• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Prestació econòmica extraordinària de 200 euros per a subministraments bàsics que preveu el capítol III del Decret llei 14/2020, de 28 d'abril, de mesures en l'àmbit tributari i social
Prestació econòmica extraordinària de 200 euros per a subministraments bàsics que preveu el capítol III del Decret llei 14/2020, de 28 d'abril, de mesures en l'àmbit tributari i social


La Resolució TSF/916/2020, de 28 d’abril, publicada al DOGC número 8123, de 29 d’abril, regula la tramitació i concessió de la prestació que preveu l’art. 3 del DLL 14/2020, de 28 d'abril, la qual consisteix en una prestació econòmica extraordinària, de pagament únic, amb l'objectiu de facilitar l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics, destinada a treballadors per compte d'altri o per compte propi, amb càrregues familiars, que acreditin una reducció dràstica i involuntària en els seus ingressos com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma decretat per l’RD 463/2020

29/04/2020

Poden ser persones beneficiàries d'aquesta prestació els treballadors per compte propi o per compte d'altri, amb residència legal a Catalunya, que reuneixin els requisits de l'apartat 3 de l’annex.

La quantia de la prestació és de 200 euros, de pagament únic.

L'import màxim que es destina a aquestes prestacions és de 20.00.000,00 euros, dels quals 15.000.000,00 euros van a càrrec del Fons Extraordinari COVID-19 i 5.000.000,00 euros van a càrrec del pressupost de la Direcció General de Prestacions Socials.

La despesa s'imputa a la partida pressupostària BE19/480000190/3171.

La prestació extraordinària per a subministraments bàsics és compatible amb la percepció d'altres ajuts i prestacions estatals d'atur i per a l'ocupació, de cessament d'activitat, de prestacions econòmiques percebudes de manera regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i prestació que concedeixi la Generalitat de Catalunya i altres administracions,

La prestació extraordinària per a subministraments bàsics és incompatible amb les altres prestacions econòmiques que té reconegudes la persona beneficiària o a les que pugui tenir dret per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats complementaris de la Seguretat Social, si la seva concessió pot comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió d'aquestes

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les prestacions s'han de formalitzar pel canal electrònic.

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya i aquest formulari específic de la convocatòria és el que s'ha d'utilitzar per presentar la sol·licitud. Un cop emplenat el formulari específic de la convocatòria, s'ha de presentar electrònicament mitjançant l'apartat de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.

Per presentar la sol·licitud electrònicament, s'admeten els sistemes d'identificació i signatura que estableix el Protocol d'identificació i signatura electrònica, d'acord amb l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol. Concretament s'admeten:

a) Certificat qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

b) Certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats, la relació dels quals es pot consultar a la secció Certificats i signatures electròniques de la Seu electrònica.

c) Sistema IdCAT Mòbil, que es pot obtenir electrònicament a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

En el supòsit que les persones físiques no disposin dels mecanismes que estableix l'apartat 8.4 i no disposin dels requisits necessaris per donar-se d'alta al servei idCAT Mòbil, podran accedir a la tramitació mitjançant un formulari específic de sol·licitud de la prestació per a les persones que no tinguin ni puguin disposar de cap mecanisme de signatura electrònica. L'ús d'aquest formulari està reservat exclusivament a les persones que compleixin els requisits d'aquest apartat. La comprovació de la identitat o, si escau, de l'autenticació de la persona interessada, així com de la titularitat del compte bancari que es fa constar a la sol·licitud, s'ha de dur a terme amb anterioritat al pagament de la prestació.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha d'arbitrar, si escau, mecanismes d'atenció per altres vies en els casos excepcionals en què la persona sol·licitant no disposi de cap mitjà per presentar la sol·licitud.

Les persones sol·licitants poden fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud a l'espai La meva carpeta de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Les sol·licituds es poden presentar a partir de l'endemà de la publicació de la Resolució en el DOGC i el termini restarà obert fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària destinada a la prestació. En cas que es produeixi aquest exhauriment, se n'informarà en l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya. En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per presentar les sol·licituds, i sempre que estigui publicada a la Seu electrònica de la Generalitat, es pot presentar durant els tres dies hàbils consecutius següents.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
Apartat tràmits
Seu electrònica
Sistema IdCAT
Espai La Meva Carpeta
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC