• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Més instruccions per a la distribució de les mascaretes en l'àmbit del transport terrestre
Més instruccions per a la distribució de les mascaretes en l'àmbit del transport terrestre


La Resolució de 14 d'abril de 2020, de la Direcció general de Transport Terrestre, publicada al BOE número 106, de 16 d’abril de 2020, complementa la Resolució de 2 d'abril de 2020, per la qual es donen les instruccions per distribuir aquestes mascaretes

16/04/2020

Per a les empreses autoritzades de transport que es relacionen a continuació, s'assignaran les següents màscares per cadascun dels vehicles que tenen adscrits a l'autorització:

a) Empreses autoritzades per realitzar transport públic de mercaderies en vehicles que puguin superar les 3,5 tones de massa màxima autoritzada, amb autorització de la classe MDPE: quatre màscares.

b) Empreses autoritzades per realitzar transport públic de mercaderies exclusivament en vehicles que no superin les 3,5 tones de massa màxima autoritzada amb autorització de la classe MDLE: quatre màscares.

c) Empreses autoritzades per realitzar transport públic de viatgers amb autobús, amb autorització de la classe VDE: quatre màscares.

d) Empreses autoritzades per realitzar transport públic interurbà de viatgers en vehicles de turisme, amb autorització de la classe VT: quatre màscares.

e) Empreses de transport autoritzades per realitzar transport de viatgers en la modalitat d'arrendament de vehicles amb conductor, amb autorització de classe VTC: quatre màscares.

f) Empreses autoritzades per realitzar transport públic sanitari, amb autorització de la classe VSE: quatre màscares.

Per a les empreses privades de transport de mercaderies per ferrocarril que tinguin certificat de seguretat i es trobin operant actualment, s'assignaran quatre màscares per cada maquinista, auxiliar de cabina i auxiliar d'operació de tren habilitats per l'empresa.

Per als serveis de transport terrestre urbà de viatgers amb caràcter públic de competència autonòmica o local, com a autobús, metre o tramvia, s'assignaran quatre màscares per conductor. En el cas dels serveis de transport de viatgers per ferrocarril prestats per comunitats autònomes, s'assignaran quatre màscares per cada maquinista, auxiliar de cabina i auxiliar d'operació. Es podran assignar també màscares per al personal relacionat directament amb els serveis de transport als quals es fa referència en l'apartat 3, que per les característiques del seu treball puguin estar en risc per tenir contacte directe amb el públic o no poder mantenir la distància social de seguretat, en número de quatre per persona.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana assignarà el nombre de màscares que es determini -en funció de les necessitats i situació a mesura que es rebi la quantitat corresponent- al personal propi relacionat amb els serveis essencials per garantir l'exercici de les funcions en l'àmbit del transport que, per les característiques del seu treball, puguin estar en risc per tenir contacte directe amb el públic.

Les assignacions indicades en els apartats anteriors de la present Instrucció corresponen a la quantitat màxima prevista en l'article 5.1. b) de l'Ordre TMA/263/2020 pel que la seva distribució concreta estarà en funció de les quantitats efectivament rebudes en els diferents lliuraments que es vagin realitzant i que es comuniquin per part de Ports de l'Estat.

En cas de rebre's diferents lliuraments es realitzaran assignacions d'acord amb criteris de proporcionalitat, grau de contacte directe amb el públic en funció del treball, i necessitats del sector d'acord amb el marc de mesures adoptades a l'empara del Reial decret 463/2020.

La Direcció General de Transport Terrestre determinarà d'ofici el nombre de màscares que corresponen a cadascuna de les empreses incloses en l'apartat 1 de la Instrucció Primera i la seva distribució provincial o insular, a partir de la informació continguda en el Registre d'Activitats i Empreses de Transport, regulat en l'article 47 i següents del Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre pel qual aprova el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres.

Una vegada rebuda la notificació de Ports de l'Estat de la recepció del subministrament amb el número assignat en funció de la quantitat lliurada, la Direcció General de Transport Terrestre traslladarà a l'Organisme de Correus, en un arxiu Excel, la informació necessària per al repartiment de màscares a cada empresa individual. Aquest arxiu contindrà, almenys, NIF de l'empresa, raó social, total de màscares a lliurar, i adreça i codi postal de lliurament de les màscares.

Conforme a les sol·licituds que van formular amb anterioritat les empreses de l'apartat 2 de la Instrucció Primera, en aplicació del punt 2 de la Instrucció Segona de la Resolució de 2 d'abril, la Direcció General de Transport Terrestre determinarà d'ofici el nombre de màscares que els corresponen segons l'apartat 2 de la Instrucció Primera d'aquestes Instruccions Complementàries. Rebudes la notificació de Ports de l'Estat de la recepció del subministrament amb el número assignat en funció del lliurament, la Direcció General de Transport Terrestre expedirà les corresponents autoritzacions identificant l'adreça i codi postal de lliurament preferent de les màscares, el nom i NIF del representant de l'empresa que acudirà a recollir l'enviament i el nombre de màscares assignades a l'empresa. Al mateix temps, traslladarà a l'Organisme de Correus en un arxiu Excel la informació necessària per al repartiment de màscares a cada empresa individual. Aquest arxiu contindrà, almenys, el NIF de l'empresa, la raó social, el nom i NIF del representant de l'empresa que acudirà a recollir l'enviament, el total de màscares a lliurar, i l'adreça i codi postal de lliurament preferent de les màscares.

Conforme a les sol·licituds que van formular les comunitats autònomes i les ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla en aplicació de l'apartat 3 de la Instrucció Segona de la Resolució de 2 d'abril, la Direcció General de Transport Terrestre determinarà d'ofici el nombre de màscares que els corresponen segons els apartats 3 i 4 de la Instrucció Primera d'aquestes Instruccions Complementàries, desagregades a nivell provincial o insular en el seu cas. Rebuda la notificació de Ports de l'Estat de la recepció del subministrament amb el número assignat en funció del lliurament, la Direcció General de Transport Terrestre expedirà la corresponent autorització per a cada comunitat o ciutat autònoma, identificant el nom i NIF del representant de l'òrgan territorial que acudirà a recollir l'enviament, l'adreça i codi postal de lliurament preferent, i el nombre de màscares assignades en l'àmbit de cada província, illa o ciutat autònoma. Al mateix temps, traslladarà a l'Organisme de Correus en un arxiu Excel la informació necessària per al repartiment de màscares a cada òrgan territorial. Aquest arxiu contindrà, per a cada província, illa o ciutat autònoma, almenys, el nom i NIF del representant de cada òrgan territorial que acudirà a recollir l'enviament, el total de màscares a lliurar, i l'adreça i codi postal de lliurament preferent de les màscares.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC