• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es flexibilitzen algunes restriccions aplicades a la fase 2
Es flexibilitzen algunes restriccions aplicades a la fase 2


S’estableixen les condicions per a la flexibilització de determinades restriccions establertes per l'estat d'alarma, en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. S'aplicarà a les activitats objecte de la mateixa que es desenvolupin a les unitats territorials que consten al seu annex (illes de La Gomera, El Hierro i La Graciosa) així com a les persones que resideixin en aquestes unitats. Les persones vulnerables a la COVID-19 també podran fer ús de les habilitacions previstes en aquesta ordre, sempre que la seva condició clínica estigui controlada i ho permeti, i mantenint rigoroses mesures de protecció. No podran fer ús d'aquestes habilitacions, les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament, o que es troben en període de quarantena (Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, publicada al BOE número 138, de 16 de maig de 2020)

17/05/2020

Davant l'evolució epidemiològica positiva i l'oportú compliment dels criteris establerts, es procedeix a estendre la flexibilització d'algunes mesures que correspondrien a la fase 2 per a determinades unitats territorials. Les mesures que ara s'estableixen podran ser complementades per les que en l'àmbit del transport, interior i defensa siguin aprovades per les restants autoritats delegades en l'exercici de les habilitacions previstes.

L’ordre serà plenament vigent des de les 00.00 hores del dia 18 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues (DF 5a)

D'entre les principals mesures establertes per aquesta ordre cal assenyalar:

• Una sèrie de mesures per garantir la protecció dels treballadors en el seu lloc de treball, així com per evitar la concentració de persones en determinats moments en el nou escenari proporcionat per aquesta fase 2.

• En l'àmbit social, es realitza una flexibilització aquestes mesures que afecten la circulació, assistència a vetlles i enterraments, llocs de culte sempre que es respectin les mesures de prevenció i higiene establertes en aquesta ordre. Així mateix, es permet la celebració de noces per a un nombre limitat d'assistents.

• En l'àmbit del comerç minorista i de prestació de serveis, es podrà procedir a la reobertura al públic de centres i parcs comercials, prohibint la permanència en les zones comunes o àrees recreatives i limitant l'aforament dels establiments comercials situats en ells al quaranta per cent. També s'amplia el nombre de llocs que poden operar en mercats a l'aire lliure a un terç dels llocs habituals o autoritzats, limitant al mateix temps l'afluència de clients, de manera que s'asseguri el manteniment de la distància social de dos metres.

• Respecte a les activitats d'hostaleria i restauració, podrà procedir-se a la reobertura al públic d'aquests establiments per a consum en el local, excepte els locals de discoteques i bars d'oci nocturn, sempre que no se superi el 40% del seu aforament i es compleixin les mesures establertes en aquesta ordre.

• Les comunitats autònomes podran permetre les visites d'un familiar a habitatges tutelats i a centres residencials de persones amb discapacitat, sempre que en aquestes residències no hi hagi casos confirmats de la COVID-19 o algun dels residents estigui en període de quarantena i que es compleixin les mesures d'higiene i prevenció establertes.

• S'estableixen igualment les mesures aplicables en matèria de ciència i innovació relatives al reinici de l'activitat pròpia de les residències de personal investigador, científic i tècnic, així com les relatives a l'aforament permès.

• Podrà procedir-se a la reobertura al públic de les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics que haguessin suspès la seva obertura al públic sempre que no se superi un terç del seu aforament.

• Es possibilita la reobertura de locals i establiments destinats a actes i espectacles culturals. Si l'acte o espectacle se celebra en llocs tancats, l'espectador haurà de comptar amb seient o butaca pre-assignada i no podrà superar-se un terç de l'aforament original, ni reunir més de cinquanta persones. Tractant-se d'activitats a l'aire lliure, el públic haurà de romandre assegut, guardant la distància necessària i no podrà superar-se un terç de l'aforament original ni reunir més de quatre-centes persones.

S'estableixen igualment les pautes i recomanacions per a la represa de l'activitat de sales d'exposicions, i centres amb visita pública, en els quals s'exhibeixin públicament béns culturals amb presència de personal d'atenció al públic en sala, així com personal de seguretat i de neteja, i en els quals es fan treballs de muntatge i desmuntatge d'exposicions que impliquen el trasllat i la manipulació de béns culturals. S'assenyalen les condicions en les quals poden tornar a obrir al públic els monuments i altres equipaments culturals amb les necessàries mesures de seguretat i higiene.

• En l'àmbit de l'esport, s'estableixen les condicions en les quals ha de desenvolupar-se l'activitat esportiva professional i federada, tant per als entrenaments bàsics en lligues no professionals federades, com per als entrenaments de caràcter total en lligues professionals. Igualment, es disposen els criteris i condicions per a la represa de les lligues professionals i per a la reobertura de les instal·lacions esportives cobertes i de les piscines per a ús esportiu, precisant-se concertació de cita prèvia i establiment de torns horaris amb la finalitat d'evitar aglomeracions, així com el compliment de les mesures d'higiene i protecció necessàries. S'estableixen així mateix les condicions per a l'obertura al públic de les piscines recreatives, preveient-se les mesures necessàries per aconseguir que tant les instal·lacions com l'aigua del got estiguin lliures de microorganismes patògens i de substàncies que puguin afectar negativament la salut de l'usuari. I es concreten les condicions per a la pràctica esportiva a les platges.

• S'amplien a 20 persones els grups que poden realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa i es permet la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències sense que se superi la xifra de 50 assistents i sempre que es respecti la distància física exigida de dos metres.

• Es contempla quines autoritats seran les que hauran de fer el control de les mesures adoptades per l’ordre, què és el que passarà si es modifiquen les condicions de la fase 1, i que passarà amb els establiments que vulguin fer rebaixes dels seus estocs.

• Es modifica l'Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat, amb la finalitat de flexibilitzar determinades restriccions a aquelles unitats territorials que romanen en fase 0.

• Finalment, es modifica l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, per a permetre, entre altres aspectes la caça i la pesca esportiva i recreativa. Així mateix, en relació amb els establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats, es manté com a requisit per a l'obertura en fase 1 que aquests tinguin una superfície útil d'exposició i venda igual o inferior a 400 metres quadrats, però es preveu que en el cas que la superfície sigui superior, puguin fitar l'espai que es reobri al públic ajustant-se a aquest llindar. Des del punt de vista de la salut pública, el principal objectiu de l'existència d'aquesta restricció en fase 0 i fase 1 és evitar les aglomeracions de persones i l'incompliment de les regles de distanciament social establertes com a estratègia fonamental per a evitar l'expansió del virus. Les grans dimensions d'aquests espais i el seu major aforament dificulten garantir les mesures de prevenció i higiene que, en fases primerenques del procés de desescalada, precisen d'un alt grau de compliment en tot moment i per part de tots els usuaris i personal per a aconseguir el control de l'epidèmia. Així mateix, donades les característiques i localització d'aquesta mena d'establiments, aquesta restricció també pretén reduir els desplaçaments i la mobilitat de persones, tant en el transport públic com privat, i les possibles aglomeracions que es puguin succeir en les entrades i sortides i en els espais comuns. En el cas del transport públic, a més es poden produir situacions de risc addicionals, que es pretenen minimitzar en aquestes fases del procés de desescalada, en concórrer moltes persones, de tal forma que no sempre és possible respectar la distància de seguretat establerta. Finalment, també es considera el temps de permanència en els establiments com un important factor de risc associat als locals majors de 400 metres, ja que l'estada mitjana en aquesta mena de locals sol ser més llarga que en els establiments més petits, la qual cosa d'aquesta forma augmentaria el temps d'exposició al virus, i amb això un augment del risc tant a nivell individual com comunitari.

Adjuntem una nota informativa elaborada pels serveis tècnics de l'FMC detallant les mesures d'aquesta ordre que més afecten els governs locals: risc de coincidència massiva, llibertat de circulació, vetlles i enterraments, cerimònies nupcials, llocs de culte, reobertura de locals comercials detallistes, centres i parcs comercials, higiene del personal treballador i dels clients d'establiments i mercats, aforaments, hostaleria i restauració, habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de persones majors, allotjaments turístics, biblioteques, sales d'exposicions, monuments, cinemes, teatres, auditoris, instal·lacions esportives, platges, celebració de congressos i actes, entre d'altres mesures.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC