• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries
S'estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries


En l'àmbit tributari, es fa necessari continuar implantant mesures que permetin als obligats tributaris el compliment voluntari de les obligacions fiscals, tenint en compte les grans limitacions que en matèria de mobilitat s'estan duent a terme, el que dificulta o impedeix en molts casos el seu compliment (Reial Decret Llei 14/2020, de 14 d'abril, publicat al BOE número 106, de 15 d’abril de 2020)

15/04/2020

A més, la situació actual de risc sanitari i les mesures adoptades per a la seva contenció, estan produint problemes operatius i de funcionament sobretot en petites i mitjanes empreses (pimes) i autònoms i per extensió als assessors i gestors que afronten serioses dificultats per recopilar la informació necessària i complir amb les obligacions fiscals dels seus clients, per la qual cosa s'estén el termini voluntari de presentació i pagament de les declaracions i autoliquidacions tributàries.

D’altra banda també s'adopten mesures per a la gestió de crèdits destinats a les comunitats autònomes relacionats amb la COVID-19.

L’RDLL s'estructura en un article únic, una disposició addicional única i tres disposicions finals.

L'article únic disposa, per als tributs que s'indiquen, l'extensió del termini de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries el venciment de les quals es produeixi a partir de l'entrada en vigor d'aquest RDLL i fins al 20 de maig de 2020. Aquesta mesura s'aplicarà per a aquells contribuents que tinguin un volum d'operacions no superior a 600.000 euros a l'efecte de l’IVA. La mesura també serà aplicable a les AAPP, si bé en aquest cas per la configuració d'aquests contribuents, es prendrà com a llindar el volum del seu pressupost.

La disposició addicional única preveu la gestió de crèdits relacionats amb la COVID-19, de manera que es puguin lliurar a les CCAA crèdits per fer front a la situació derivada de la COVID-19, per les quantitats que s'hagin establert, en un únic pagament en lloc dels pagaments trimestrals que estableix l'article 86 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC