• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
MOLT IMPORTANT: S'adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, i en l'àmbit de les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat
MOLT IMPORTANT: S'adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, i en l'àmbit de les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat


Aquest decret llei (13/2020, de 21 d’abril, publicat al DOGC número 8119, de 23 d’abril), conté mesures estructurals i organitzatives que volen ser una continuació de les que es van prendre amb el DLL 12/2020, de 10 d'abril i incorpora mesures noves en l'àmbit de les entitats del sector públic de la Generalitat

Adjuntem també una nota informativa elaborada per l'FMC que detalla els aspectes més importants per als governs locals


23/04/2020

Aquest decret llei s'estructura en dos capítols, cinc articles, sis disposicions addicionals, una disposició derogatòria i una disposició final.

• El capítol I, referit a mesures de caràcter estructural i organitzatives, inclou un conjunt de regulacions que complementen el que disposava el DLL 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. En concret, es determinen les competències que assumeix el Departament de Salut i, per tant, i per connexió, les que es mantenen al Departament de Treball i Afers Socials i Famílies. Així mateix, es regula el règim en matèria de contractació, personal, inspecció i informació en relació amb les competències que assumeix el Departament de Salut i es concreten encara més les actuacions futures de caràcter pressupostari.

• El capítol II, de mesures en l’àmbit de diferents entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat, conté una mesura relativa a l'ampliació del termini que tenen els propietaris per dipositar les fiances dels contractes d'arrendaments urbans; un altre que regula l'adjudicació directa dels immobles propietat de l'Institut Català del Sòl (INCASOL) i té per objecte aplicar temporalment, fins al 31 de desembre de 2020, l'article 168 del text refós de la Llei d'urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, a l'efecte d'adjudicar directament els immobles propietat de l’INCASOL, així com suspendre temporalment, i pel mateix termini, l'aplicació de l'article 169 del text refós esmentat i del Decret 351/1995, d'alienació de locals comercials i places d'aparcament propietat de l’INCASOL i, finalment, un altres que incorpora mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia en el sector de la producció i gestió de residus, en regular el dret de les persones que no estiguin obligades a tenir aquesta fiança en l'àmbit de la gestió de residus a sol·licitar el seu retorn a l'Agència de Residus de Catalunya, mesura que coadjuvarà a fer front als greuges econòmics que puguin haver patit a causa de la pandèmia.

• Quant a les disposicions addicionals, la primera, la segona i la tercera complementen les mesures organitzatives establertes al capítol I. D'altra banda, la disposició addicional tercera estableix, de manera singular, l'autorització per fer una contractació d'emergència en atenció al perill que per a les persones i béns pot suposar no realitzar les obres que ara s'autoritza contractar. Finalment, la disposició addicional quarta preveu una habilitació perquè, en relació amb determinats contractes de lloguer de béns adquirits per la Generalitat per successió intestada i respecte dels quals és arrendadora, aquesta, tenint en compte els efectes de la pandèmia respecte de les activitats desenvolupades en aquests contractes, pugui adoptar determinades mesures sobre el pagament de les rendes, per evitar afegir més afectació als llogaters.

Els serveis jurídics de la Federació de Municipis de Catalunya han elaborat una nota informativa amb més detall de tots aquells aspectes que afecten els governs locals (l'adjuntem a la part inferior)

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC