• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
MOLT IMPORTANT: S'aproven noves mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació
MOLT IMPORTANT: S'aproven noves mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació


Després de la fase de contenció reforçada, l’avenç en el terreny sanitari ha permès tornar a la situació de confinament i al nivell d'activitat econòmica previs, corresponents al Reial decret d'estat d'alarma. La tornada a l'activitat de sectors no essencials ha permès una lleu recuperació de l'activitat i una millor evolució del mercat laboral. Per continuar protegint i donant suport al teixit productiu i social, minimitzar l'impacte i facilitar que l'activitat econòmica es recuperi, aquest nou RDLL 15/2020, publicat al BOE de 22 d'abril, reforça, complementa i amplia les ja adoptades i se centra en el suport a les empreses i als treballadors

Els serveis jurídics de l'FMC han elaborat una nota informativa, que adjuntem, amb tots els aspectes d'aquest RDLL que més afecten els governs locals


22/04/2020

L’RDLL s'estructura en un preàmbul, 5 capítols, 26 articles, 15 disposicions addicionals, 5 disposicions transitòries, 13 disposicions finals i un annex. L’RDLL entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al BOE, excepte la modificació introduïda en la lletra f) de l'apartat 4 de l’art. 4 de l’RDLL 5/2015, de 30 d'abril, en relació amb la comercialització dels drets d'explotació de continguts audiovisuals de les competicions de futbol professional que té un termini específic d’entrada en vigor.

D’entre les mesures que contempla figuren les relatives a:

1. Mesures per reduir els costos operatius de pimes i autònoms (cap. I): pel que fa al pagament de les rendes dels lloguers de locals es regula un procediment perquè les parts puguin arribar a un acord per a la modulació del pagament en línia amb la clàusula «rebus sic stantibus», d'elaboració jurisprudencial, que permet la modulació o modificació de les obligacions contractuals si concorren els requisits exigits: imprevisibilitat i inevitabilitat del risc derivat, excessiva onerositat de la prestació deguda i bona fe contractual.

2. Mesures per reforçar el finançament empresarial (cap II): regula un paquet de mesures per reforçar el finançament de les empreses. Així, s'habilita l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), organisme públic adscrit a la Secretaria d'Estat d'Energia, a concedir ajornaments de les quotes dels préstecs concedits en el marc dels seus programes de subvencions o ajudes reemborsables. D’altra banda, donada la situació adversa del mercat de crèdit, s'habilita al Consorci de Compensació d'Assegurances perquè desenvolupi activitats de reassegurança de crèdit i de caució a partir del 2020. I finalment, per reforçar les mesures de suport a la liquiditat per mitjà d’avals, així com per ampliar el seu abast, l' RDLL preveu tres mesures complementàries: 1) preveu un reforçament del re-aval concedit per la Companyia Espanyola de Reafiançament, Societat Anònima (CERSA), per tal d'augmentar la capacitat d'aval de les Societats de Garantia Recíproca, presents a totes les CCAA d'Espanya i amb gran capil·laritat com reforçadores de l'accés al finançament de les pimes de les diferents àrees geogràfiques en què es troben presents; 2) s’estableix que podran beneficiar-se dels avals dels pagarés incorporats al Mercat de Renda Fixa de l'Associació d'Intermediaris d'Actius Financers (AIAF) i al Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF), fomentant el manteniment de les fonts de liquiditat proporcionades pels mercats de capitals i no només a través dels canals bancaris tradicionals. En tots dos casos, les condicions dels avals s'establiran per Acord de Consell de Ministres; i, 3) es garanteix que la línia d'avals per import de fins a 100.000 milions d'euros podrà alliberar-se fins al 31 de desembre de 2020.

3. Mesures fiscals (cap. III):

• Per permetre que el subministrament de material sanitari es faci de manera ràpida i efectiva, s'estableix fins al 31 de juliol de 2020, un tipus impositiu de l’IVA del 0% aplicable als lliuraments interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries d'aquest tipus de béns, quan els seus destinataris siguin entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris. Per evitar la necessitat d'adaptar els sistemes de facturació dels subjectes passius, aquestes operacions s'han de documentar en factura com a operacions exemptes. No obstant això, l'aplicació d'un tipus impositiu del 0% per cent no determina la limitació del dret a la deducció de l’IVA suportat pel subjecte passiu que realitza l'operació.

• Per tal d'adaptar el càlcul aplicable a les liquidacions d'impostos a la realitat econòmica, s'adopten dues mesures en l'àmbit fiscal respecte de l'Impost sobre societats:

1) es permet, per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2020 i amb efectes exclusius per a aquest període, que els contribuents el volum d'operacions no hagi superat la quantitat de 600.000 euros exerceixin l'opció de realitzar els pagaments fraccionats, sobre la part de la base imposable del període dels 3, 9 o 11 primers mesos, mitjançant la presentació dins del termini ampliat per l'RDLL 14/2020 del pagament fraccionat.

2) Per als contribuents que no hagin pogut exercir l'opció d'acord amb l'anterior i l'import net de la xifra de negocis no sigui superior a 6.000.000 d'euros es preveu que l'opció pugui realitzar-se en el termini del pagament fraccionat que hagi de presentar-se en els 20 primers dies del mes d'octubre de 2020. Aquesta mesura no és aplicable per als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal regulat en el capítol VI del títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre societats.

• També s’adapten temporalment les quanties dels pagaments fraccionats i ingressos a compte dels diferents impostos que es determinen d'acord amb signes, índexs o mòduls: així, s'adapten, de forma proporcional al període temporal afectat per la declaració de l'estat d'alarma en les activitats econòmiques, el càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d'estimació objectiva de l’IRPF l'ingrés a compte del règim simplificat de l’IVA.

• S'elimina la vinculació obligatòria que durant tres anys s'estableix legalment per a la renúncia al mètode d'estimació objectiva de l'IRPF, del règim simplificat i del règim especial de la agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, sempre que compleixin els requisits normatius per a la seva aplicació.

• S'estén fins al 30 de maig la vigència temporal de determinades mesures tributàries contingudes en als RDLL 8/2020 i 11/2020, que tenien com a límit temporal el dia 30 d'abril de 2020, o, si cas, el dia 20 de maig de 2020, a fi de garantir l'adaptació d'aquestes mesures a l'evolució de la crisi els efectes pretenen mitigar. Aquesta extensió també s'aplica a les administracions tributàries de les comunitats autònomes i entitats locals per la remissió efectuada per l’art. 53 de l'RDLL 11/2020.

• S'arbitra la possibilitat de supeditar el pagament dels deutes tributaris a l'obtenció del finançament a què es refereix l'RDLL 8/2020, de 17 de març.

• S'inclou una DF que modifica l'RDLL 8/2020, en relació al termini de desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns a què es refereixen els arts. 104.2 i 104 bis del Reglament general de recaptació.

• També, s'arbitra una solució, que adapta l'exercici de drets per licitadors i adjudicataris en els procediments d'alienació desenvolupats per l’AEAT a l'ampliació de terminis que afecta aquests procediments. Així, el licitador podrà sol·licitar l'anul·lació de les seves licitacions i l'alliberament dels dipòsits constituïts i, si s'escau, a més el preu de la rematada ingressat, sempre que, pel que fa als adjudicataris, no s'hagués emès certificació de l'acta de adjudicació dels béns o atorgament d'escriptura pública de venda.

• En relació amb l'Impost sobre l’IVA, com el confinament ha fet incrementar la demanda de productes culturals i d'informació dels ciutadans, per facilitar l'accés als llibres, diaris i revistes digitals, a través d'una disposició final es redueix al 4% el tipus impositiu aplicable als mateixos, alhora que s'elimina la discriminació existent en matèria de tipus impositius entre el llibre físic i el llibre electrònic.

• També s'afegeix un nou apartat 3 a la DA 80a de l'RDLL 11/2020, de 31 de març, amb la finalitat d'habilitar la interposició i tramitació del recurs especial en els termes que estableix la mateixa LCSP en aquells procediments de contractació on la continuació hagi estat acordada per les entitats de sector públic. D'aquesta manera, es garanteix per a tots els licitadors que prenguin part en aquests procediments la possibilitat de fer valer els seus drets, ja que els terminis del recurs especial que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic continuaran computant en els termes que estableix aquesta llei.

4. Mesures per facilitar l'ajustament de l'economia i protegir l'ocupació (cap IV):

• Es modifica l’art. 22 de l'RDLL 8/2020, pel que fa al concepte de força major vinculada a la tramitació d’un ERTE. En aquest sentit, cal tenir present que el concepte de "força major” que fa servir el precepte no està configurada per referència a la construcció doctrinal i clàssica d'aquest concepte en el nostre ordenament civil., sinó que es tracta d'un concepte de creació legal i concreció administrativa, directament i irremeiablement vinculat en exclusiva a la situació d'excepcionalitat derivada de la crisi sanitària. Per aquest motiu, la força major podrà ser parcial, i, en aquelles empreses que desenvolupen activitats considerades essencials, potser que un ERTE afecti només a aquella part de la plantilla que no desenvolupa tasques essencials,

• Es reforça la protecció dels treballadors fixos-discontinus, ampliant la cobertura regulada en l'RDLL 8/2020 a aquelles persones treballadores que no hagin pogut reincorporar a la seva activitat en les dates previstes, com a conseqüència de la COVID-19 i que, o bé disposant de períodes d'ocupació cotitzada suficient, no compleixen el requisit de situació legal de desocupació, o bé no poden accedir a la prestació d’atur per no tenir el període de cotització necessari per accedir a la prestació.

• Els treballadors autònoms tenien de termini fins al mes de juny de 2019 per a realitzar l'opció per alguna Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social per a la gestió de determinades prestacions de Seguretat Social. Com que un col·lectiu d'uns 50.000 autònoms no ho van fer i ara mateix han de realitzar de forma massiva la sol·licitud de cessament d'activitat, es disposa que poden optar per una Mútua en el mateix moment de sol·licitar el cessament. Igualment, podran sol·licitar la prestació d’IT a partir del moment en que optin també per la corresponent Mútua.

• Se suspenen els terminis que regeixen en l'àmbit de funcionament i actuació de la Inspecció de Treball i seguretat Social, amb l'excepció dels casos en què la intervenció d'aquest organisme sigui necessària per garantir la protecció de l'interès general o per estar relacionats amb la COVID-19.

• L'RDLL 9/2020 va desenvolupar un règim sancionador adaptat a les circumstàncies actuals amb la implementació dels mecanismes de control i sanció necessaris que evitin comportaments fraudulents en la percepció de les prestacions. En l'RDLL es reforcen aquests mecanismes de control i sanció. Concretament, es regula la sanció dels comportaments de les empreses que presentin sol·licituds que continguin falsedats i incorreccions en les dades facilitades i s'estableix una responsabilitat empresarial que implica la devolució, per part de l'empresa, de les prestacions indegudament percebudes pels seus treballadors i treballadores, quan no hi hagi dol o culpa d'aquests.

• Es permet, de manera extraordinària i limitada en el temps que el Fons d'educació i promoció de les cooperatives, pugui destinar-se a qualsevol activitat que contribueixi a frenar o pal·liar els efectes de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, mitjançant accions pròpies, donacions a altres entitats públiques o privades o dotació de liquiditat a la cooperativa per garantir la continuïtat del seu funcionament.

• Es flexibilitzen de forma temporal i extraordinària alguns dels requisits que permeten a les societats anònimes o de responsabilitat limitada la qualificació de societat laboral.

• Per garantir la protecció de les persones treballadores i seguir atenent les necessitats de conciliació de la vida laboral i familiar en el context de la crisi de la COVID-19, es prorroga dos mesos el caràcter preferent de la feina a distància, així com el dret d'adaptació de l'horari i reducció de la jornada.

• Pel que fa als treballadors per compte propi o autònoms del sector agrari: s'introdueix una reforma en els requisits per a la inclusió en el referit sistema especial, mitjançant la qual es pretén prescindir d'aquells requisits vinculats a rendes de treball. Amb la seva supressió es facilita l'accés a les garanties socials dels petits agricultors, el que col·laborarà a la millora de la seguretat jurídica, ja que determina clarament qui és un petit agricultor.

• Amb l'objecte de mitigar en l'àmbit portuari estatal l'impacte econòmic també s'estableixen una sèrie de mesures excepcionals i transitòries, respecte de la taxa d'ocupació i la taxa del vaixell.

• En relació als parcs científics i tecnològics, amb l’objectiu de facilitar la col·laboració publico-privada en R + D + I, i fer possible la continuïtat dels parcs i de les entitats ubicades en ells, s'introdueix una DA que contempla mesures en relació amb les quotes derivades de préstecs concedits a entitats promotores de parcs científics i tecnològics en virtut de les convocatòries gestionades exclusivament pel Ministeri de Ciència i innovació, o el Ministeri competent en matèria de recerca, desenvolupament i innovació en anys anteriors, des de l'any 2000.

• També s'inclou una DA per permetre l'endeutament del Consorci Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) per tal de possibilitar el compliment dels compromisos internacionals relacionats amb el projecte EuroHPC.

• S’inclou una DA que permet, a les entitats que formen part del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Recerca, la possibilitat de prorrogar els contractes predoctorals que puguin haver subscrit més enllà de les concretes convocatòries públiques de recursos humans.

5. Mesures de protecció dels ciutadans (cap V):

• En relació a la prestació per desocupació, s'adopten noves mesures de protecció: s’atribueix la consideració de situació legal de desocupació a aquelles persones treballadores que hagin vist extingit el seu contracte de treball durant el període de prova des del 9 de març, així com a aquells que l'hagin extingit voluntàriament des l'1 de març per tenir una oferta laboral en ferm que no s’ha arribat a materialitzar com a conseqüència de la COVID-19.

• S’amplien les contingències en què es poden fer efectius els drets consolidats dels plans de pensions, recollida a l'RDLL 11/2020, de 31 de març, i s'estableixen les condicions i termes en què es podran fer efectius els drets consolidats, regulant, entre altres qüestions, l'acreditació de les circumstàncies que donen dret a la disponibilitat dels plans, el termini a què es vinculen aquestes circumstàncies i el import màxim de què es pot disposar.

• Les formalitzacions, mitjançant instrument notarial o pòlissa, d'instruments públics dels contractes de finançament no hipotecari dels arts. 21 a 27 de l'RDLL 11/2020, tindran una bonificació del 50% en els termes previstos per l’art. 16 ter de l'RDLL 8/2020 per l’atorgament d’escriptura pública.

• També s'introdueix una DA que regula l'atorgament unilateral pel creditor dels instruments notarials en què es formalitza l'ampliació de termini derivada de la moratòria legal dels préstecs o crèdits garantits amb hipoteca, o mitjançant un altre dret inscriptible diferent, i es justifica que el que es documenta és el reconeixement unilateral del creditor d'una obligació establerta ex lege.

• Finalment, en relació amb el dret de resolució de determinats contractes sense penalització per part dels consumidors i usuaris, s'estableix que el «dies a quo» del dret a resoldre el contracte és aquell en què resulta impossible la seva execució i el «dies ad quem» als 14 dies d'aquell. En aquest sentit, s'estableix que el termini de 60 dies per entendre que no s'ha arribat a un acord entre les parts, que començarà a computar en el moment en què el consumidor o usuari sol·licita la resolució del contracte, per ser aquest el moment on l’empresari té coneixement oficial del fet.

• La DA 3a fixa l'import màxim de la línia d'avals que estableix l’art. 9 de l'RDLL 11/2020 per donar cobertura al finançament d'arrendataris d'habitatge habitual que es trobin en situació de vulnerabilitat com a conseqüència de l'impacte social i econòmic de la pandèmia. Aquesta disposició permetrà la concessió de préstecs avalats al 100% per l'Estat, i sense cost per al beneficiari, de despeses ni interessos a famílies que, com a conseqüència de la pandèmia, es trobin en dificultats per fer front a la renda dels seus lloguers d'habitatge habitual, per un import total de fins a 1.200 milions d'euros. L'objectiu és que totes les famílies que reuneixin les condicions que es definiran per Ordre de Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, i que sol·licitin aquests préstecs avalats, tinguin accés als mateixos a través de les entitats financeres.

• S’aprova l'extensió per a l'any 2020 d'una reducció en la cotització durant la situació d'inactivitat en el sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris, establert en el Règim General de la Seguretat Social, per a aquells treballadors que haguessin realitzat un màxim de 55 jornades reals cotitzades en l'any 2019. a l'igual que es va fer en l'any 2019 respecte a la mateixa col·lectiu.

• Es modifica l'art. 35 de l'RDLL 11/2020 per atorgar una major seguretat jurídica al procediment administratiu a seguir per a l'ajornament en el pagament de deutes amb la seguretat Social. En aquest sentit, se simplifica el procediment de resolució de l'ajornament, amb independència del nombre de mensualitats que comprengui, es fixa un criteri homogeni en la determinació del termini d'amortització mitjançant el pagament esglaonat del deute i s'estableix l'efecte jurídic de la sol·licitud fins a la resolució del procediment, en relació amb la suspensió dels terminis administratius prevista en la DA 3a de l'RD 463/2020; finalment, aquest ajornament es declara incompatible amb la moratòria regulada a l’art. 34 de l'RDLL 11/2020, de 31 de març.

• Finalment, s'adopten una sèrie de mesures per traspassar a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social la gestió de la prestació extraordinària de cessament d'activitat prevista en l’art. 17 de l'RDLL 8/2020, d'aquells autònoms que no hagin exercitat l'opció que preveu l'article 83.1.b) del LGSS, dins del termini establert per la DT 1a de l'RDLL8/2018.

6. Altres mesures:

• Esport federat, olímpic i paralímpic: es modifica l' RDLL 5/2015 en relació amb la comercialització dels drets d'explotació de continguts audiovisuals de les competicions de futbol professional, facilitant la transferència de recursos privats generats pel futbol cap a polítiques públiques. A aquest efecte, es crea la «Fundació Espanya Esport Global», fundació del sector públic estatal en règim d'autonomia i descentralització funcional. La fundació estarà adscrita a l’AGE, a través del Consell Superior d'Esports.

• La DF 4a modifica la lletra d) de l'apartat 4 de l’art. 159 de l'LGSP que regula l'acte d'obertura dels sobres o arxius electrònics dels licitadors que continguin l'oferta avaluable mitjançant criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, dins el procediment obert simplificat, eliminant l'exigència que l'obertura dels sobres tingui lloc en tot cas mitjançant acte públic. La reforma del precepte vol permetre que l'obertura de l'oferta econòmica, tal com es preveu en l’art. 157.4 LCSP per als procediments oberts, de què el procediment obert simplificat no deixa de ser una especialitat, sigui realitzada en acte públic, excepte quan es prevegi que en la licitació puguin emprar-se mitjans electrònics.

• També s'introdueix una DA 9a per la qual es fixen regles específiques aplicables als ajuts amb càrrec a finançament de convocatòries públiques en l'àmbit universitari.

• Finalment, la norma també inclou mesures destinades a afavorir la devolució dels anomenats «préstecs renda-universitat», que actualitzen les adoptades a l'RDLL 3/2019. A causa de les conseqüències econòmiques derivades de la crisi sanitària, determinats prestataris no poden fer front al reemborsament dels préstecs, de manera que s'obre la possibilitat d'optar per la novació d'aquests instruments contractuals, dins d'un nou termini, mantenint les condicions establertes a l'RDLL.

Els serveis jurídics de l'FMC han elaborat una nota informativa, que adjuntem, amb tots els aspectes d'aquest reial decret-llei que més afecten els governs locals

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC