• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Òrgans competents per tramitar les sancions per incompliments de la normativa reguladora de l'estat d'alarma denunciats pels diferents cossos policials
Òrgans competents per tramitar les sancions per incompliments de la normativa reguladora de l'estat d'alarma denunciats pels diferents cossos policials


Decret-llei 22/2020 de 2 de juny, publicat al DOGC número 8147, de 4 de juny de 2020

04/06/2020

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, i la resta de disposicions que el despleguen, estableixen una sèrie de limitacions a la mobilitat i a altres activitats de la ciutadania, l'incompliment de les quals és susceptible de ser denunciat pels diferents cossos policials que actuen a Catalunya, i sancionat, segons les circumstàncies que concorrin en cada cas, d'acord amb la legislació sanitària, de protecció civil i de seguretat ciutadana.

Atès que concorren legislacions sectorials diferents, que atribueixen la competència per tramitar i imposar les corresponents sancions a òrgans diversos, escau centralitzar la tramitació i imposició d'aquestes en un únic òrgan, tant per raons d'eficàcia de l'actuació administrativa com per garantir els drets de la ciutadania i el respecte als principis del dret administratiu sancionador, especialment el de non bis in ídem.

Així mateix, l'article 6 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, preveu que cada Administració conservarà les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis, i l'article 20, sobre règim sancionador, estableix que l'incompliment o la resistència a les ordres de les autoritats competents en l'estat d'alarma serà sancionat d'acord amb les lleis, en els termes que estableix l'article 10 de la Llei orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge.

Atès que es tracta de sancions derivades d'actes esteses pels diferents cossos policials que actuen a Catalunya, que el Departament d'Interior ja tramita habitualment, i atès que aquest ja és competent en matèria de seguretat ciutadana i protecció civil, es considera procedent centralitzar aquesta competència en el conseller d'Interior.

El decret llei entra en vigor el 4 de juny de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC