• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Quan és obligatori usar màscara durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Quan és obligatori usar màscara durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19


Una ordre publicada al BOE d’avui té l’objectiu de regular l'ús obligatori de màscara per part de la població. S'entendrà completa l'obligació mitjançant l'ús de qualsevol mena de màscara, preferentment les higièniques i quirúrgiques, que cobreixi nas i boca. S'observaran, en tot cas, les indicacions de les autoritats sanitàries sobre el seu ús (Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, publicada al BOE número 142, de 20 de maig de 2020)

20/05/2020

Subjectes obligats:

Queden obligats a l'ús de màscares en els espais assenyalats les persones de 6 anys d'ara endavant.

L'obligació no serà exigible en els casos següents:

- Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de màscara (persones en les quals l'ús de màscara resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització).

- Desenvolupament d'activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la màscara.

- Causa de força major o situació de necessitat.

Espais en els quals resulta obligatori l'ús de màscara:

L'ús de màscara serà obligatori en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de com a mínim dos metres.

La present ordre entrarà en vigor el 21 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC