• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Les dades sanitàries i assistencials dels residents a centres de serveis socials s’integren a la història clínica compartida de Catalunya
Les dades sanitàries i assistencials dels residents a centres de serveis socials s’integren a la història clínica compartida de Catalunya


Aquest decret llei, publicat al DOGC d’avui, s'estructura en un únic capítol que modifica el Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19, en el sentit d'afegir un nou article relacionat amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya i una disposició addicional que estableix la vigència de la nova mesura (DLL 17/2020, DOGC número 8133, de 14 de maig)

14/05/2020

Aquest nou article, el 6 bis, estableix que els centres de serveis socials de caràcter residencial han de posar a disposició del Departament de Salut el cens de residents, amb identificació unívoca de les persones institucionalitzades als establiments residencials de serveis socials, que s’integraran en el tractament "Vigilància epidemiològica” i en el "Registre d’informació sanitària de pacients” per a la incorporació a la història clínica compartida de Catalunya, incloent-hi les seves dades sanitàries i assistencials per dur a terme les activitats relacionades amb la gestió de l'emergència sanitària actual, assegurant la subjecció a la normativa de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa sanitària que regula l'accés a les dades de salut i a la història clínica.

La nova disposició addicional vuitena estableix una vigència d’aquest article 6 bis mentre duri l’estat d’alarma i, en qualsevol cas, fins que estiguin vigents les mesures sanitàries d’intervenció dels serveis socials de caràcter residencial que, de manera excepcional, s’acordin per gestionar la situació de crisi sanitària per la COVID-19.

La previsió d’integració de les dades sanitàries i assistencials de les persones institucionalitzades als establiments residencials de serveis socials posades a disposició del Departament de Salut per a la incorporació a la història clínica compartida de Catalunya manté rang reglamentari als efectes del seu desplegament, la seva modificació i derogació.

Finalment, la disposició final estableix l'entrada en vigor immediata del decret llei.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC