• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es flexibilitzen algunes restriccions en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat (en el cas de Catalunya s’aplica a les regions sanitàries de Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, i Terres de l’Ebre)
Es flexibilitzen algunes restriccions en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat (en el cas de Catalunya s’aplica a les regions sanitàries de Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, i Terres de l’Ebre)


En atenció a l'actual situació epidemiològica de la crisi sanitària, es procedeix a flexibilitzar determinades mesures per a determinades unitats territorials. Les mesures que ara s'estableixen podran ser complementades per les que en l'àmbit del transport, interior i defensa siguin aprovades per les restants autoritats delegades. Aquesta ordre (SND/399/2020, de 9 de maig, publicada al BOE de 9 de maig) sortirà plens efectes des de les 00.00 hores del dia 11 de maig de 2020, i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues

10/05/2020

Aquesta ordre té per objecte establir les condicions per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes per l'estat d'alarma, en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Serà aplicable a les activitats objecte de la mateixa que es desenvolupin en les unitats territorials que consten en l'annex, així com a les persones que resideixin en aquestes unitats. En el cas de Catalunya, l’ordre s’aplica a les regions sanitàries de Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, i Terres de l’Ebre.

Les persones vulnerables a la COVID-19 també podran fer ús de les habilitacions previstes en aquesta ordre, sempre que la seva condició clínica estigui controlada i ho permeti, i mantenint rigoroses mesures de protecció. No podran fer ús d'aquestes habilitacions, ja sigui per reincorporar-se al seu lloc de treball o per acudir als locals, establiments, centres, llocs d'espectacles o realitzar les activitats a què es refereix aquesta ordre, les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per la COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la COVID-19.

Entre les principals mesures establertes per aquesta ordre cal assenyalar:

• Una sèrie de mesures per garantir la protecció dels treballadors en el seu lloc de treball, així com per evitar la concentració de persones en determinats moments.

• En l'àmbit social, es permet circular per la província, illa o unitat territorial de referència a l'efecte del procés de desescalada. Així mateix, es flexibilitzen les mesures per a la contenció de la malaltia aplicables a les vetlles i enterraments, establertes per l'Ordre SND/298/2020, de 29 de març sempre que es respectin les condicions de prevenció i higiene establertes en aquesta ordre. Igualment, es permet l'assistència a llocs de culte sempre que no se superi un terç del seu aforament.

• En l'àmbit del comerç minorista i de prestació de serveis, es manté l'obertura dels locals i establiments minoristes sempre que tinguin una superfície igual o inferior a 400 metres quadrats, i amb excepció d'aquells que es trobin dins de parcs o centres comercials sense accés directe i independent des de l'exterior. Així mateix, podran procedir a la seva reobertura al públic, mitjançant la utilització de la cita prèvia, els concessionaris d'automoció, les estacions d'inspecció tècnica de vehicles i els centres de jardineria i vivers de plantes sigui com fos la seva superfície d'exposició, així com les entitats concessionàries de joc públic d'àmbit estatal. També s'estableixen les condicions de seguretat i higiene aplicables al proveïment de productes alimentaris i de primera necessitat, a través de la xarxa de subministrament de venda ambulant (mercats ambulants).

• Respecte al desenvolupament de les activitats d'hostaleria i restauració s'estableix la reobertura al públic de les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i restauració. L'ocupació màxima permesa serà de deu persones per taula o agrupació de taules, limitant-se al cinquanta per cent el nombre de taules permeses respecte a l'any immediatament anterior. Així mateix, es regulen les necessàries mesures de prevenció i higiene a adoptar.

• En matèria de serveis socials es disposa l'obertura de tots els centres recollits en el Catàleg de Referència de Serveis Socials, aprovat pel Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència, amb la finalitat que en els mateixos es pugui dur a terme l'atenció presencial d'aquells ciutadans que el necessitin, prestant especial atenció als serveis de teràpia, rehabilitació, atenció primerenca i atenció diürna per a persones amb discapacitat i/o en situació de dependència.

• En matèria d'educació es podrà procedir a l'obertura dels centres educatius i universitaris per a la seva desinfecció, condicionament i per a la realització de funcions administratives. Així mateix, es disposa la reobertura dels laboratoris universitaris per a les funcions que els són pròpies.

• S'estableixen igualment les mesures aplicables en matèria de ciència i innovació relatives a la recuperació de l'activitat que s'hagués alentit en les instal·lacions científic tècniques i a la celebració de seminaris, congressos i esdeveniments en l'àmbit de la recerca, el desenvolupament i la innovació. Si bé la majoria de les instal·lacions cientificotècniques han romàs obertes i en desenvolupament de la seva activitat i, en particular, aquelles vinculades a la recerca en l'àmbit de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19, mitjançant aquestes mesures es permetrà ara que la totalitat de les entitats puguin prosseguir amb les seves activitats en condicions de seguretat per a tots els treballadors.

• Les biblioteques públiques de la xarxa estatal, autonòmica, municipal i universitària, han romàs tancades des de la declaració de l'estat d'alarma. En aquesta transició cap a la nova normalitat, s'aniran incorporant en les diferents fases els serveis bibliotecaris, sempre prioritzant la protecció de la salut i la seguretat tant per al personal en biblioteques com per als usuaris dels serveis, recollint-se en aquesta primera fase les activitats de préstec i devolució d'obres, lectura en sala, així com d'informació bibliogràfica i bibliotecària.

• Es possibilita la reobertura dels museus, de qualsevol titularitat i gestió, per permetre les visites a la col·lecció i a les exposicions temporals, reduint-se a un terç l'aforament previst per a cadascuna de les seves sales i espais públics.

• En matèria de pràctica esportiva, s'estableixen les condicions en les quals els esportistes professionals, d'Alt Nivell, d'Alt Rendiment, d'interès nacional i esportistes federats poden realitzar la seva activitat esportiva durant aquesta fase. Així, entre altres aspectes, es disposen les condicions per a la reobertura dels Centres d'Alt Rendiment, de les instal·lacions esportives a l'aire lliure, dels centres esportius per a la pràctica esportiva individual i l'entrenament mitjà en lligues professionals.

• S'assenyalen les condicions en les quals poden tornar a realitzar-se produccions audiovisuals amb les necessàries mesures de seguretat i higiene.

• S'estableixen les condicions en les quals podran procedir a la seva reobertura al públic els hotels i establiments turístics. Així, entre altres aspectes es permet que es puguin dur a terme els serveis de restauració i cafeteria quan això sigui necessari per a la correcta prestació del servei d'allotjament, i exclusivament respecte als clients allotjats. Aquest servei no podrà prestar-se en les zones comunes, que romandran tancades.

• Finalment es disposa que es podran tornar a realitzar les activitats de turisme actiu i de naturalesa en grups de fins a deu persones, havent de concertar-se aquestes activitats preferentment mitjançant cita prèvia.

La Federació de Municipis de Catalunya ha elaborat una nota informativa amb tots aquells aspectes que més afecten els governs locals, com les mesures d'higiene i prevenció, la flexibilització de les mesures de caràcter social, quines són les condicions per reobrir establiments i locals comercials minoristes, la reobertura al públic de terrasses d'hostaleria i restauració, els serveis i prestacions en matèria de serveis socials, les condicions per reobrir centres educatius i universitaris, i també biblioteques i museus o fins i tot locals amb actes i esdeveniments culturals, la flexibilització en matèria de ciència i innovació, les condicions per a la producció i rodatge d'obres audiovisuals o per realitzar activitat esportiva federada i professional, obertura d'hotels i establiments turístics, entre d'altres.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
Informació i material Alt Pirineu Aran
Informació i material Camp de Tarragona
Informació i material Terres de l'Ebre
Infografia
Vídeo desconfinament Fase 1
FAQS PROCICAT Fase 1
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC