• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es defineixen els criteris i requisits dels arrendataris d'habitatge habitual per accedir a les ajudes transitòries de finançament
Es defineixen els criteris i requisits dels arrendataris d'habitatge habitual per accedir a les ajudes transitòries de finançament


L’objecte d'aquesta ordre (Ordre TMA/378/2020, de 30 d'abril, publicada al BOE número 121, d’1 de maig) és la definició dels criteris i requisits per accedir a les ajudes transitòries de finançament en la modalitat de préstecs avalats i subvencionats per l'Estat. Aquests préstecs seran concedits per entitats de crèdit, comptaran amb total cobertura mitjançant aval de l'Estat i no reportaran cap mena de despeses i interessos per al sol·licitant. Els préstecs es podran concedir a arrendataris d'habitatges habituals localitzats en tot el territori espanyol

01/05/2020

Règim jurídic: art. 2

• Els préstecs avalats i subvencionats per l'Estat es regiran per l’art. 9 de l’RDLL 11/2020 així per aquesta ordre. Supletòriament, s'aplicaran l’L 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament; l’LGP i l’LPACAAPP.

Condicions: art. 3

• Els préstecs avalats i subvencionats per l'Estat hauran de complir aquestes condicions:

1. Podran atorgar-se per les entitats de crèdit adherides a la LÍNIA D'AVALS ARRENDAMENT DE LA COVID-19 (d'ara endavant, entitats de crèdit).

2. S'atorgaran, per concessió directa i per una sola vegada, als arrendataris d'habitatge habitual que compleixin tots i cadascun dels requisits establerts en aquesta Ordre.

3. Des de la seva formalització, comptaran amb la total cobertura de l'aval de l'Estat (Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana) i amb una subvenció per totes les despeses i interessos del préstec amb càrrec al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA).

4. Seran finalistes i hauran de dedicar-se exclusivament al pagament de la renda de l'arrendament de l'habitatge habitual.

5. Seran compatibles amb qualsevol de les ajudes al lloguer regulades en el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 i, específicament, amb les del programa d'ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual; sense perjudici que aquestes últimes hagin de destinar-se, en el seu cas, a l'amortització del préstec.

6. Seran gestionats amb la col·laboració de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) que, a tal fi, subscriurà un conveni amb el MITMA, al qual s'adheriran les Entitats de crèdit que vagin a concedir els préstecs.

Beneficiaris: art. 4

• Els préstecs avalats i subvencionats per l'Estat podran atorgar-se als arrendataris d'habitatge habitual, residents a Espanya, amb contracte en vigor subscrit a l'empara de la LAU, que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l'emergència sanitària sempre que reuneixin de manera conjunta els següents requisits:

a) Que l'arrendatari o algun dels membres de la unitat familiar es trobi afectat per una circumstància que impliqui una reducció d'ingressos, per passar a estar en situació de desocupació, per estar afectat per un ERTE, per haver reduït la seva jornada per motiu de cures, per cessament d'activitat dels treballadors per compte propi o per altres circumstàncies sobrevingudes vinculades a l'activitat laboral o empresarial que impliquin aquesta reducció d'ingressos com a conseqüència de l'expansió de la COVID-19.

b) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l'ajuda, no aconsegueixi el límit de cinc vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual.

c) Que la renda arrendatícia més les despeses i subministraments bàsics resulti superior o igual al 35 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar. A aquest efecte, s'entendrà per «despeses i subministraments bàsics» l'import del cost dels subministraments d'electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris, tots ells de l'habitatge habitual que correspongui satisfer a l'arrendatari, referits al període d'un mes.

• Per obtenir aquests préstecs no serà exigible trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o amb la Seguretat Social ni del pagament d'obligacions per reintegrament d'altres subvencions.

• S'entendrà per unitat familiar la composta per la persona que deu l'arrendament, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l'habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin en l'habitatge.

• En cas de ser diversos els titulars d'un mateix contracte de lloguer, serà obligatori que tots ells formalitzin com a prestataris un sol contracte de préstec, del qual respondran tots de manera solidària.

• S'entendrà que no concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, a l'efecte d'obtenir ajudes en relació amb la renda arrendatícia de l'habitatge habitual, quan la persona arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar que habita aquella sigui propietària o usufructuària d'algun habitatge a Espanya. Es considerarà que no concorren aquestes circumstàncies en algun d'aquests casos:

a) Quan el dret recaigui únicament sobre una part alíquota de la mateixa i s'hagi obtingut per herència o mitjançant transmissió mortis causa sense testament

b) Per als qui, sent titulars d'un habitatge, acreditin la no disponibilitat de la mateixa per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de discapacitat del seu titular o d'alguna de les persones que conformen la unitat de convivència.

Presentació de sol·licituds i formalització dels préstecs: art. 8

• Els préstecs avalats i subvencionats per l'Estat hauran de ser sol·licitats per l'arrendatari davant l'Entitat de crèdit, amb el model de sol·licitud que figura en l'annex I de l’ordre, abans del 30 de setembre de 2020 i hauran de formalitzar-se abans del 31 d'octubre de 2020.

• Els arrendataris hauran d'acreditar davant l'Entitat de crèdit que compleixen els requisits establerts. La presentació de la sol·licitud implicarà el consentiment de l'interessat per al tractament de dades per l'ICO i el MITMA, a l'efecte de les disposicions vigents en matèria de protecció de dades, així com l'autorització a l'ICO i al MITMA per poder consultar les dades fiscals i laborals dels arrendataris i per a la seva cessió per part d'aquest últim a la Conselleria o organisme competent en matèria d'habitatge de la comunitat autònoma o ciutats de Ceuta i Melilla, segons la localització de l'habitatge arrendat, amb l'únic objecte que aquestes puguin utilitzar aquesta informació per analitzar la situació de vulnerabilitat de l'arrendatari per a l'aplicació de possibles ajudes presents o futures.

• L'entitat de crèdit només concedirà els préstecs als arrendataris que acreditin complir els requisits establerts en l’art. 4 de l’ordre i aportin la totalitat de la documentació requerida en els termes previstos en l’art. 5 de la mateixa.

• Les despeses i interessos del préstec no podran superar l'import resultant d'aplicar el tipus 1,5% TAE al préstec. En aquestes despeses s'entendran compresos tots els que es reportin des de la sol·licitud del préstec fins a la seva cancel·lació.

• En el moment de formalitzar el préstec, l'Entitat de crèdit haurà d'emplenar el formulari previst en l'annex II de l’ordre i remetre'l a l'ICO verificant, amb caràcter previ a la formalització del préstec avalat i subvencionat pel MITMA, el compliment dels requisits dels arrendataris per obtenir les ajudes.

• En ocasió de l'atorgament del préstec, l'entitat de crèdit no podrà exigir a l'interessat la contractació de cap producte o servei addicional.

Pagament de les ajudes a l'arrendador: art. 9

• L'entitat de crèdit abonarà l'import del préstec, corresponent a les sis mensualitats, directament a la persona o entitat arrendadora de l'habitatge, prèvia comunicació, per a la seva presa de raó, al titular del préstec.

• L'abonament es realitzarà amb periodicitat mensual, tret que s'acordi una periodicitat diferent, i, si escau, amb un pagament inicial que comprengui les mensualitats reportades i no pagades des de l'1 d'abril de 2020 fins a la signatura del contracte de préstec. L'entitat de crèdit haurà de conservar el justificant de cadascun dels pagaments que realitzi.

Aquesta ordre entrarà en vigor el dia 1 de maig de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC