• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Tornada als entrenaments i reinici de les competicions federades i professionals
Tornada als entrenaments i reinici de les competicions federades i professionals


La Resolució de 4 de maig, publicada al BOE de 6 de maig de 2020, aprova el Protocol bàsic d'actuació per al retorn als entrenaments i el reinici de les competicions federades i professionals, que s'inclou com a annex
Aquest document del Consell Superior d'Esports és el protocol de referència i obligat compliment per a tots els esportistes federats, esportistes professionals i d'alt nivell, així com per a les federacions i entitats esportives en les quals aquells s'incardinin, cadascun en la mesura en què es defineix en el present protocol, de cara al reinici dels entrenaments i la posterior represa de competicions oficials


06/05/2020

Es tracta del marc mínim per reactivar l'esport federat, l'esport professional i d'alt nivell durant el període asimètric de desescalada, que podrà ser reforçat (mai interpretat o afeblit) per aquells esportistes, federacions esportives i entitats esportives que així ho desitgin, atesa la molt diversa naturalesa i necessitats dels agents que componen l'entramat esportiu.

L'anterior queda vinculat a una condició ineludible: la represa de tota activitat esportiva queda supeditada al fet que la situació sanitària ho permeti, extrem que decidirà o mantindrà vigent el Govern, a través del comandament únic establert per al vigent estat d'alarma.

En conseqüència aquest protocol sanitari és d'obligat compliment per a tots els esportistes federats, professionals o d'Alt Nivell que, prèvia autorització del Govern, desitgin tornar o siguin convocats als entrenaments i a la posterior competició. I això sense perjudici de les mesures de reforç de seguretat sanitària que, sumades a aquestes exigències bàsiques, els siguin imposades pels seus clubs o entitats esportives, en el seu cas. En qualsevol cas, aquest retorn als entrenaments i la competició serà sota la seva responsabilitat, o sota aquella que es derivi dels acords que l'esportista tingui subscrits amb la seva federació o entitat esportiva ocupadora, la qual cosa inclourà estar al corrent de les assegurances que procedeixin.

El procediment es basa en la conveniència d'aplicar-lo de forma preferentment confinada, en una instal·lació o lloc. El mateix serà aplicable, a més dels esportistes, als àrbitres/jutges i personal tècnic o auxiliar imprescindible que hagi de participar, en la fase corresponent, en els terrenys de joc o en espais annexos necessaris per desenvolupar la seva labor. En tot cas, el compliment d'aquest protocol correspondrà als esportistes quan entrenin o competeixin sota la seva exclusiva responsabilitat, o als seus clubs o federacions quan ho facin sota la seva supervisió i en les seves instal·lacions.

El protocol es divideix en quatre fases, dissenyades per a una volta a l'activitat amb un estat de forma òptim per part dels esportistes en el moment de reprendre les competicions, limitant en la mesura que sigui possible el risc de lesions. En aquest cronograma es tindrà en compte que el seguiment mèdic expert, especialment en el que afecta les possibles conseqüències físiques i fisiològiques que aquest virus pugui tenir sobre els esportistes, haurà de ser molt estret. D'altra banda, tenint en compte la molt diversa situació dels esportistes i l'àmplia tipologia de l'esport, a mesura que es desplegui i consolidi aquest protocol, s'analitzaran mesures de desescalada asimètrica, tenint en compte, entre altres consideracions, els calendaris de les competicions que subsisteixin.

Des del punt de vista territorial, i sense perjudici de la vigència del comandament únic previst en estat d'alarma el Consell Superior d'Esports és conscient de la necessitat de coordinar l'aplicació d'aquest protocol amb les autoritats municipals i autonòmiques, en particular en relació amb l'adequació de les instal·lacions municipals i autonòmiques en les quals entrenen i competeixen esportistes federats, professionals i d'Alt Nivell, a les exigències de seguretat sanitària que la pandèmia exigeix.

Quan els esportistes o, si escau, el seu personal tècnic o auxiliar de suport, així com els àrbitres/jutges, desenvolupin l'activitat d'entrenament o competició en la via pública o en algun altre espai de domini públic, hauran d'anar proveïts d'un permís especial, conforme a un procediment que estipularà el Consell Superior d'Esports. L'autorització referida haurà de ser conforme al que s'estableix en el corresponent RDL del vigent Estat d'Alarma. El CSD, en col·laboració amb les entitats esportives prepararà un registre d'esportistes autoritzats per a aquesta mena d'entrenament fora de confinament.

El gran objectiu d'aquest document, sent conscients de la impossibilitat d'aconseguir el risc zero absolut, és limitar al màxim la probabilitat d'infecció per la COVID-19 quan es retorni als entrenaments i la posterior competició, conjuminant reactivació econòmica del sector i seguretat sanitària per a l'esport professional i d'alt nivell, articulant les mesures necessàries, d'alerta primerenca i reacció ràpida, en cas d'aparició d'algun contagi per a mitigar la seva propagació. Per a això es tindran en compte la naturalesa, mitjans i singularitats dels esportistes, i de les entitats i competicions esportives. La clau de volta de la proposta serà la salut general de la població, dels esportistes i la de tots aquells que recuperin gradualment la seva vida professional vinculada a l'esport.

En relació amb l'adquisició i disponibilitat de material mèdic i de desinfecció així com d'equips per a realitzar proves o test, en tot moment s'estarà al que es disposa pel Ministeri de Sanitat i a la deguda observança de l'Ordre SND/344/2020, de 13 d'abril.

Finalment, el Consell Superior d'Esports, sota l'autoritat del comandament únic responsable de la supervisió del confinament durant l'Estat d'Alarma establirà un mecanisme de coordinació amb els esportistes o entitats esportives, segons sigui procedent, que s'acullin a aquest protocol per a garantir possibles inspeccions no anunciades, una supervisió constant i en temps real del seu compliment, així com garantir la imprescindible alerta sobre aquestes incidències, amb la finalitat de minimitzar els riscos de contagi que aquestes puguin implicar. Sense perjudici del règim de sancions individuals ja establert pel Govern en matèria d'incompliment de les regles de confinament actualment vigents, es podrà considerar la possibilitat d'introduir en una revisió de les mateixes un tipus agreujat com a conseqüència de l'alt perfil públic de l'esport professional i d'alt nivell.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC