• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Com han de ser els desplaçaments per part de la població infantil durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Com han de ser els desplaçaments per part de la població infantil durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19


Aquesta ordre té per objecte establir les condicions en què els nens i nenes podran realitzar desplaçaments fora del domicili durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues. A l'efecte del que preveu aquesta ordre s'entendrà per nens i nenes les persones menors de 14 anys (Ordre SND/370/2020, de 25 d’abril, publicada al BOE número 116, de 25 d’abril de 2020)

25/04/2020

Desplaçaments permesos: s'habilita els nens i nenes, i a un adult responsable, a circular per les vies o espais d'ús públic, d'acord amb el que preveu l’art. 7.1, paràgrafs e), g) i h), del Reial Decret 463 / 2020, de 14 de març, respecte a la circulació permesa per causes d'assistència i cura de persones menors, situació de necessitat i qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, sempre que es respectin els requisits que estableix aquesta ordre per evitar el contagi. Aquesta circulació queda limitada a la realització d'un passeig diari, de màxim una hora de durada i a una distància no superior a un quilòmetre pel que fa al domicili del menor, entre les 9:00 hores i les 21:00 hores.

No podran fer ús de l'habilitació que conté l'apartat anterior els nens i nenes que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de COVID-19.

Els desplaçaments a què es refereix aquest article s'entenen sense perjudici dels permesos per a les persones menors de 14 anys en l'art. 7.2 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Requisits per evitar el contagi: el passeig diari s’haurà de realitzar com a màxim en grups formats per un adult responsable i fins a tres nens o nenes. Durant el passeig diari s'ha de mantenir una distància interpersonal amb tercers de com a mínim dos metres. Així mateix, haurà de complir amb les mesures de prevenció i higiene davant la COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

Llocs permesos: es podrà circular per qualsevol via o espai d'ús públic, inclosos els espais naturals i zones verdes autoritzades, sempre que es respecti el límit màxim d'un quilòmetre pel que fa al domicili del menor. No estarà permès l'accés a espais recreatius infantils a l'aire lliure, així com a instal·lacions esportives.

Adult responsable: s'entén per adult responsable aquella persona major d'edat que convisqui al mateix domicili amb el nen o nena actualment, o es tracti d'un empleat de llar a càrrec del menor. Quan l'adult responsable sigui una persona diferent dels progenitors, tutors, curadors, acollidors o guardadors legals o de fet, ha de tenir una autorització prèvia d'aquests. És responsabilitat de l'adult acompanyant garantir que es compleixen durant la realització de la passejada diari els requisits per evitar el contagi.

Nens i nenes que resideixin en centres de protecció de menors, centres habitacionals socials de suport per a persones amb discapacitat o altres serveis residencials anàlegs: les CCAA podran, en l'exercici de les seves competències en matèria de protecció i tutela de persones menors d'edat, adoptar les mesures necessàries per adequar l'aplicació del que disposa aquesta ordre, en relació amb els nens i nenes que resideixin en centres de protecció de menors, centres habitacionals socials de suport per a persones amb discapacitat o altres serveis residencials anàlegs.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC