fins al 100% de la renda o preu d'ocupació, establert.

b. Fins a 200 euros al mes per atendre les despeses de manteniment, comunitat i subministraments bàsics amb el límit del 100% d'aquests.

La determinació de la quantia haurà de comptar amb l'informe favorable dels serveis socials de la comunitat autònoma, de la ciutat de Ceuta i Melilla o de l'administració local corresponent.

Les ajudes referides en l'apartat anterior es podran concedir per un termini màxim de cinc anys, podent acumular-se als terminis anteriors, amb efectes retroactius, la quantia necessària per atendre el pagament del lloguer o les despeses de manteniment, comunitat i subministraments bàsics dels sis mesos anteriors als que la persona beneficiària, en el seu cas, no hagués pogut fer front.

Les comunitats autònomes o les ciutats de Ceuta i Melilla podran concedir aquestes ajudes de manera immediata, mitjançant adjudicació directa, a les persones beneficiàries o per compte d'aquestes a les administracions, empreses o entitats referides, amb la sola acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, del desnonament o llançament, imminent o ja realitzat, de l'habitatge habitual, de la condició de persona sense llar o de la condició de persona especialment vulnerable. A aquest efecte s'adjuntarà un informe dels serveis socials autonòmics o locals corresponents, en el qual s'atenguin i valorin les circumstàncies personals que aconsellin la concessió de l'ajuda.

Finalment es modifica el programa de foment del parc d'habitatge en lloguer regulat en el capítol V del Reial decret 106/2018 pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.

Aquesta ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació al BOE.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC