• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures socials en defensa de l'ocupació
Mesures socials en defensa de l'ocupació


Després d’un període excepcional degut a la crisi sanitària que ha afectat en gran mesura l’activitat econòmica i el teixit productiu, s’imposa la necessitat, de reactivar de manera progressiva l'economia, mitjançant la dinamització d'aquells sectors l'activitat dels quals continua limitada per restriccions sanitàries derivades, entre d’altres situacions, per les mesures de confinament i contenció acordades en el marc de l'estat d'alarma. El Reial Decret-llei 18/2020, de 12 de maig, publicat al BOE número 134, de 13 de maig de 2020, respon a aquest objectiu

13/05/2020

L'objectiu, per tant, és proporcionar una resposta ponderada davant la situació descrita, tenint en consideració els efectes que l'emergència sanitària i les mesures de contenció i les limitacions han causat en l'activitat de les empreses i en els contractes de treball, i especialment sobre les rendes salarials, al mateix temps atendre el panorama de desescalada i la represa progressiva de l'activitat econòmica, que requereix dels mecanismes de sustentació, racionalitat social i protecció necessaris. L’RDLL s'estructura en cinc articles, dues disposicions addicionals i tres disposicions finals i entra en vigor el mateix dia de la seva publicació, el 13 de maig de 2020.

Els ERTO per força major derivada de la COVID-19 estan regulats en l’art. 22 de l’RDLL 8/2020, i permeten la suspensió del contracte o la reducció de la jornada per aquesta causa, així com accedir a les mesures laborals especials regulades en els art. 24 i 25 de l’RDLL.

Així, segons l’art. 22 de l’RDLL 8/2020, es consideren provinents de força major temporal (amb els efectes previstos en l’art. 47.3, i art. 51.7 de l’ET, les suspensions i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d'activitat ocasionades per la COVID-19, inclosa la declaració l'estat d'alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i les mercaderies, falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats. Per tant , la definició concreta de les causes que integren la força major per la COVID-19, respon a una causa externa i peremptòria els efectes i els àmbits de la qual concrets són decidits a cada moment per les autoritats competents per raons de salut pública, la qual cosa té com a conseqüència que les diferents mesures puguin ser aplicades amb una intensitat i graduació diferenciada. En conseqüència, procedeix continuar aplicant les mesures de suspensió i reducció de jornada en aquelles empreses que, per efecte de les restriccions o «pèrdues d'activitat» derivades i incloses en el citat art. 22.1 i que encara persisteixen, segueixin impossibilitades per a recuperar la seva activitat. Aquesta força major s'estén al període durant el qual estiguessin afectades per les causes descrites en aquest precepte que impedeixin el reinici de la seva activitat, mentre durin les mateixes i, en principi, fins al 30 de juny de 2020.

La situació de força major parcial derivada de la COVID-19 es considera que concorre, en aquelles empreses i entitats que comptin amb un ERTO autoritzat per l’art. 22 de l’RDLL 8/2020, des del moment en el qual les causes descrites en aquest precepte, i per raó de les quals es van aplicar les diferents mesures de flexibilitat en forma de suspensions o reduccions de jornada, permetin la recuperació parcial de la seva activitat, fins al 30 de juny de 2020. Aquestes empreses i entitats hauran de procedir a reincorporar a les persones treballadores afectades, en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, essent prioritaris els ajustos en termes de reducció de jornada. Per tant, l'objectiu és facilitar el trànsit cap a les reduccions de jornada, que suposen un menor impacte econòmic sobre la persona treballadora i que permetran atendre de manera gradual a l'oferta i demanda de productes i serveis de les empreses, en la mesura en la qual l'activitat i estructura de personal ho permetin. Així mateix, aquestes mesures també permeten una millor gestió del temps de treball, reduint els temps d'exposició, de conformitat amb la informació actualitzada per part de les autoritats públiques sobre la prevalença de la COVID-19.

Les empreses que pugin recuperar la totalitat o un part de la seva activitat si és que les persones treballadores tornen a exercir les seves tasques amb caràcter complet o parcial, renunciant o modificant en la seva aplicació les mesures excepcionals que es van adoptar en un escenari d'interrupció de l'activitat empresarial o de major rigor en el confinament, se’ls imposa l'únic requisit de comunicar, amb caràcter previ, a l'Autoritat laboral competent la renúncia total a aquestes, i al SEPE aquelles variacions que es refereixin a la finalització de l'aplicació de la mesura respecte a la totalitat o a una part de les persones afectades.

Les empreses que, a partir de l'entrada en vigor d'aquest RDLL i fins al 30 de juny, passin a aplicar mesures de suspensió o reducció de jornada per raons objectives, econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, els resultarà d'aplicació l’art. 23 de l’RDLL 8/2020. I per tal d’evitar interrupcions, que perjudiquin a les persones treballadores, es disposa de manera expressa la possibilitat que els efectes de les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes retrotreguin els seus efectes a la data de finalització dels expedients per causa de força major que els precedissin.

D’altra banda, per a les situacions previstes en l’RDLL 8/2020 es continuen aplicant mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació i s'estableixen noves mesures extraordinàries en matèria de cotització.

• Respecte de les mesures en matèria de protecció per desocupació vinculades a les mesures extraordinàries establertes en els art. 22 i 23 de l’RDLL 8/2020, incloses les que s'apliquin a partir de l'entrada en vigor d’aquest RDL 18/2002, i amb les especialitats descrites als seus art. 1 i 2, es mantenen, fins al 30 de juny, totes les especialitats previstes en els apartats 1 a 5 de l’art. 25 RDLL 8/2020.

• Així mateix, s'apliquen als expedients per causa de força major, exoneracions en les quotes, amb abast diferent segons sigui la situació de força major total o parcial, en el qual es trobi l'empresa, distingint, de la mateixa manera, a l'efecte del percentatge d'exoneració, entre el reinici de l'activitat i el manteniment parcial de les mesures de suspensió o reducció de jornada. L'objectiu, és permetre una transició que possibiliti la recuperació gradual de l'activitat empresarial.

Finalment, es preveuen sengles disposicions addicionals, la primera sobre la facultat reconeguda al Govern, mitjançant acord del Consell de Ministres, a prorrogar les mesures de suspensió i reducció de jornada per causa de força major, total i parcial, si persisteixen les restriccions de l'activitat vinculades a raons sanitàries, i la segona sobre la creació d'una Comissió de Seguiment tripartida laboral.

Els serveis tècnics de la Federació de Municipis de Catalunya han elaborat una nota informativa, que adjuntem, amb totes aquelles qüestions d’aquest reial decret-llei que més afecten els governs locals, sobretot en matèria de promoció econòmica i ocupació.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC