• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroga l'estat d'alarma
Es prorroga l'estat d'alarma


El Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, publicat al BOE número 145, de 23 de maig de 2020, prorroga l'estat d'alarma declarat per l’RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. La durada de la pròrroga s'estendrà des de les 00.00 hores del 24 de maig de fins a les 00.00 hores del dia 07 de juny de 2020

24/05/2020

La pròrroga se sotmetrà a les mateixes condicions establertes en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i en les disposicions que ho modifiquen, apliquen i desenvolupen, sense perjudici del que s'estableix en els articles següents.

Procediment per a la desescalada: en aplicació del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia de COVID-19, el ministre de Sanitat, com a autoritat competent delegada, a proposta, en el seu cas, de les comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla, i a la vista de l'evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat, podrà acordar la progressió de les fases i mesures aplicables en un determinat àmbit territorial. La regressió de les fases i mesures fins a les previstes en l'RD 463/2020, de 14 de març, es farà, si escau, seguint el mateix procediment.

En el marc de les decisions que s'adoptin sobre la progressió de les mesures de desescalada, les persones podran desplaçar-se pel territori de la província, illa o unitat territorial que es determini a l'efecte del procés de desescalada, sense perjudici de les excepcions que justifiquin el desplaçament a una altra part del territori nacional per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de majors, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra d'anàloga naturalesa. En tot cas, en qualsevol desplaçament hauran de respectar-se les instruccions dictades per les autoritats sanitàries.

Acords amb les comunitats autònomes i tractament dels enclavaments:

• En el procés de desescalada el Govern podrà acordar conjuntament amb cada CA la modificació, ampliació o restricció de les unitats d'actuació i les limitacions respecte a la llibertat de circulació de les persones, de les mesures de contenció i de les d'assegurament de béns, serveis, transports i proveïments, amb la finalitat d'adaptar-les millor a l'evolució de l'emergència sanitària en cada comunitat autònoma. En cas d'acord, aquestes mesures seran aplicades per qui ostenti la Presidència de la comunitat autònoma, com a representant ordinari de l'Estat en el territori.

• Durant l'emergència sanitària, i als seus efectes, aquells municipis que constitueixen enclavaments rebran el tractament propi de la província que els circumda, sense que sigui obstacle que aquesta pertanyi a comunitat autònoma diferent a la d'aquells.

Pèrdua d'efectes de les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma:

• La superació de totes les fases previstes en el Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per a fer front a la pandèmia de la COVID-19 determinarà que quedin sense efecte les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma en les corresponents províncies, illes o unitats territorials.

Autoritat competent delegada: Durant el període de vigència d'aquesta pròrroga, l'autoritat competent delegada per a l'exercici de les funcions a què es fa referència en l'RD 463/2020, de 14 de març, serà el ministre de Sanitat, sota la superior direcció del president del Govern, i conformement al principi de cooperació amb les comunitats autònomes. Correspondrà durant aquest període a les AAPP competents l'exercici de les funcions contemplades en l’art. 5 de l'RD 463/2020, de 14 de març.

Flexibilització de les mesures en l'àmbit educatiu no universitari i de la formació:

• Durant el període de vigència d'aquesta pròrroga, i en el cas que s'acordi la progressió a fase II o posterior en un determinat àmbit territorial conformement al que es preveu per l'article 3.1, les administracions educatives podran disposar la flexibilització de les mesures de contenció i la represa de les activitats presencials en l'àmbit educatiu no universitari i de la formació, corresponent-los així mateix l'execució d'aquestes mesures. Durant aquest període podran mantenir-se les activitats educatives a través de les modalitats a distància i on line, sempre que resulti possible i encara que no fos aquesta la modalitat prestacional educativa establerta com a forma específica d'ensenyament en els centres.

Terminis processals suspesos:

• Amb efectes des del 4 de juny de 2020, s'alçarà la suspensió dels terminis processals.

Terminis administratius suspesos:

• Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues.

Terminis de prescripció i caducitat de drets i accions suspesos:

• Amb efectes des del 4 de juny de 2020, s'alçarà la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions.

Manteniment de la vigència d'ordres, resolucions, disposicions i instruccions dictades per les autoritats competents delegades:

• Es mantindrà la vigència de les ordres, resolucions, disposicions i instruccions dictades per les autoritats competents delegades previstes en l’art. 4.2 de l'RD 463/2020, de 14 de març, com a no s'oposin al que es disposa en altres posteriors, ni al que s'estableix en aquest reial decret.

Derogació:

• Amb efectes des del 4 de juny de 2020, queden derogades les DA 2a i 4a de l'RD 463/2020, de 14 de març.

• Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, queda derogada la DA 3a de l'RD 463/2020, de 14 de març.

Aquest reial decret entra en vigor el 23 de maig de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC