• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres, aèries i marítimes amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres, aèries i marítimes amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19


Ordre SND/439/2020, de 23 de maig, publicada al BOE número 145, de 23 de maig de 2020

24/05/2020

Pròrroga dels controls restablerts temporalment a les fronteres interiors:

• Es prorroguen els controls restablerts temporalment a les fronteres interiors terrestres, aèries i marítimes des de les 00.00 hores del 24 de maig de 2020 i durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.

• Només es permetrà l'entrada en el territori nacional a través de les fronteres interiors a les següents persones:

a) Ciutadans espanyols.

b) Residents a Espanya, que hauran d'acreditar la seva residència habitual.

c) Residents en altres Estats membres o Estats associats Schengen que es dirigeixin al seu lloc de residència.

d) Treballadors transfronterers.

e) Professionals sanitaris o de la cura de majors que es dirigeixin a exercir la seva activitat laboral.

f) Els qui vagin a romandre en territori espanyol per qualsevol altre motiu exclusivament laboral, inclosos els treballadors de temporada, sempre que s'acrediti documentalment.

g) Aquelles que acreditin documentalment causes de força major o situació de necessitat.

• Queda exceptuat d'aquestes restriccions el personal estranger acreditat com a membre de les missions diplomàtiques, oficines consulars i organismes internacionals situats a Espanya, sempre que es tracti de desplaçaments vinculats a l'acompliment de les seves funcions oficials.

• Amb la finalitat d'assegurar la continuïtat de l'activitat econòmica i de preservar la cadena de proveïment, aquestes mesures no són aplicables al transport de mercaderies, incloent els tripulants dels vaixells, a fi d'assegurar la prestació dels serveis de transport marítim i l'activitat pesquera, i el personal aeronàutic necessari per a dur a terme les activitats de transport aeri comercial. Serà condició indispensable que aquestes persones tinguin assegurada la immediata continuació del viatge.

• Per evitar recórrer al procediment administratiu de denegació d'entrada, es col·laborarà amb els operadors de transport de viatgers i amb les autoritats dels altres Estats membres i Estats Associats Schengen a fi d'impedir el viatge.


Modificació de l'Ordre SND/403/2020, d'11 maig, sobre les condicions de quarantena a les quals han de sotmetre's les persones procedents d'altres països a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19:

S'introdueix un nou paràgraf d) en l'apartat 2 de l'article 2 amb la següent redacció:

Art. 2. Període de quarantena

d) Per a realitzar una activitat laboral de caràcter essencial, d'acord amb el que es preveu en l'annex del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19, o motivada per causa de força major o situació de necessitat.

Aquesta ordre entrarà en vigor el 23 de maig de 2020 i produirà efectes des de les 00.00 hores del 24 de maig de 2020 i fins a finalitzar la vigència de l'estat d'alarma i de les seves possibles pròrrogues o fins que concorrin circumstàncies que justifiquin una nova ordre que modifiqui els termes de la present.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC