• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S’aproven noves mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia
S’aproven noves mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia


El Govern ha adoptat un conjunt de mesures dirigides a protegir les persones del risc de contagi, a atendre a les que són especialment vulnerables, a garantir la prestació de serveis públics essencials, així com a vetllar per les persones treballadores i les empreses. I, per fer front a les possibles conseqüències d'aquestes mesures, l'Administració de Justícia ha de preparar-se, tant des del punt de vista de l'adopció dels canvis normatius necessaris en les institucions processals com des de la perspectiva organitzativa, i tot això amb l'objectiu d'assolir una progressiva reactivació del normal funcionament dels jutjats i tribunals (Reial Decret-llei 16/2020, de 28 d’abril, publicat al BOE número 119, de 29 d’abril de 2020)

29/04/2020

Així mateix, s'han d'adoptar mesures en previsió de l'augment de litigiositat que s'originarà com a conseqüència de les mesures extraordinàries que s'han adoptat i de la pròpia conjuntura econòmica derivada de la crisi sanitària. Indubtablement, resulta precís configurar procediments que permetin substanciar amb celeritat pretensions amb origen directe i fàcilment identificable en la crisi sanitària derivada de la COVID-19 com, per exemple, el reequilibri del règim de visites o custòdia compartida pels períodes no gaudits per les limitacions de la llibertat deambulatòria o altres mesures adoptades per les autoritats sanitàries. Amb aquesta mateixa finalitat, es fa necessari declarar la preferència per al despatx i tramitació d'altres procediments ja previstos en les lleis processals vigents.

Durant tot el temps que perduri aquesta crisi sanitària, s'han d'adoptar mesures que garanteixin el dret a la salut tant de tot el personal al servei de l'Administració de Justícia, com dels ciutadans i dels professionals que es relacionen amb aquesta administració, procurant d'aquesta manera evitar situacions de contagi. Per això és de singular importància incloure mesures que garanteixin la distància de seguretat en el desenvolupament a les vistes i audiències públiques i el foment de la incorporació de les noves tecnologies a les actuacions processals i, en general, a les relacions dels ciutadans i ciutadanes amb l'Administració de Justícia, que evitin, en la mesura del possible, excessives concentracions a les seus judicials.

L'RDLL entra en vigor l'endemà de la publicació al BOE, és a dir el 30 d'abril de 2020.

Així, el RDLL s'estructura en tres capítols, que contenen un total de vint articles, quatre disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i set disposicions finals:


• El capítol I regula les mesures de caràcter processal.

• En el capítol II s'inclouen mesures en l'àmbit concursal i societari.

• El capítol III regula mesures de caràcter organitzatiu i tecnològic destinades a afrontar de manera immediata les conseqüències, ja exposades, que ha tingut la crisi de la COVID-19 sobre l'Administració de Justícia.

• En la disposició final primera es modifica la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'Administració de Justícia, facilitant l'accés remot a les aplicacions utilitzades per a la gestió processal, fomentant així el teletreball, i es modifica el sistema d'identificació i signatura reconeguts, dissociant un d'un altre, en els mateixos termes que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

• La disposició final segona modifica i amplia la «vacatio legis» de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, de Registre Civil, fins al 30 d'abril de 2021.

• Amb la disposició final tercera s'introdueix una millora tècnica en la modificació de l'article 159.4, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

• En les disposicions finals quarta i cinquena s'amplia la possibilitat de disponibilitat de plans de pensions per als treballadors per compte propi o autònoms als casos en què, sense parar en la seva activitat, hagin tingut una reducció de, al menys, el 75 per cent en la seva facturació com a conseqüència de la situació de crisi sanitària.

• Així mateix, la disposició final quarta amplia els terminis establerts en els articles 4 i 8 de l’RDLL 11/2020 perquè l'arrendatari d'habitatge habitual pugui realitzar la sol·licitud d'ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda. També es modifiquen determinats aspectes de l’art. 9 amb fi de donar major agilitat a la tramitació de la línia d'ajudes transitòries de finançament, de manera que pugui estar operativa per als arrendataris en situació de vulnerabilitat en el termini més breu possible.

Els serveis tècnics de la Federació de Municipis de Catalunya han elaborat una nota informativa, que adjuntem, amb tot allò del reial decret-llei que més afecta els governs locals.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC