• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es crea la Comissió per a l'elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19
Es crea la Comissió per a l'elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19


Aquest Acord (GOV/64/2020, publicat al DOGC número 8126, de 5 de maig) impulsa l'elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19; i crea la Comissió per a l'elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19, adscrita al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

05/05/2020

La Comissió té encomanades les funcions següents:

a) Elaborar el Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19 per a l'aprovació del Govern, i realitzar-ne el seguiment.

b) L'anàlisi de les propostes d'actuacions de cada departament per minimitzar els aspectes socials i econòmics de la crisi de la COVID-19.

c) Proposar al Govern altres actuacions o plantejaments que consideri adients en funció de l'evolució econòmica, tractant d'anticipar els seus efectes en els sectors públic i privat.

d) Portar a terme, directament o amb el suport d'analistes externs, els treballs i estudis adients per fonamentar les seves propostes.

e) Analitzar i proposar al Govern les modificacions pressupostàries que siguin necessàries per a l'execució del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li pugui encomanar el president de la Generalitat o el Govern.

Aquesta Comissió està integrada :

a) Pel president de la Generalitat, que n'exerceix la presidència.

b) Pel titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

c) Pel titular del Departament de la Presidència.

d) Pel titular del Departament de Territori i Sostenibilitat.

e) Pel titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

f) Pel titular del Departament d'Empresa i Coneixement.

g) Pel titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

En absència del president de la Generalitat, el titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda n'exercirà la presidència. La resta de membres actuen com a vocals. La secretaria de la Comissió serà exercida pel titular de la Secretaria del Govern.

Quan les qüestions a tractar ho facin necessari podran assistir a les reunions altres representants dels departaments, representants d'altres administracions, així com d'altres persones que es considerin oportunes per indicació del president de la Comissió i prèvia proposta als membres de la Comissió.

Dins la Comissió es crea un Comitè Tècnic que actua d'espai de treball i coordinació de les mesures que es proposin incorporar en el Pla per a la reactivació econòmica i protecció social. Aquest Comitè Tècnic està integrat per:

a) Pel titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda que n'exerceix la presidència.

b) Pel titular del Departament d'Empresa i Coneixement que n'exerceix la vicepresidència.

La Comissió acordarà quins membres formen part del Comitè Tècnic, podent-ne modificar la composició quan ho consideri convenient. La secretaria del Comitè Tècnic serà exercida pel titular de la Secretaria General del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Quan les qüestions a tractar ho facin necessari, a proposta de la presidència de la Comissió o de la presidència del Comitè Tècnic, es podran crear grups de treball sectorial sota la coordinació de la secretaria de la Comissió.

Tant la Comissió com el Comitè Tècnic, tenen caràcter temporal i la seva durada vindrà determinada pel compliment de les funcions que els són atribuïdes, així com per l'assoliment dels objectius que es preveuen per aquest acord.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'acord
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC