• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Noves mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i tributàries per pal·liar els efectes de la COVID-19
Noves mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i tributàries per pal·liar els efectes de la COVID-19


La situació epidemiològica que ha generat una crisi sanitària com a conseqüència de la COVID-19 a Espanya ha obligat a adoptar mesures de salut pública que han alterat la normalitat en el desenvolupament de les relacions socials, econòmiques i productives. Us informem d’un reial decret llei, publicat avui al BOE, que entrarà en vigor el 28 de maig de 2020, que aprova una sèrie de mesures per pal·liar els seus efectes, en els àmbits agrari, científic, econòmic, laboral i de la Seguretat Social i tributari (Reial Decret-llei 19/2020, de 26 de maig, publicat al BOE número 150, de 27 de maig de 2020)

27/05/2020

Mesures en l’àmbit agrari: en el sector agrari s'ha produït una manca de mà d'obra, pel descens de treballadors que habitualment s'ocupen de les labors agràries com a temporers, bé per limitacions sanitàries als viatges des dels seus països d'origen, bé per les precaucions que molts d'aquests treballadors estan adoptant a la vista de l'evolució de la pandèmia, la qual cosa pot acabar per afectar severament la capacitat i condicions de producció d'una part important de les explotacions agràries espanyoles. Aquesta reducció de mà d'obra, al seu torn, podria posar en perill l'actual proveïment alimentari als ciutadans. Amb la finalitat de donar una resposta a aquesta situació, l’RDLL 13/2020, de 7 d'abril, va tenir per objecte afavorir la contractació temporal de treballadors en el sector agrari mitjançant l'establiment de mesures extraordinàries de flexibilització de l'ocupació, de caràcter social i laboral, necessàries per a assegurar el manteniment de l'activitat agrària, sent d'aplicació temporal fins al 30 de juny de 2020. I ara es procedeix, ara estendre per tres mesos més el contingut d'aquesta durada, per tal d’assegurar la suficiència de mà d'obra adequada per atendre les labors agrícoles estivals, com a part essencial de la cadena alimentària. Així es disposa la pròrroga fins al 30 de setembre de 2020 de l’RDLL 13/2020, de 7 d'abril.

Mesures en l'àmbit científic: Espanya va presentar a l'agost de 2017 una candidatura, al Programa de Fusió Europeu, perquè el Projecte fos desenvolupat a la ciutat de Granada. Per impulsar aquesta candidatura s'ha establert un grup de treball interadministratiu entre el Ministeri de Ciència i Innovació i la Junta d'Andalusia, en el si del qual s'ha proposat la constitució d'un consorci que permeti desenvolupar les activitats pròpies del procés de candidatura en curs, que s'estendrà previsiblement fins a 2021. Mitjançant aquest reial decret llei es procedeix a autoritzar la constitució del referit consorci. Així mateix, s'actualitza una regulació excepcional ja acordada en matèria d'organismes modificats genèticament.

Mesures en l'àmbit econòmic: addicionalment, s'incorporen una sèrie de mesures econòmiques que no admeten demora.

1. Sector de les telecomunicacions: l’art. 20 de l’RDLL 8/2020 va suspendre excepcional i temporalment la facilitat de l'abonat de canviar d'operador conservant el seu número telefònic a fi de reduir la interacció personal entre agents de l'operador i abonats i preservar la salut. Aquesta mesura ha ajudat a contenir la crisi sanitària mantenint la prestació dels serveis de comunicacions electròniques i garantint la connectivitat, però en aquests moments de gradual reactivació econòmica, resulta procedent que el mercat de les telecomunicacions recuperi la plena operativitat i es permeti novament la conservació del número d'abonat en cas de canvi operador o portabilitat del número. La supressió d'aquesta suspensió de la portabilitat, tornant a la situació plenament competitiva anterior, ha d'anar acompanyada de l'adopció d'oportunes mesures que facilitin als abonats poder satisfer les factures que no hagin pogut pagar per la recepció de serveis de comunicacions electròniques durant l'estat d'alarma a través de tècniques de flexibilització com les de fraccionament i ajornament de deutes en els serveis de comunicacions electròniques. Per aquests motius, s'estableix als operadors de comunicacions electròniques l'obligació d'oferir un fraccionament i ajornament del deute en la qual hagin pogut incórrer els seus abonats corresponent a les factures passades al cobrament des de la data d'entrada en vigor de l'estat d'alarma fins al 30 de juny de 2020. El fraccionament i ajornament del deute ha de ser lineal al llarg dels mesos ajornats, el termini per a realitzar els pagaments fraccionats serà de sis mesos, tret que l'abonat hagi acordat lliurement amb l'operador un termini diferent, ja sigui superior o inferior, i no es podran reportar interessos de demora ni s'exigiran garanties per al fraccionament i ajornament.

2. Caixes d'estalvis i fundacions bancàries: Mitjançant la Recomanació del Banc Central Europeu de 27 de març de 2020 sobre el repartiment de dividends durant la pandèmia de la COVID-19 i per la qual es deroga la Recomanació BCE/2020/1, el supervisor bancari europeu recomana que, almenys fins a l'1 d'octubre de 2020, les entitats de crèdit s'abstinguin de repartir dividends o de contreure compromisos irrevocables de repartir-los respecte dels exercicis de 2019 i 2020. Davant aquesta circumstància, i sent els dividends que perceben les fundacions bancàries la principal font d'ingrés d'aquestes, és oportú suspendre en aquest any 2020 l'obligació de dotar el fons de reserva i suspendre el còmput del termini de constitució d'aquest, quedant per tant les dotacions pendents ajornades al període 2021-2024.

3. Avals: el reial decret llei recull les disposicions relatives a l'autorització dels avals europeus a atorgar i habilita la ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital per a la signatura dels corresponents acords amb la Comissió Europea, complementant les mesures nacionals adoptades pel Govern. D'altra banda, es completa el que es disposa en l’art. 29 de l’RDLL 8/2020, de 17 de març, donant cobertura pressupostària al programa nacional d'avals de l'Estat de 100.000 milions d'euros per al finançament d'empreses i autònoms aprovat pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

4. Préstecs amb garantia hipotecària i altres mecanismes de finançament: l’l’RDLL 8/2020, de 17 de març, habilitava en els seus articles 7 a 17 un règim de moratòria legal per als deutors de préstecs amb garantia hipotecària per a l'adquisició del seu habitatge habitual. Pocs dies després, aquest règim de moratòria s'estenia més enllà dels deutes garantits amb l'immoble destinat a habitatge habitual, cobrint també aquells préstecs o crèdits garantits amb immobles destinats a l'activitat econòmica que desenvolupin els empresaris i professionals, així com a aquells altres l'objecte dels quals sigui l'adquisició d'habitatges destinats al lloguer. El Govern va aprovar també una moratòria per a qualsevol mena de finançament sense garantia hipotecària que tingués concertada qualsevol persona física, tant en la seva faceta de consumidor, com en l'exercici de la seva activitat professional, en virtut del que es preveu en els articles 21 a 27 de l’RDLL llei 11/2020, de 31 de març. Ambdues mesures van ser concebudes no com a mesures d'accés general destinat a pal·liar els efectes de la possible mora de qualsevol persona, sinó com a mecanisme de resposta immediata per a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica. La moratòria legal es limita als qui es trobin en les circumstàncies de vulnerabilitat específicament assenyalades en l’art. 16 de l’RDLL 11/2020, de 31 de març. Amb l'objectiu d'afavorir l'aplicació de mesures i acords d'ajornament dels pagaments de crèdits i préstecs amb un abast més ampli que l'inicialment previst en les moratòries legals i amb caràcter complementari a aquestes, aquest RDLL incorpora un règim especial per als acords de moratòria aconseguits entre les entitats prestadores i els seus clients. El règim especial de moratòria previst no sols amplia el col·lectiu de persones beneficiàries d'un ajornament dels seus deutes, més enllà dels econòmicament vulnerables, sinó que també permet a aquests últims prolongar l'ajornament una vegada finalitzat el període de durada de la moratòria legal.

5. Moratòria no hipotecària: es considera convenient modificar l’art. 21 RDLL 11/2020, de 31 de març, per incloure, explícitament, els contractes d'arrendament financer dins de l'àmbit d'aplicació objectiu de la moratòria no hipotecària, per tal que aquesta pugui servir de manera efectiva a l'objectiu pel qual es va establir.

6. FROB: el president és l'únic càrrec executiu de la Comissió Rectora del FROB i a fi d'assegurar la continuïtat operativa de la institució i evitar el risc d'un període vacant entre dos presidents, resulta convenient preveure que el final del citat termini no impedirà la continuïtat del President fins al nomenament del qual li succeirà.

Mesures en l'àmbit d'ocupació i Seguretat Social: es duen a terme mitjançant aquest reial decret ajustaments tècnics a les mesures urgents adoptades en matèria de Seguretat Social per a mitigar l'impacte de la COVID-19, a la llum dels problemes d'interpretació que s'estan identificant en la seva aplicació. Així, s'ajusten:

­ algunes imprecisions dels arts. 17 i 24 de l’RDLL 8/2020, de 17 de març, amb la finalitat de, aclarir, d'una banda, aspectes pressupostaris de la prestació extraordinària per cessament d'activitat i, d'altra banda, el règim aplicable a les exoneracions, precisant que no és possible aplicar exoneracions en les cotitzacions d'empreses sotmeses a ERTEs vinculats a la COVID-19 sense complir el requisit de subministrar per mitjans electrònics les dades relatives a inscripció d'empreses, afiliació, altes, baixes i variacions de dades, així com els referits a la cotització i recaptació.

­ Es procedeix a modificar l’art. 48.1 de l’RDLL 11/2020, de 31 de març, a fi de precisar que les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social se sotmeten al mateix règim que les entitats de dret públic pertanyents al sector públic estatal quant al règim aplicable a la formulació i rendició de comptes anuals de l'exercici 2019.

­ També es modifica l’art. 3 de l’RDLL 13/2020, de 7 d'abril, , i l’RDLL llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació, a fi d'incorporar les necessàries referències a l'Institut Social de la Marina; i, es procedeix a afegir en el text dues referències a l'Institut Social de la Marina per reflectir les seves competències.

­ A més, s'inclou una regulació específica sobre el silenci administratiu en els procediments de garantia salarial prevists en l’art. 33 del text refós de l'Estatut dels Treballadors, de manera que, assenyalant-se que el termini de tramitació sigui de tres mesos, es disposa el silenci administratiu estimatiu per al cas que no s'hagués resolt en termini, bé que constret al reconeixement de les obligacions en favor de persones que puguin ser legalment beneficiàries d'aquesta prestació i per la quantia que resulti per aplicació dels límits previstos en aquest article. I això per a evitar que persones que en cap cas puguin ser beneficiàries obtinguin aquest tipus de prestacions i també evitar que els sol·licitants puguin percebre quantitats per sobre dels límits màxims previstos en la llei.

­ S'assegura, així mateix, la coherència temporal de la suspensió dels procediments en matèria d'inspecció laboral amb el nou escenari normatiu i es disposa el reconeixement com a accident de treball de les prestacions de Seguretat Social que causi el personal que presta serveis en centres sanitaris o soci-sanitaris i que, en l'exercici de la seva professió, hagin contret la COVID-19 durant qualsevol de les fases de la pandèmia, per haver estat exposat a aquest risc específic durant la prestació de serveis sanitaris i soci-sanitaris.

­ Es modifica el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, recuperant la menció expressa que en el cas de les explotacions amb més d'un titular es pugui contractar proporcionalment a més treballadors a l'efecte de poder quedar inclòs en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris. Amb aquesta mesura es tracta d'afavorir que les explotacions familiars puguin dimensionar-se adequadament. En compartir diversos titulars la mateixa explotació, es permet que el nombre de treballadors s'ajusti, de manera que a més dels dos treballadors pugui incrementar-se en un treballador més per cada nou titular (en la modalitat de bases diàries, 273 hores equivalents) i evitar que amb això hagin de sortir del sistema especial de cotització, perquè tots ells són petits agricultors.

­ L’RDLL 13/2020, de 7 d'abril, ha reconegut de manera automàtica el dret a treballar a aquells joves estrangers l'estatut dels quals de forma regular no els hi ho permetria. I ara s’arbitra una via que permeti a aquests joves mantenir el seu dret al treball, després de la finalització de la vigència de l’RDLL del sector agrari. A tal fi, la disposició addicional segona d'aquest reial decret llei introdueix una via específica que els permetrà, quan hagin estat contractats en el sector agrari amb base en l’art. 2.1.d) de l’RDLL 13/2020, de 7 d'abril, i després de la finalització de la seva vigència, accedir a una autorització de residència i treball, vàlida en tot el territori nacional i sense límits sectorials o d'activitat i sense aplicació de la situació nacional d'ocupació. Aquesta autorització tindrà una vigència de dos anys, renovable per altres dos. Tot això sense perjudici que, per a l'accés a la residència de llarga durada, es tindran en compte tots els períodes de residència, legal i continuada, amb aquesta o altres autoritzacions de les quals hagi estat titular.

­ A la DA 1a s'estableix com a excepció a la limitació de la despesa en l'Administració de l'Estat l'abonament de la quantitat assignada a l'exercici 2020 en l'Acord entre el Ministeri de l'Interior, sindicats de Policia Nacional i associacions professionals de la Guàrdia Civil, de 12 de març de 2018.

­ També es contemplen en el context actual diverses aportacions de l'Estat al pressupost de la Seguretat Social.

­ Finalment, s'ajusta la prestació per desocupació dels artistes en espectacles públics prevista en l’art. 2 de l’RDLL 17/2020, de 5 de maig.

Mesures en l'àmbit tributari: en matèria tributària, s'amplia a quatre mesos el termini de no meritació d'interessos de demora per als ajornaments dels art. 14 de l’RDLL 7/2020, de 12 de març, i 52 de l’RDLL 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

Es modifica l’art. 40 de l’RDLL 8/2020, de 17 de març, establint que el termini per a formular els comptes anuals i altres documents legalment obligatoris començarà a aplicar-se des de l'1 de juny i no des de la finalització de l'estat d'alarma. Addicionalment es redueix de tres a dos mesos el termini per aprovar els comptes anuals des de la formulació, amb el que les empreses disposaran abans d'uns comptes aprovats i dipositats en el Registre Mercantil i s'harmonitza aquest termini per a totes les societats, siguin o no cotitzades, en manera tal que totes hauran de tenir els comptes aprovats dins dels deu primers mesos de l'exercici.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC