• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març
Es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març


Es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. La pròrroga establerta en aquest RD s'estendrà des de les 00:00 hores del dia 26 d’abril de 2020 fins a les 00:00 hores del dia 10 de maig de 2020, i se sotmetrà a les mateixes condicions establertes a l’RD 463/2020 (Reial Decret 492/2020, de 24 d’abril, publicat al BOE número 115, de 25 d'abril de 2020)

25/04/2020

Es modifica l’article 7 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Article 7

Redacció anterior

1. Durant la vigència de l'estat d'alarma les persones únicament podran circular per les vies o espais d'ús públic per a la realització de les següents activitats, que s'han de fer individualment, llevat que s'acompanyi a persones amb discapacitat, menors, gent gran, o per una altra causa justificada:

a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Desplaçament al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.

d) Retorn al lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances.

g) Per causa de força major o situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga.

2. Igualment, es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d'ús públic per a la realització de les activitats referides en l'apartat anterior o per al proveïment en gasolineres o estacions de servei.

3. En tot cas, en qualsevol desplaçament s'han de respectar les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.

4. El ministre de l’Interior pot acordar el tancament a la circulació de carreteres o trams d'elles per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa del trànsit o la restricció en elles de l'accés de determinats vehicles pels mateixos motius.

Quan les mesures a què es refereixen els paràgrafs anteriors s'adoptin d'ofici s'informarà prèviament a les administracions autonòmiques que exerceixen competències d'execució de la legislació de l'Estat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.

Les autoritats estatals, autonòmiques i locals competents en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial garantiran la divulgació entre la població de les mesures que puguin afectar el trànsit rodat

 

Nova redacció

1. Durant la vigència de l'estat d'alarma, les persones únicament podran circular per les vies o espais d'ús públic per a la realització de les següents activitats, que s'han de fer individualment, llevat que s'acompanyi a persones amb discapacitat, menors, gent gran, o per una altra causa justificada:

a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat, així com adquisició d'altres productes i prestació de serveis d'acord amb el que estableix l'article 10.

b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Desplaçament al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.

d) Retorn al lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances.

g) Per causa de força major o situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga.

2. Els menors de 14 anys podran acompanyar un adult responsable de la seva cura quan aquest realitzi alguna o algunes de les activitats previstes en l'apartat anterior.

3. Igualment, es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d'ús públic per a la realització de les activitats referides en els apartats anteriors o per al proveïment en gasolineres o estacions de servei.

4. En tot cas, en qualsevol desplaçament s'han de respectar les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.

5. El ministre de l’Interior pot acordar el tancament a la circulació de carreteres o trams d'elles per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa del trànsit o la restricció en elles de l'accés de determinats vehicles pels mateixos motius.

Quan les mesures a què es refereix el paràgraf anterior s'adopten d'ofici s'informarà prèviament a les administracions autonòmiques que exerceixen competències d'execució de la legislació de l'Estat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.

Les autoritats estatals, autonòmiques i locals competents en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial garantiran la divulgació entre la població de les mesures que puguin afectar el trànsit rodat.

6. El ministre de Sanitat podrà, en atenció a l'evolució de l'emergència sanitària, dictar ordres i instruccions en relació amb les activitats i desplaçaments a què es refereixen els apartats 1 a 4 d'aquest article, amb l'abast i àmbit territorial que en aquelles es determini.

 

Article 10.6

Redacció anterior

S'habilita el ministre de Sanitat per a modificar, ampliar o restringir les mesures, llocs, establiments i activitats enumerades en els apartats anteriors, per raons justificades de salut pública.

 

Nova redacció

S'habilita el ministre de Sanitat per a modificar, ampliar o restringir les mesures, llocs, establiments i activitats enumerades en els apartats anteriors, per raons justificades de salut pública, amb l'abast i àmbit territorial que específicament es determini.

Aquest reial decret entra en vigor el dia de la seva publicació al BOE, el 25 d’abril de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC