• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es restableixen temporalment els controls a les fronteres interiors aèries i marítimes
Es restableixen temporalment els controls a les fronteres interiors aèries i marítimes


L'evolució de la crisi sanitària i la durada previsible del procés de desescalada continuen requerint que les mesures restrictives romanents en el territori espanyol s'acompanyin d'altres proporcionals a les fronteres interiors. Al seu torn, a mesura que es pugui avançar en el procés de desescalada, els riscos de contagi derivats dels moviments permesos seran majors. A més, tenint en compte que, durant el procés de desescalada, s'aplica als residents a Espanya la restricció de moviments interprovincials, al mateix temps que es relaxen les mesures dins d'aquests àmbits geogràfics, es considera convenient limitar també l'accés a tals demarcacions des d'altres Estats membres per vies aèria i marítima (Ordre INT/401/2020, d'11 de maig, publicada al BOE número 133, de 12 de maig de 2020)

12/05/2020

Mesures de restabliment temporal de controls en fronteres interiors aèries i marítimes:

Es restableixen temporalment els controls a les fronteres interiors aèries i marítimes des de les 00.00 hores del dia 15 de maig de 2020 fins a les 00.00 hores del 24 de maig de 2020. Només es permetrà l'entrada en el territori nacional per via aèria i per via marítima a les següents persones:

a) Ciutadans espanyols.

b) Residents a Espanya, havent d'acreditar la seva residència habitual.

c) Treballadors transfronterers.

d) Professionals sanitaris o de la cura de majors que es dirigeixin a exercir la seva activitat laboral.

e) Aquelles que acreditin documentalment causes de força major o situació de necessitat.

Queda exceptuat d'aquestes restriccions el personal estranger acreditat com a membre de les missions diplomàtiques, oficines consulars i organismes internacionals situats a Espanya, sempre que es tracti de desplaçaments vinculats a l'acompliment de les seves funcions oficials.

Amb la finalitat d'assegurar la continuïtat de l'activitat econòmica i de preservar la cadena de proveïment, aquestes mesures no són aplicables al transport de mercaderies, incloent els tripulants dels vaixells, a fi d'assegurar la prestació dels serveis de transport marítim i l'activitat pesquera, i el personal aeronàutic necessari per a dur a terme les activitats de transport aeri comercial. Serà condició indispensable que aquestes persones tinguin assegurada la immediata continuació del viatge. Tampoc seran aplicables les mesures a dalt exposades als qui per via aèria o marítima arribin al territori espanyol per qualsevol altre motiu exclusivament laboral, a més dels assenyalats, sempre que s'acrediti documentalment.

Per evitar recórrer al procediment administratiu de denegació d'entrada, es col·laborarà amb els operadors de transport de viatgers i amb les autoritats dels altres estats membres i Estats Associats Schengen a fi d'impedir el viatge.

Aquesta ordre entrarà en vigor el 12 de maig de 2020 i produirà efectes a les 00.00 hores del 15 de maig de 2020 a les fronteres interiors aèries i marítimes. Tindrà vigència fins a les 00.00 hores del 24 de maig de 2020,sense perjudici de les pròrrogues que poguessin acordar-se.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC