• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Campanya de salut pública Mascareta Salut
Campanya de salut pública Mascareta Salut


El Govern de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l’RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, i en el marc del PROCICAT, ha considerat necessari posar en marxa un programa de salut pública que garanteixi a tota la població de Catalunya l'accés a mascaretes, amb la finalitat de contribuir a reduir els contagis de la malaltia (Resolució SLT/877/2020, de 17 d’abril, publicada al DOGC número 8115, de 18 d’abril de 2020)

18/04/2020

S'aprova la campanya de salut pública Mascareta Salut, que anirà a càrrec del pressupost del Servei Català de la Salut. S’encarrega la distribució de mascaretes s’ a les oficines de farmàcia de Catalunya mitjançant la subscripció d'un conveni entre el Servei Català de la Salut i el Consell de Col·legis Oficials de Farmàcia de Catalunya.

El contingut de la campanya Mascareta Salut es concreta en els següents termes:

Destinataris del programa: es podran lliurar mascaretes a tots els ciutadans i les ciutadanes que presentin una targeta d'identificació sanitària (TSI), amb codi CIP o codi SNS, ja siguin de Catalunya o d'altres comunitats autònomes, mutualistes públics o privats, sense cap tipus de restricció. No obstant això, la distribució es pot prioritzar seguint l'ordre que s'indica a continuació: 1. persones vulnerables laboralment actives o persones que presentin símptomes respiratoris, encara que siguin lleus, i els seus contactes més estrets; 2. persones laboralment actives; 3. persones vulnerables que no puguin evitar sortir de casa; i 4. la resta de la població.

Lloc de distribució de les mascaretes: es lliuraran a totes les oficines de farmàcia de Catalunya, en el marc de la campanya Mascareta Salut.

Nombre de mascaretes a dispensar en cada entrega: inicialment s'estableix per a cada ciutadà o ciutadana una única dispensació cada set dies. La periodicitat es podrà modificar, sempre amb antelació suficient per comunicar-ho apropiadament a la població destinatària. El nombre màxim de mascaretes que es podran dispensar serà inicialment d'una mascareta per persona i període, i s'anirà ampliant en funció de la disponibilitat d'estoc, amb un topall màxim inicial de dues mascaretes per dispensació, fins a haver distribuït el total de catorze milions de mascaretes de què disposa la campanya. En cas que els destinataris recullin un nombre de mascaretes inferior al topall establert corresponent en cada període, aquest nombre no els resultarà acumulable per als períodes següents.

Cost de les mascaretes per a l'usuari i sistema de facturació: durant la vigència de la campanya, la primera mascareta dispensada a ciutadans amb CIP del Servei Català de la Salut (CatSalut) o codi SNS, de Catalunya o d'altres comunitats autònomes, es lliurarà gratuïtament a càrrec del Servei Català de la Salut sense cap aportació del ciutadà o ciutadana. Un cop dispensada la primera mascareta, els usuaris del programa podran accedir a successives dispensacions de mascaretes a preu de cost, pagant 0,60 euros per mascareta (quantitat a la qual s'han d'afegir els impostos que resultin d'aplicació). En cap cas l'import a satisfer pels usuaris del programa pot incloure cap marge comercial per a les oficines de farmàcia o els magatzems de distribució.

Informació d'ús: les mascaretes no duran informació d'ús individual. Les farmàcies han de facilitar informació a la ciutadania en cartells com a suport de la informació farmacèutica corresponent.

Les mesures previstes en aquesta resolució tindran efectes des del dia 20 d'abril de 2020 i tenen una durada màxima de tres mesos, sense perjudici que es prorroguin en funció de les necessitats organitzatives i assistencials derivades de l'evolució de la crisi sanitària.


Alerta: "Retirada de mascaretes Garry Galaxy contingudes en envasos verds”

El Ministeri de Salut informa que hi ha un lot específic de mascaretes FFP2 del fabricant "Garry Galaxy” que, tot i formar part del llistat de proveïdors autoritzats per les autoritats xineses i que tots els productes subministrats compten amb el preceptiu marcat CE, no compleixen les especificacions tècniques establertes en la norma UNE 149: 2001+A1:2010. Això només afecta a les mascaretes "Garry Galaxy” contingudes en envasos verds. Les mascaretes contingudes en l’envàs blau d’aquest fabricant estan conformes a les especificacions de la norma indicada.

S’ha procedit a la retirada immediata de totes les mascaretes "Garry Galaxy” contingudes en envasos verds.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC