• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures per a flexibilitzar les restriccions establertes en l'àmbit d'Institucions Penitenciàries a l'empara del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma
Mesures per a flexibilitzar les restriccions establertes en l'àmbit d'Institucions Penitenciàries a l'empara del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma


En el moment actual, i atès que a Espanya s'ha iniciat un procés de reducció gradual de les mesures extraordinàries de restricció de la mobilitat i del contacte social establertes mitjançant l’RD 463/2020, de 14 de març, amb l’objectiu d’aconseguir la recuperació gradual de la vida quotidiana, preservant la salut pública, minimitzant el risc que representa l'epidèmia per a la salut de la població, i evitant que les capacitats del Sistema Nacional de Salut es puguin desbordar, es fa necessari acomodar l'àmbit penitenciari a la nova situació actual (Ordre INT/407/2020, de 12 de maig, publicada al BOE número 134, de 13 de maig de 2020)

13/05/2020

Es reprendran en els centres penitenciaris de l'Estat, de manera gradual i mantenint com a referència la protecció de la salut pública, les següents activitats:

a) Les comunicacions ordinàries dels interns.

b) Les sortides de permís i les sortides programades, d'acord amb les indicacions de l'autoritat sanitària.

c) Els interns classificats en tercer grau o que tinguin aplicat el règim de flexibilitat i es trobin destinats en centres d'inserció social, seccions obertes o centres ordinaris, podran continuar sortint per a la realització de les activitats expressament relacionades en l'article 7 de l’RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, adoptant-se els protocols establerts quan tornin al centre penitenciari. En tot cas, en qualsevol desplaçament hauran de respectar-se les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.

d) Els trasllats dels interns quan siguin sol·licitats per les autoritats judicials, els trasllats per raons sanitàries i aquells que per circumstàncies del règim penitenciaria o de tractament es requereixin, segons siguin les indicacions sanitàries que, en cada cas i moment, es vagin adoptant.

e) Les activitats educatives, formatives, terapèutiques, esportives, culturals i religioses a l'interior dels centres penitenciaris, en funció de la situació d'aquests i de les mesures que es puguin anar adoptant per les autoritats competents en la matèria.

Les actuacions i activitats anteriorment citades podran revertir-se si la situació epidemiològica així ho aconsella, de manera global o individualitzada per a un o diversos centres penitenciaris.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC