• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es regula el procÚs de co-governanša amb les comunitats aut˛nomes i ciutats de Ceuta i Melilla per a la transiciˇ a una nova normalitat
Es regula el procÚs de co-governanša amb les comunitats aut˛nomes i ciutats de Ceuta i Melilla per a la transiciˇ a una nova normalitat


Aquesta ordre serÓ aplicable a totes les propostes que, en relaciˇ a la transiciˇ cap a una nova normalitat, realitzin les comunitats aut˛nomes i ciutats de Ceuta i Melilla per a ampliar, modificar o restringir les mesures relatives a llocs, establiments, desplašaments i activitats suspeses amb motiu de la declaraciˇ de l'estat d'alarma i que es refereixin a l'Órea de responsabilitat del Ministre de Sanitat (Ordre SND/387/2020, de 3 de maig, publicada al BOE n˙mero 123, de 3 de maig de 2020)

03/05/2020

Remissiˇ de propostes (art. 2): Les propostes referides en l'apartat anterior seran remeses al Ministeri de Sanitat, a través de la Secretaria General de Sanitat, per l'autoritat sanitÓria competent de cada comunitat aut˛noma o ciutat aut˛noma. Excepte circumstÓncies degudament justificades, la primera proposta es remetrÓ abans del 6 de maig a les 14.00 hores, i les successives propostes, almenys, amb una setmana d'antelaciˇ a la data proposada per a la seva aprovaciˇ. Una vegada remeses les propostes, qualsevol modificaciˇ substancial de les condicions que van servir de base per a l'elaboraciˇ d'aquestes, haurÓ de ser comunicada de manera immediata al Ministeri de Sanitat, a través de la Secretaria General de Sanitat.

Contingut de les propostes (art. 3): Les propostes hauran de tenir, almenys, el segŘent contingut:

a) Una anÓlisi introduct˛ria sobre la fase en la qual en aquest moment es troba el territori respecte del qual es realitza la proposta i la fase de desescalada a la qual es proposa transitar mitjanšant l'adopciˇ de les mesures incloses en la proposta.

b) La descripciˇ de les mesures de desescalada a adoptar i les dates temptatives per a la seva entrada en vigor.

c) Una anÓlisi de les capacitats estratŔgiques disponibles en el sistema sanitari, de la situaciˇ i evoluciˇ epidemiol˛gica esperada en el territori i dels mecanismes per a reduir el risc de transmissiˇ en la poblaciˇ. Aquesta anÓlisi es realitzarÓ d'acord amb els segŘents indicadors:

1r Les capacitats estratŔgiques disponibles en el sistema sanitari en:

i.  Sistemes d'alerta precoš i vigilÓncia epidemiol˛gica.

ii. Identificaciˇ i contenciˇ rÓpida de fonts de contagi.

iii. Capacitat d'a´llament i control de les fonts de contagi confirmades i potencials.

iv. Atenciˇ PrimÓria.

v. AssistŔncia HospitalÓria.

2n Mecanismes i estructures existents i previstes per garantir les mesures necessÓries de protecciˇ colĚlectiva per a reduir el risc de transmissiˇ.

3r L'evoluciˇ epidemiol˛gica en el territori, en termes de transmissiˇ, casos actius i capacitat d'identificaciˇ, a´llament i control de casos i contactes.

4t Quants altres elements es consideri oport˙ incloure respecte a l'impacte epidemiol˛gic i sanitari de la proposta realitzada.

d) Qualsevol aspecte de rellevÓncia des del punt de vista econ˛mic, social o de mobilitat.

Amb carÓcter general, cada proposta incorporarÓ grups complets i coherents de mesures, d'acord amb les fases i Ómbits d'activitat contemplats en l'annex II del Pla per a la Transiciˇ cap a una nova normalitat. En tot cas, aquestes propostes hauran d'efectuar una anÓlisi de riscos i estar d'acord amb el grau de desescalada apropiat segons la informaciˇ epidemiol˛gica i sanitÓria existent. En la mesura que sigui possible, les propostes es remetran d'acord amb el format que a aquest efecte comuniqui la Direcciˇ General de Salut P˙blica, Qualitat i Innovaciˇ a l'˛rgan auton˛mic competent, a través de la Secretaria General de Sanitat.

Una vegada rebudes les propostes, la Direcciˇ General de Salut P˙blica, Qualitat i Innovaciˇ del Ministeri de Sanitat contactarÓ amb els ˛rgans als quals es refereix el parÓgraf anterior per a la valoraciˇ qualitativa i quantitativa dels diferents indicadors de situaciˇ en cada unitat territorial de la proposta, aixÝ com de l'impacte de l'ampliaciˇ o restricciˇ de les mesures relatives a llocs, establiments, desplašaments i activitats.

Requisits previs (art. 4): serÓ requisit imprescindible per a la presa en consideraciˇ de la proposta el compliment, almenys, de les segŘents condicions:

a) Disposar o tenir accés o capacitat d'instalĚlar en un termini mÓxim de cinc dies entre 1,5 i 2 llits de VigilÓncia intensiva per cada 10.000 habitants.

b) Disposar o tenir accés o capacitat d'instalĚlar en un termini mÓxim de cinc dies entre 37 i 40 llits per a malalts aguts per cada 10.000 habitants.

SerÓ també requisit indispensable per a la presa en consideraciˇ de les propostes enviades, que la comunitat aut˛noma proponent continu´ donant compliment efectiu, puntual i amb la deguda qualitat a les obligacions de remissiˇ d'informaciˇ i, en particular, la informaciˇ prevista en l'annex I de l'Ordre SND/234/2020, de 15 de marš, sobre adopciˇ de disposicions i mesures de contenciˇ i remissiˇ d'informaciˇ al Ministeri de Sanitat davant la situaciˇ de crisi sanitÓria ocasionada per la COVID-19.

Unitat territorial (art. 5): Amb carÓcter general, la unitat territorial sobre la qual realitzar les diferents propostes serÓ la provÝncia, l'illa o la ciutat aut˛noma. No obstant aix˛, de manera motivada, podran establir-se Ómbits d'aplicaciˇ diferenciats en unitats de nivell territorial diferent, i en aquest cas les propostes hauran d'especificar:

a) Les raons per les quals es considera que el territori en qŘestiˇ té unes condicions d'homogene´tat que aconsellen un tractament com˙ del mateix i diferenciat de la resta de la provÝncia o de la comunitat aut˛noma.

b) Les garanties de mobilitat i a´llament que s'aplicarien en aquest territori respecte a la resta de la provÝncia o de la comunitat aut˛noma.

En els sup˛sits previstos en l'apartat anterior, les propostes remeses faran constar les consultes realitzades a les entitats locals en el territori de les quals s'hagi proposat un Ómbit d'aplicaciˇ diferenciat.

Tramitaciˇ i decisions (art. 6): El Ministeri de Sanitat estudiarÓ les propostes conjuntament amb les comunitats aut˛nomes, com a administracions competents per a la gestiˇ dels seus respectius serveis sanitaris i de salut p˙blica. AixÝ mateix, consultarÓ, en el seu cas, als ministeris competents per raˇ de la matŔria, i valorarÓ, de manera qualitativa i conjunta, els indicadors i criteris tŔcnics previstos en el Pla per a la Transiciˇ cap a una Nova Normalitat aprovat en el Consell de Ministres de 28 d'abril de 2020. Durant aquesta anÓlisi conjunta es produirÓ, almenys, una reuniˇ bilateral de carÓcter virtual entre el Ministeri de Sanitat i la Conselleria amb competŔncies en matŔria sanitÓria de la comunitat o ciutat aut˛noma solĚlicitant.

En cas que alguna comunitat o ciutat aut˛noma no remetés al Ministeri de Sanitat cap proposta sobre les mesures a aplicar en cada fase de desescalada, aquest podrÓ presentar a la comunitat o ciutat aut˛noma una iniciativa a partir de la qual es durien a terme les actuacions contemplades en l'apartat anterior.

La modificaciˇ de les mesures relatives als llocs, establiments, activitats i desplašaments afectats per l'estat d'alarma es formalitzarÓ, d'acord amb el que es disposa en els articles 4.3, 7.6 i 10.6 del Reial decret 463/2020, de 14 de marš, pel titular del Ministeri de Sanitat, que emetrÓ les corresponents ordres, previ informe de la Direcciˇ General de Salut P˙blica, Qualitat i Innovaciˇ a través de la Secretaria General de Sanitat.

Disponibilitat de professionals sanitaris (art. 7): durant el temps de vigŔncia de l'actual estat d'alarma i les seves possibles pr˛rrogues, les comunitats aut˛nomes vetllaran per garantir la suficient disponibilitat de professionals sanitaris. Si bé no es recomana un nombre de professionals inferior a l'existent en la data d'entrada en vigor de lĺRD 476/2020, de 27 de marš, sÝ que serÓ necessÓria la reorganitzaciˇ dels mateixos d'acord amb les prioritats d'aquesta fase de transiciˇ, dotant a les estructures de Salut P˙blica i Atenciˇ PrimÓria dels recursos necessaris.

Facultats d'execuciˇ (art. 8): correspondrÓ a les autoritats competents de les comunitats aut˛nomes i de les ciutats aut˛nomes, aixÝ com a les entitats locals, l'execuciˇ de les previsions que s'estableixin en les ordres que dicti el titular del Ministeri de Sanitat a l'empara del que es preveu en aquesta norma.

Aquesta ordre produirÓ efectes el 3 de maig de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PR└CTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIË LOCAL
CODI DE R╚GIM LOCAL
FORMACIË
BUTLLET═ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PR└CTIQUES
FOCUS D'INNOVACIË LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE R╚GIM LOCAL
FORMACIË
BUTLLET═ DIGITAL
REVISTA FMC