• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es permeten les activitats no professionals de cura i recol·lecció dels horts
Es permeten les activitats no professionals de cura i recol·lecció dels horts


La present ordre (Ordre SND/381/2020, de 30 d’abril, publicada al BOE número 121, d’1 de maig) té per objecte la regulació del desplaçament per a la cura i recol·lecció dels horts quan no es tracti d'activitats de naturalesa laboral, professional o empresarial

01/05/2020

Requisits: art.1

• El desplaçament per a la cura i recol·lecció dels horts queda autoritzat, sempre que es trobin en el mateix terme municipal al del domicili, o en un adjacent a aquest.

• El requisit de proximitat podrà exceptuar-se en situació de necessitat, per causa major o situació de necessitat, considerant-se com a tal:

a) La cura i alimentació d'animals.

b) La cura o recol·lecció d'horts d'autoconsum, en aquells casos en els quals, en atenció a la situació socioeconòmica de l'interessat, el consum del producte dels mateixos resulti imprescindible per a atendre la seva subsistència, la qual cosa es podrà acreditar pel titular per qualsevol dels mitjans admesos en Dret.

Condicions sanitàries: art. 2

• Tots els desplaçaments contemplats es realitzaran amb observança de les normes de protecció de la salut i la seguretat dels ciutadans.

• Aquests desplaçaments han de ser els mínims possibles per a la realització de les tasques indispensables i l'apilament del necessari, excepte causa degudament justificada.

Desplaçaments individuals: art. 3

• El desenvolupament dels treballs es realitzarà de manera individual, tret que s'acompanyi a persones amb discapacitat, menors, majors, o per una altra causa justificada, i pel temps indispensable.

Aquesta ordre entrarà en vigor l’1 de maig de 2020 i serà aplicable durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC