• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Es modifiquen els programes d'ajuda del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021
Es modifiquen els programes d'ajuda del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021


S'incorpora de manera immediata a lĺRD 106/2018, de 9 de marš, el nou źprograma d'ajudes per contribuir a minimitzar l'impacte econ˛mic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual╗ (Ordre TMA/336/2020, de 9 d'abril, publicada al BOE n˙mero 101, dĺ11 dĺabril de 2020)

12/04/2020

Aquest programa té per objecte la concessiˇ d'ajudes al lloguer, mitjanšant adjudicaciˇ directa, a les persones arrendatÓries d'habitatge habitual que, com a conseqŘŔncia de l'impacte econ˛mic i social de la COVIDľ19 tinguin problemes transitoris per atendre el pagament parcial o total del lloguer. EspecÝficament, el programa inclou en el seu objecte la concessiˇ d'ajudes per fer front a la devoluciˇ de les ajudes transit˛ries de finanšament recollides en l'article 9 del Reial decret llei 11/2020, pel qual s'adopten mesures urgents complementÓries en l'Ómbit social i econ˛mic per fer front a la COVID-19 i contretes per arrendataris d'habitatge habitual, a la devoluciˇ del qual no poguessin fer front.

Les ajudes tindran carÓcter finalista, i per tant no podran aplicar-se a una altra destinaciˇ que el pagament de la renda del lloguer, o la cancelĚlaciˇ, total o parcial, de les ajudes transit˛ries de finanšament regulades en l'article 9 del Reial decret llei 11/2020.

Els beneficiaris hauran d'acreditar, a més:

a) Que la persona arrendatÓria o qualsevol de les quals tinguin el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat no tingui parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona que tingui la condiciˇ d'arrendador de l'habitatge.

b) Que la persona arrendatÓria o qualsevol de les quals tinguin el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat no sigui s˛cia o partÝcip de la persona fÝsica o jurÝdica que actu´ com a arrendadora.

Les persones beneficiÓries de les ajudes d'aquest programa estaran obligades a comunicar immediatament a l'˛rgan competent de la comunitat aut˛noma o de les ciutats de Ceuta i de Melilla que els hagi reconegut l'ajuda qualsevol modificaciˇ de les condicions o requisits que van motivar aquest reconeixement. En el cas que l'˛rgan competent resolgui que la modificaciˇ és causa de la pŔrdua sobrevinguda del dret a l'ajuda, limitarÓ en la seva resoluciˇ el termini de concessiˇ de la mateixa fins avui en quŔ es consideri efectiva aquesta pŔrdua.

No podran obtenir la condiciˇ de persones beneficiÓries d'aquestes ajudes les que incorrin en alguna de les circumstÓncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions.

L'ajuda haurÓ de ser solĚlicitada per la persona arrendatÓria a la comunitat aut˛noma o a la ciutat de Ceuta o de Melilla corresponent, com a mÓxim fins al 30 de setembre de 2020. Les comunitats aut˛nomes i les ciutats de Ceuta i Melilla concretaran el termini i forma de presentaciˇ de solĚlicituds, mitjanšant resoluciˇ o acord, que serÓ objecte de publicitat, com més aviat millor.

En el cas que les comunitats aut˛nomes i les ciutats de Ceuta i de Melilla no determinin sup˛sits addicionals o complementaris de źsituaciˇ de vulnerabilitat econ˛mica i social sobrevinguda a conseqŘŔncia de la COVID-19╗ seran aplicables els definits a l'article 5 del Reial decret llei 11/2020; aixÝ mateix, mentre no determinin la documentaciˇ per a l'acreditaciˇ d'aquests sup˛sits addicionals o complementaris, serÓ aplicable el que s'estableix en l'article 6 de lĺesmentat reial decret llei.

La solĚlicitud haurÓ d'anar acompanyada, en tot cas, de c˛pia completa del contracte d'arrendament en vigor, amb inclusiˇ expressa del mitjÓ i forma de pagament a la persona arrendadora, i de l'acreditaciˇ del pagament de les ˙ltimes tres mensualitats, tret que el contracte tingués una vigŔncia de menor termini, i en aquest cas s'acreditarÓ el pagament des de l'inici del contracte. Aquesta documentaciˇ ha de ser suficient perquŔ, en el seu cas, l'ajuda pugui ser pagada de manera directa a l'arrendador per compte de l'arrendatari.

La quantia de l'ajuda podrÓ arribar fins a un import mÓxim de 900 euros al mes i del 100% de la renda arrendatÝcia. Es podrÓ concedir per un termini de fins a 6 mesos, podent incloure's com a primera mensualitat la corresponent al mes d'abril de 2020. En el sup˛sit d'haver accedit a les ajudes transit˛ries de finanšament recollides en l'article 9 del Reial decret llei 11/2020 l'ajuda podrÓ arribar fins a un import mÓxim de 5.400 euros amb la qual se satisfarÓ totalment o parcialment el pagament de la renda de l'habitatge habitual.

Seran els ˛rgans competents de cada comunitat aut˛noma i de les ciutats de Ceuta i de Melilla els que determinin la quantia exacta d'aquestes ajudes, dins dels lÝmits establerts per a aquest programa, per al que podran establir els mitjans necessaris perquŔ la concessiˇ de les ajudes es produeixi tenint en compte el grau de vulnerabilitat dels solĚlicitants. A aquest efecte podran solĚlicitar assessorament dels serveis socials auton˛mics o locals corresponents, o habilitar qualsevol altre mecanisme que els permeti ponderar el grau de vulnerabilitat per proposar, en el seu cas, l'import de l'ajuda i/o les mensualitats a les quals s'hagi d'atendre.

Correspon a les comunitats aut˛nomes i a les ciutats de Ceuta i de Melilla la tramitaciˇ i resoluciˇ dels procediments de concessiˇ i pagament de les ajudes d'aquest programa, aixÝ com la gestiˇ de l'abonament de les mateixes una vegada que s'hagi reconegut per aquestes administracions p˙bliques el dret de les persones beneficiÓries a obtenir-les, dins de les condicions i lÝmits establerts al Reial decret llei 11/2020, en aquesta ordre ministerial i al propi Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.

Una vegada resolta per cada comunitat aut˛noma o per les ciutats de Ceuta i de Melilla la concessiˇ de l'ajuda i verificats per les mateixes el compliment dels requisits i condicions necessaris per al seu pagament d'acord amb el que es disposa per aquelles, serÓ l'˛rgan competent corresponent qui procedeixi a aquest pagament al beneficiari. No obstant l'anterior, podrÓ acordar-se que el pagament es realitzi directament a l'arrendador per compte de l'arrendatari en el cas que no s'hagués satisfet el pagament del lloguer per l'arrendatari, tret que s'hagi subscrit un préstec mitjanšant les ajudes transit˛ries de finanšament regulades a l'article 9 del Reial decret llei 11/2020 i el perÝode de les mensualitats i les quanties cobertes fossin coincidents.

En tot cas, quan s'hagi concedit un préstec mitjanšant les ajudes transit˛ries de finanšament regulades a l'article 9 del Reial decret llei 11/2020 la quantia de l'ajuda concedida haurÓ de destinar-se a l'amortitzaciˇ del préstec. ┌nicament quan s'hagi cancelĚlat la totalitat del préstec, sent l'import d'aquest inferior al de l'ajuda concedida en aplicaciˇ d'aquest programa, podrÓ destinar-se a cobrir el pagament de noves mensualitats de renda o d'imports superiors de la mateixa fins a aconseguir el total de l'ajuda rebuda.

L'ajuda es pagarÓ d'una sola vegada o per parts, mitjanšant abonaments amb la periodicitat i imports que defineixi cada comunitat aut˛noma o les ciutats de Ceuta i de Melilla.

L'ajuda d'aquest programa, amb independŔncia que s'hagi subscrit o no un préstec mitjanšant les ajudes transit˛ries de finanšament regulades en l'article 9 del Reial decret llei 11/2020, és compatible amb qualsevol altra ajuda al lloguer que vingués percebent la persona arrendatÓria, fins i tot si fora amb cÓrrec al propi Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, sempre que el total de les ajudes no superi el 100% de l'import del lloguer del mateix perÝode. En cas de superar-ho, si l'ajuda corresponent a aquest programa fos concedida, es reduirÓ en la quantia necessÓria fins a complir amb aquest lÝmit.

Els apartats 2 i 3 de l'article 6 del Reial decret 106/2018, de 9 de marš, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, no seran aplicable als fons estatals que les comunitats aut˛nomes i les ciutats de Ceuta i Melilla comprometin en aquest programa.

Se suprimeix el programa d'ajuda a les persones en situaciˇ de desnonament o llanšament del seu habitatge habitual regulat al capÝtol IV del Reial decret 106/2018, de 9 de marš, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 i se substitueix pel programa d'ajuda a les vÝctimes de violŔncia de gŔnere, persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables regulat en article segŘent.

Programa d'ajuda a les vÝctimes de violŔncia de gŔnere, persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables.

Aquest programa té per objecte facilitar una soluciˇ habitacional immediata a les persones vÝctimes de violŔncia de gŔnere, a les persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, a les persones sense llar i a altres persones especialment vulnerables.

Podran ser beneficiÓries de les ajudes d'aquest programa les persones vÝctimes de violŔncia de gŔnere, les persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, les persones sense llar i altres persones especialment vulnerables; i per compte d'aquestes, les administracions p˙bliques, empreses p˙bliques i entitats sense Ónim de lucre, d'economia colĚlaborativa o similars, sempre sense Ónim de lucre, l'objecte del qual sigui dotar d'una soluciˇ habitacional a aquelles persones. Es consideraran persones especialment vulnerables aquelles que ostentin aquesta consideraciˇ pels serveis socials de les comunitats aut˛nomes, de les ciutats de Ceuta i Melilla o de les administracions locals corresponents.

No podran ser beneficiÓries aquelles persones que disposin d'un habitatge en propietat o en rŔgim d'usdefruit, que puguin ocupar després de l'acreditaciˇ de la condiciˇ de vÝctima de violŔncia de gŔnere, o el desnonament del seu habitatge habitual o la consideraciˇ d'especialment vulnerable i l'ocupaciˇ de la qual sigui compatible amb aquestes situacions.

Soluciˇ habitacional: Les comunitats aut˛nomes i les ciutats de Ceuta i de Melilla posaran a la disposiciˇ de la persona beneficiÓria un habitatge de titularitat p˙blica, o que hagi estat cedida per al seu ˙s a una administraciˇ p˙blica, encara que mantingui la titularitat privada, adequada a les seves circumstÓncies en termes de grandÓria, serveis i localitzaciˇ, per a ser ocupada en rŔgim de lloguer, de cessiˇ d'˙s, o en qualsevol rŔgim d'ocupaciˇ temporal admŔs en dret. Quan no es disposi d'aquesta mena d'habitatge, l'ajuda podrÓ aplicar-se sobre un habitatge adequat, de titularitat privada o sobre qualsevol allotjament o dotaciˇ residencial susceptible de ser ocupada per les persones beneficiÓries, en els mateixos rŔgims.

La quantia d'aquestes ajudes, dins dels lÝmits d'aquest programa i ateses les circumstÓncies personals de la persona beneficiÓria, podrÓ aconseguir els segŘents imports:

a. Fins a 600 euros al mes i fins al 100% de la renda o preu d'ocupaciˇ de l'immoble, establert. En sup˛sits degudament justificats per l'˛rgan concedent de l'ajuda, podrÓ aconseguir fins a 900 euros al mes i fins al 100% de la renda o preu d'ocupaciˇ, establert.

b. Fins a 200 euros al mes per atendre les despeses de manteniment, comunitat i subministraments bÓsics amb el lÝmit del 100% d'aquests.

La determinaciˇ de la quantia haurÓ de comptar amb l'informe favorable dels serveis socials de la comunitat aut˛noma, de la ciutat de Ceuta i Melilla o de l'administraciˇ local corresponent.

Les ajudes referides en l'apartat anterior es podran concedir per un termini mÓxim de cinc anys, podent acumular-se als terminis anteriors, amb efectes retroactius, la quantia necessÓria per atendre el pagament del lloguer o les despeses de manteniment, comunitat i subministraments bÓsics dels sis mesos anteriors als que la persona beneficiÓria, en el seu cas, no hagués pogut fer front.

Les comunitats aut˛nomes o les ciutats de Ceuta i Melilla podran concedir aquestes ajudes de manera immediata, mitjanšant adjudicaciˇ directa, a les persones beneficiÓries o per compte d'aquestes a les administracions, empreses o entitats referides, amb la sola acreditaciˇ de la condiciˇ de vÝctima de violŔncia de gŔnere, del desnonament o llanšament, imminent o ja realitzat, de l'habitatge habitual, de la condiciˇ de persona sense llar o de la condiciˇ de persona especialment vulnerable. A aquest efecte s'adjuntarÓ un informe dels serveis socials auton˛mics o locals corresponents, en el qual s'atenguin i valorin les circumstÓncies personals que aconsellin la concessiˇ de l'ajuda.

Finalment es modifica el programa de foment del parc d'habitatge en lloguer regulat en el capÝtol V del Reial decret 106/2018 pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.

Aquesta ordre entrarÓ en vigor el dia de la seva publicaciˇ al BOE.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PR└CTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIË LOCAL
CODI DE R╚GIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLET═ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PR└CTIQUES
FOCUS D'INNOVACIË LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE R╚GIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLET═ DIGITAL
REVISTA FMC