• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Nou decret llei del govern de la Generalitat amb mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 a Catalunya
Nou decret llei del govern de la Generalitat amb mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 a Catalunya


Decret-llei 14/2020, de 28 d'abril, publicat al DOGC número 8123, de 29 d’abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu

Els serveis tècnics de l'FMC han elaborat una nota informativa, que adjuntem, on es destaquen totes aquelles mesures que afecten directament els governs locals


29/04/2020

La Generalitat de Catalunya ha adoptat diverses mesures urgents per fer front a les conseqüències de tot tipus derivades dels efectes de la pandèmia generada pel coronavirus de la COVID-19. D?entre aquestes mesures, s'inclou l'aprovació del DLL 12/2020, que en el seu capítol II, s'aprova una sèrie de mesures adreçades a compensar econòmicament l'esforç extraordinari que estan assumint les entitats sanitàries públiques i privades que lluiten en primera línia contra la pandèmia. La realitat assistencial fa necessari modificar determinats apartats de l’art. 2 del DLL 12/2020. A banda, és necessari aprovar mesures de caràcter tributari i de contractació que complementin les adoptades fins ara.

El decret llei s'estructura en tres capítols, deu articles, cinc disposicions addicionals, una disposició transitòria, i dues disposicions finals.

• El capítol I modifica el capítol II del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, esmentat, que estableix un seguit de mesures relatives al Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, per tal d'aclarir la facturació de medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA); afegir una tarifa per a la llarga estada sociosanitària per la COVID-19; i establir que l'activitat de llarga estada sociosanitària a pacients sense la COVID-19 serà compensada d'acord amb la tarifa de nivell C.

• El capítol II conté una mesura tributària que consisteix en l'ajornament d'exacció de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

• El capítol III, amb el títol ‘Mesures de caràcter social, preveu, una prestació extraordinària per a subministraments bàsics’, té la finalitat de pal·liar la situació de vulnerabilitat, destinada als treballadors per compte aliè i autònoms amb càrregues familiars que hagin patit una disminució dràstica i involuntària en els seus ingressos.

• Les disposicions addicionals contenen, entre d'altres, mesures en matèria de contractació:

­ La disposició addicional primera preveu que l'Institut Català de Finances pugui aplicar, mentre duri l'estat d'alarma i hi hagi necessitats de finançament a tractar vinculats als productes derivats de les necessitats de la COVID-19, el mecanisme de contractació d'emergència previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per atendre adequadament les necessitats financeres del teixit econòmic català.

­ En la mateixa línia es troba la segona, referida a obres a càrrec de l'entitat Infraestructures de Catalunya SAU, directament relacionades amb centres educatius. En relació amb aquestes resulta necessari, per raons d'interès públic, executar determinades obres d'escolarització en el període estival i finalitzar-les abans de l'inici del proper curs escolar, fet que requereix que la tramitació dels expedients de contractació de les obres RAM i dels serveis i assistències tècniques associades no es vegin afectats per cap restricció de les establertes arran de l'estat d'alarma declarat per la crisis sanitària ocasionada per la COVID-19. Per aquest motiu, és imprescindible poder continuar amb els tràmits de les licitacions iniciades però que es troben suspeses per les mesures derivades de l'estat d'alarma i, alhora, poder iniciar noves licitacions de contractes d'execució de les obres RAM i dels respectius serveis i assistències tècniques associades que no es van iniciar amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma i, una vegada adjudicats i formalitzats els contractes, permetre l'execució de les obres RAM que siguin d'escolarització.

­ La disposició addicional tercera preveu que la Generalitat de Catalunya, d'acord amb la Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, i dins dels supòsits previstos en l'esmentada normativa, pot adquirir béns per títol de successió intestada. Dins d'aquest règim jurídic, mitjançant el Decret 145/2017, de 26 de setembre, de les actuacions administratives i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de la successió intestada a favor de la Generalitat, es regula el procediment de liquidació i distribució dels cabals relictes provinents d'herències intestades adquirits per la Generalitat de Catalunya. El decret esmentat preveu un règim de publicitat i concurrència per tal que els establiments o institucions d'assistència puguin destinar aquests béns a les finalitats previstes en la normativa esmentada.

­ A la disposició addicional quarta, s'autoritza l'Agència Catalana del Turisme per tal de contractar per la via d'emergència una campanya destinada al mercat domèstic, amb la finalitat de revitalitzar el sector.

­ Finalment, la disposició addicional cinquena autoritza l'aixecament de la suspensió de determinades obres i la formalització d'una obra que consten a l'annex al present decret llei.

El DLL entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC, el 29 d’abril de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC