• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Aprovades noves mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari
Aprovades noves mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari


El Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig, publicat al BOE de 6 de maig, té com objectiu garantir la supervivència de les estructures culturals, i dels treballadors i empreses que es dediquen al sector; per a així fer efectiu el dret d'accés a la cultura, per fer front a la situació derivada de la COVID-2019

Adjuntem també una nota informativa elaborada pels serveis tècnics de l'FMC amb tots aquells aspectes d'aquest reial decret-llei que més afecten els governs locals, com les mesures per facilitar el finançament del sector cultural i de suport als seus treballadors, les de suport a les arts escèniques i la música, a la cinematografia i arts audiovisuals, o al sector del llibre i art contemporani


06/05/2020

L’RDLL, que entra en vigor el dia 7 de maig de 2020, s'estructura en 5 capítols, 15 articles, 8 disposicions addicionals, i 13 disposicions finals.

• El capítol I s'ocupa de les mesures generals per fer costat a empreses i treballadors del sector cultural. Així, es disposa la concessió directa de dues subvencions a la Societat de Garantia Recíproca Audiovisual Fiances SGR, per ampliar el seu fons de provisions tècniques i subvencionar el cost de la comissió d'obertura dels avals dels préstecs al sector cultural, de manera que pugui obrir una línia d'accés al finançament dels agents del sector en les condicions més favorables, amb el suport de l'instrument de garantia financera del programa Europa Creativa de la Comissió Europea. Aquesta línia d'accés al finançament no sols estarà oberta als sectors culturals més tradicionals, sinó que també comprendrà a altres sectors vinculats directament a la cultura digital, com el sector dels videojocs; i també s'articula el suport als treballadors del sector cultural que no han quedat emparats pels mecanismes de cobertura establerts fins avui. D'aquesta manera es dóna resposta al col·lectiu d'artistes en espectacles públics enquadrats en el Règim General de la Seguretat Social. Per a això, s'habilita un accés extraordinari a la prestació per desocupació, de la qual es podran beneficiar davant la falta d'activitat pel tancament establert dels locals o instal·lacions, ja siguin oberts o tancats, on desenvolupen les seves activitats professionals, com a conseqüència de la COVID-19.

• El capítol II regula mesures de suport a les arts escèniques i de la música, des de diferents perspectives. Destaca especialment l'establiment d'un sistema d'ajudes extraordinàries a les arts escèniques i de la música. Aquestes ajudes, que tindran caràcter excepcional i es concediran per una sola vegada, s'atorguen a través de dues línies, encaminades al sosteniment de les estructures culturals de tota índole i a les activitats escèniques i musicals i projectes culturals. El sistema serà implementat per l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM). Les ajudes s'atorgaran seguint el procediment de concurrència competitiva, i es regiran pel que es disposa en aquest RDLL i en la resolució de convocatòria. Per al seu finançament, s'autoritza la concessió d'un crèdit extraordinari. A més, s'introdueix un mecanisme per permetre que els professionals del sector puguin percebre bestretes i indemnitzacions, en cas d'ajornament o cancel·lació de les actuacions ja contractades amb el Sector Públic, l'import del qual no excedeixi de 50.000 euros. Per això, s'habilita a l'òrgan de contractació per reconèixer com a bestreta un percentatge de l'import dels contractes suspesos, i una indemnització, en cas de resolució, sempre que la suspensió o resolució tingui per causa directa les mesures adoptades per les autoritats competents per a fer front a la crisi de la COVID-19.

• En el capítol III, s'inclouen mesures de suport a la cinematografia i a les arts audiovisuals. Així s'adapta transitòriament la definició de «estrena comercial» de les pel·lícules, permetent que, fins que les sales d'exhibició tornin a estar en funcionament, es pugui considerar com a tal la realitzada a través de serveis de comunicació audiovisual televisiva, serveis de comunicació electrònica que difonguin canals de televisió i serveis de catàlegs de programes. Finalment, s'estableix la concessió directa d'ajudes a les sales d'exhibició cinematogràfica, l'activitat de la qual s'ha vist també suspesa, per fer front tant a les despeses subsistents, com a la necessària promoció per a la volta a l'activitat; habilitant igualment un crèdit extraordinari per al seu finançament.

• El capítol IV regula les mesures relatives al sector del llibre i a l'art contemporani. En primer lloc, es crea un mecanisme extraordinari d'ajudes per garantir el suport urgent al manteniment de les estructures del sector llibreter i de la cadena de subministrament del llibre. El sistema serà implementat per la Direcció General del Llibre i Foment de la Lectura, en exercici de les seves competències, basant-se en els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació. Les ajudes s'atorgaran seguint el procediment de concurrència competitiva, i es regiran també pel que es disposa en aquest reial decret-llei i en la resolució de convocatòria. I, respecte a l'art contemporani, les ajudes es vertebren, d'una banda, incrementant les partides corresponents a la promoció d'aquest mitjançant una dotació extraordinària per a l'adquisició d'art contemporani espanyol. El finançament del suport previst en aquest capítol implica la concessió del crèdit extraordinari corresponent.

• El capítol V regula altres mesures, com ara les que s'adopten per a les activitats culturals subvencionades que han resultat cancel·lades com a conseqüència de la COVID-19, la qual cosa permet donar seguretat jurídica als beneficiaris de les subvencions concedides. A més, s'introdueix una disposició relativa a les ajudes tramitades pel Consell Superior d'Esports, la quantia dels quals es veu determinada pels resultats obtinguts pels esportistes en diferents competicions. Atès que la situació generada per l'evolució de la COVID-19 ha suposat la suspensió de moltes d'aquelles, és necessari preveure la continuïtat d'aquestes ajudes, evitant que els esportistes beneficiaris, que no han pogut competir, ni, per tant, aconseguir els resultats dels quals depenen les mateixes, per causa que no els és imputable, es vegin privats d'elles.

• La DA 1a estableix el límit total acumulat, en tot moment, durant l'exercici 2020, dels compromisos atorgats per l'Estat respecte a totes les obres o conjunts d'obres cedides temporalment per a la seva exhibició en institucions de competència exclusiva del Ministeri de Cultura i Esport i dels seus organismes públics adscrits.

• Les DA 2a a 6a declaren esdeveniment d'excepcional interès públic al Pla Berlanga, al Programa Alacant 2021, a l'esdeveniment «Espanya País Convidat d'Honor en la Fira del Llibre de Frankfurt en 2021», al Pla de Foment de l'òpera al Carrer del Teatre Real i a l'esdeveniment «175 Aniversari de la construcció del Gran Teatre del Liceu»; per contribuir a obtenir finançament privat que es destini a la reactivació del sector.

• La DA 7a persegueix facilitar la protecció del col·lectiu d'autors i artistes que no reuneixen els requisits per accedir a un subsidi de desocupació, o a una pensió de jubilació. En aquest context, els fons assistencials posats en marxa des de fa dècades per les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual per als seus socis més necessitats són instruments fonamentals; havent d'atribuir-se temporalment a l'assemblea general la facultat d'incrementar els recursos destinats a la realització d'activitats assistencials, per garantir la seva eficàcia en benefici dels seus membres més vulnerables.

• La DA 8a revoca la suspensió general imposada a les licitacions públiques en tots aquells supòsits en què no pugui existir cap minvament per als drets dels licitadors. Així es permetrà l'inici de nous procediments de contractació on sigui possible la selecció del contractista perquè la seva verificació es produeix mitjançant la tramitació electrònica dels procediments de contractació, la qual permet i garanteix la presentació electrònica de la documentació requerida i l'accés igualment electrònic als diferents tràmits de procediment.

• També s'acorden, en línia indicada de promoure i facilitar el finançament privat, una sèrie de modificacions normatives. Així, la DF 1a modifica l’art. 36 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost de societats, incrementant els incentius fiscals relacionats amb la producció cinematogràfica, com a mesura que afavoreix la major competitivitat del sector cinematogràfic i audiovisual espanyol en l'entorn nacional i internacional.

• La DA 2a pretén incrementar la participació ciutadana en el finançament de projectes de mecenatge, per la qual cosa es modifica la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, per a elevar en 5 punts percentuals els percentatges de deducció prevists per a les donacions efectuades per contribuents de l’IPRF.

• Les DF 3a a 5 amplien el termini d'altres programes considerats com a esdeveniments d'excepcional interès públic.

• La DF 7a modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. La situació socioeconòmica provocada per la COVID19 justifica l'adopció de mesures urgents per modificar el sistema de preus públics universitaris amb vista al curs 2020-2021, com ara l’eliminació el sistema de forquilles.

• També s’ajusta la composició del Patronat de la Fundació Espanya Esport Global, F.S.P., creada per l’RDLL 15/2020, de 21 d'abril, perquè en formi part una representació de les federacions esportives espanyoles i competicions oficials i no oficials. Amb això, es facilitarà, amb caràcter immediat, el funcionament i presa de decisions de l'òrgan de govern de l'entitat.

• També es considera necessari modificar l'actual regulació dels encàrrecs d'entitats pertanyents al Sector Públic que no tinguin la consideració de poder adjudicador a mitjans propis personificats. Així, la DF 8a modifica la LCSP aclarint que el requisit del control exigit per a la consideració d'un mitjà propi personificat respecte d'una entitat pertanyent al Sector Públic que no tingui la consideració de poder adjudicador es remet al previst per als poders adjudicadors; i es precisa el règim aplicable als encàrrecs horitzontals, és a dir, els casos en què una entitat del Sector Públic estatal de les característica indicades realitzi un encàrrec a una altra del mateix sector, controlades ambdues, directa o indirectament, per una mateixa entitat d'aquest sector, així com el règim de la compensació a percebre en aquests casos per l'entitat que rebi l'encàrrec.

• Finalment, es completen i aclareixen les mesures ja adoptades en matèria de contractació per afrontar les conseqüències derivades de la situació creada per la COVID-19, recollides en l’RDLL 8/2020. A aquest efecte, s'aclareix l'àmbit d'aplicació, incloent els contractes actualment vigents celebrats per les entitats pertanyents al Sector Públic qualsevol que sigui la normativa de contractació pública a la qual estiguin subjectes conformement al plec. D'altra banda, en els contractes de serveis i de subministraments de prestació successiva que hagin quedat suspesos conforme al que es preveu en l’RDLL, es precisa la possibilitat que l'òrgan de contractació pugui realitzar bestretes a compte de l'import estimat de la indemnització que correspongui al contractista. I, en matèria de concessions, s'especifiquen determinats aspectes del règim de restabliment de l'equilibri econòmic del contracte, i per la necessitat de precisar la regulació de determinats encàrrecs previstos en la legislació de contractació pública.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC