• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Noves mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19
Noves mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19


En el context actual es considera necessari adoptar un nou decret llei que aprovi noves mesures complementàries en matèria transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat encaminades a pal·liar els efectes de la COVID-19 (Decret-llei 16/2020, de 5 de maig, publicat al DOGC número 8128, de 7 de maig de 2020)

Adjuntem una nota informativa elaborada per l'FMC, amb tots aquells aspectes que més afecten els governs locals


08/05/2020

Aquest decret llei, que entra en vigor el 7 de maig de 2020, s'estructura en vuit capítols, trenta-vuit articles, dues disposicions addicionals i dues disposicions finals.

• En el capítol I, referit a mesures complementàries de transparència de l'abonament de subministraments i altres per fer front al context generat per la COVID-19, arbitrar els mecanismes de control propis d'una Administració pública, partint, no obstant això, de l'excepcionalitat de la situació descrita. Amb aquesta finalitat, s'estableix la present regulació en relació amb les actuacions que ha de portar a terme la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. El resultat de la revisió efectuada serà objecte de publicitat al web del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

• Amb caràcter general i respecte dels capítols II a VI, respectivament, es parteix del fet que en l'àmbit del treball i de l'ocupació és necessari adoptar mesures urgents per pal·liar els efectes desfavorables que ha provocat la crisi sanitària derivada de la COVID-19, tant en les persones com en les empreses, posant en marxa de manera urgent ajudes destinades a crear i mantenir ocupació. Així doncs, es considera prioritari establir mesures adreçades a donar suport al teixit productiu, especialment a les petites i mitjanes empreses i als autònoms i a les empreses cooperatives i de l'economia social, i minimitzar l'impacte social perquè, una vegada superada la crisi sanitària, es produeixi al més aviat possible el rellançament econòmic, garantint l'estabilitat en l'ocupació. Es per això que es considera necessari adoptar unes mesures adreçades a donar suport al manteniment de llocs de treball, suport i acompanyament a les persones i establir incentius per a les empreses adreçats al foment de l'ocupació.

­ Així, el capítol II preveu uns ajuts destinats al finançament per a l'elaboració i l'execució dels plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 de les entitats locals. Aquesta línia va totalment alineada amb la mesura 9 del Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya. Amb aquesta mesura es regulen, per una banda, uns ajuts econòmics per contractar personal tècnic per part dels ens locals, que han d'impulsar els plans de reactivació, amb la finalitat de pal·liar les afectacions produïdes per la crisi de la COVID-19 en els seus respectius àmbits territorials a Catalunya. I, per una altra banda, també es preveuen ajudes destinades a la contractació d'un servei de consultoria i assistència tècnica per a l'elaboració d'aquests plans de reactivació socioeconòmica COVID-19. Aquests ajuts s'adrecen als ajuntaments i als consells comarcals que consten en l'annex d'aquest decret llei que, d'acord amb les darreres dades publicades a l'Idescat, han estat definits en funció de la població dels municipis i garantint la cobertura de tot el territori.

­ El capítol III aprova una línia extraordinària i urgent del Programa de treball i formació per pal·liar situacions derivades de la COVID-19, consistent en projectes de millora de l'ocupabilitat dels treballadors, especialment aquells que s'han quedat sense feina a causa de la crisi de la COVID-19 i els que tenen més dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà d'accions d'experiència laboral i accions de formació i, si escau, accions de formació transversal. Cal tenir en compte que aquesta crisi ja està afectant de forma molt directa els col·lectius més vulnerables i que, malauradament, l'impacte socioeconòmic també arribarà a aquelles persones que mai haguessin pensat que algun dia es trobarien en situació de desocupació. Per tant, hi haurà nous col·lectius professionals sobre els quals no hi havia cap previsió que es poguessin quedar en situació d'atur. Aquesta línia pretén incidir de forma directa sobre aquests dos col·lectius. En concret, la mesura de treball i formació línia COVID-19 anirà adreçada a les persones que han perdut la feina a partir del 14 de març de 2020 i a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts, preferentment més grans de 45 anys.

­ El capítol IV preveu una mesura d'ajuts per al manteniment de l'ocupació en microempreses i per part d'autònoms amb persones a càrrec seu, que s'han vist afectades per la crisis de la COVID-19, i amb l'objecte d'evitar la desocupació de les persones que tenen contractades. Es tracta d'uns ajuts econòmics que tenen per objecte tornar a l'activitat a persones, famílies i empreses afectades. Els beneficiaris són microempreses o autònoms que tinguin contractades fins a deu treballadors, i que hagin mantingut la plantilla ja sigui perquè hagin efectuat un expedient temporal de regulació d'ocupació o hagin reduït la jornada laboral dels contractes de treball. La mesura consisteix en un ajut del 50% del salari mínim interprofessional per a un màxim de tres treballadors i durant sis mesos, o la part proporcional equivalent en el cas de contractes a jornada parcial, sempre que aquestes microempreses i autònoms mantinguin el 100% de la plantilla que tenien en el moment anterior a l'estat d'alarma i, com a mínim, durant els 12 mesos següents al reinici de l'activitat.

­ El capítol V preveu mesures de suport a les microempreses, autònoms, les empreses cooperatives i de l'economia social. Aquestes mesures tenen per objecte l'impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i activitat econòmica amb l'objectiu de mantenir l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat, afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat socioeconòmica, de manera que es reforci la viabilitat de les microempreses, els autònoms i les empreses cooperatives i de l'economia social. A aquestes efectes, es preveuen dues línies de subvencions diferenciades sobre la base de la tipologia d'empresa objecte de l'ajut. Una primera línia de mesures va destinada al suport dels treballadors de microempreses i a autònoms, que ocupin fins a 10 treballadors, i que s'han vist agreujades pels efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària de la COVID-19. Una segona línia de mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives i de l'economia social, que va totalment alineada amb la primera proposta de l'Associació Economia Social de Catalunya (AESCAT), que agrupa les entitats representatives de l'economia social i solidària ‒el cooperativisme, el tercer sector social, les mutualitats i l'economia solidària‒ apostant perquè l'economia social i solidària sigui una proposta tinguda en compte per minimitzar l'impacte sobre l'ocupació i l'activitat socioempresarial, perquè és una peça clau per assolir un model de desenvolupament socioeconòmic sostenible, divers i centrat en les persones i arrelat al territori.

­ El capítol VI preveu mesures en els programes en matèria de treball autònom, preveient mesures com l'augment de les sessions d'assessorament, o l'adaptació de les sessions d'informació a les noves necessitats derivades de la crisi de la COVID-19. Així mateix, s'anuncia una ampliació del pressupost destinat a la convocatòria anual dels programes d'ajuts a la creació del treball autònom dels joves entre 18 i 29 anys, per poder disposar d'una renda de subsistència durant la primera fase de la posada en marxa de l'activitat.

­ En relació amb el capítol VII, el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, modificat parcialment pel Decret llei 8/2020, de 24 de març, estableix diverses mesures relacionades amb la suspensió dels contractes administratius afectats per la situació de l'estat d'alarma declarada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. La realitat del nostre sistema de gestió dels menjadors escolars de titularitat del Departament d'Educació, cal preveure el règim d'indemnització en el cas de la gestió sota fórmules no contractuals. Amb aquesta finalitat, es modifica parcialment el DLL 7/2020, afegint una nova disposició addicional per la qual es regula el procediment per al reequilibri econòmic en relació amb els instruments no contractuals de gestió dels serveis de menjadors escolars, als quals caldrà aplicar els mateixos criteris de determinació de l'equilibri econòmic que es fixin en relació amb els instruments contractuals.

­ Respecte del capítol VII, referit a mesures en matèria de mobilitat i pel que fa a l'àmbit específic dels treballadors del sector agrari, escau adoptar mesures que coadjuvin a l'impuls de la reactivació econòmica en els sectors de proximitat i al reequilibri territorial. En concret, es tracta de facilitar els seus desplaçaments motivats per les campanyes agràries. En aquest sentit, atesa la importància de la campanya agrària, i especialment de la recollida del producte, per nodrir la cadena alimentària de productes bàsics, s'incorporen al decret llei un conjunt de mesures per adequar l'ús del sistema de transport públic i la mobilitat, davant l'emergència derivada d'aquesta pandèmia, a les necessitats especifiques esmentades.

­ Quant a les disposicions addicionals, la primera preveu la possibilitat, si escau, d'ampliar els imports màxims que s'hi destinen i la segona preveu la possibilitat d'efectuar una bestreta al centres especials de treball per mesos vençuts, per atendre la situació excepcional derivada de la COVID-19, per tal de poder donar el suport a les persones afectades en aquests centres i preveient una posterior regularització de les quantitats..

­ En darrer terme, les disposicions finals preveuen l'aprovació de les corresponents convocatòries i instruccions necessàries per al desplegament dels ajuts que regula aquest decret llei, i la disposició final segona en preveu l'entrada en vigor.

Adjuntem nota informativa elaborada per l'FMC, amb tots aquells aspectes que més afecten els governs locals, com  la transparència en l'abonament de subministraments, els ajuts directes per al finançament dels plans de reactivació socioeconòmica, la línia extraordinària i urgent del programa 'Treball i Formació', els ajuts a microempreses i treballadors autònoms, cooperatives i d'economia social, programes de treball autònom, determinats contractes amb centres educatius, mobilitat per a campanyes agràries, o bestretes en ajuts a centres especials de treball, etc. 


Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC