• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Canvis en la suspensió d’activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en les quals existeixi risc de contagi
Canvis en la suspensió d’activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en les quals existeixi risc de contagi


Ordre SND/385/2020, de 2 de maig, publicada al BOE número 123, de 3 de maig de 2020

03/05/2020

Es fa necessari dictar una ordre amb la finalitat d'incloure, dins de les obres exceptuades de la suspensió, les que es realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l'edifici no habitades o a les quals no tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixin les condicions establertes en aquesta ordre. Així mateix, mitjançant aquesta modificació es permetrà l'accés a zones no sectoritzades de l'edifici, per a la realització de les operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l'edifici que siguin necessàries per a escometre les obres

• Es modifica l’apartat 2 de l’article únic de l'Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, en els termes següents termes:

Apartat. 2 de l’art. únic

Redacció anterior

2. S'exceptuen d'aquesta suspensió les obres referides en l'apartat anterior en les quals, per circumstàncies de sectorització de l'immoble, no es produeixi cap interferència amb les persones no relacionades amb l'activitat de l'obra.

Redacció actual

2. S'exceptuen d'aquesta suspensió les obres referides en l'apartat anterior en les quals, per la mena d'intervenció, per les circumstàncies de sectorització de l'immoble o de delimitació d'espais i recorreguts de circulació, no es produeixi cap interferència amb les persones no relacionades amb l'activitat de l'obra.

També queden exceptuades aquelles obres que es realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l'edifici no habitades, o a les quals no tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixin totes les següents condicions:

a) Es limiti la circulació de treballadors i materials per zones comunes no sectoritzades, i s'adoptin totes les mesures oportunes per a evitar, durant el desenvolupament de la jornada, el contacte amb els veïns de l'immoble.

b) L'accés i sortida d'aquests locals, habitatges o zones es produeixi a l'inici i a la finalització de la jornada laboral.

c) Els treballadors adoptin les mesures de prevenció i higiene enfront de la COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

S'afegeix un nou apartat 4 a l'article únic, que queda redactat de la següent forma:

Apartat. 4 de l’art. únic

En tots els casos exceptuats anteriorment, es permet l'accés a zones no sectoritzades de l'edifici, per a la realització de les operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l'edifici que siguin necessàries per a escometre les obres.

Aquesta ordre entrarà en vigor el dia 3 de maig de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC