• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Els centres, serveis i establiments sanitaris de diagnòstic clínic han de notificar urgentment a l'autoritat sanitària els casos COVID-19 confirmats
Els centres, serveis i establiments sanitaris de diagnòstic clínic han de notificar urgentment a l'autoritat sanitària els casos COVID-19 confirmats


Mitjançant l’Ordre SND/344/2020, publicada al BOE número 104, de 14 d’abril, tots els centres, serveis i establiments sanitaris de diagnòstic clínic, amb independència de la seva titularitat, han de notificar a l'autoritat sanitària competent de la comunitat autònoma en què estiguin ubicats i/o prestin els seus serveis, els casos de COVID-19 confirmats dels que hagin tingut coneixement després de la realització de les corresponents proves diagnòstiques

14/04/2020

La informació a la qual es refereix aquest apartat s'ha de comunicar al més aviat possible, i correspon a l'autoritat sanitària competent de cada comunitat autònoma establir el procediment concret per a la seva remissió. Les comunitats autònomes traslladaran al Ministeri de Sanitat, quan aquest ho requereixi, la informació referida en aquest apartat que sol·liciti.

Aquesta ordre serà d’aplicació des del dia de la seva publicació al BOE i fins a la finalització de l’estat de l’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i les seves possibles pròrrogues.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC