• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Noves mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social
Noves mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social


La situació de crisi sanitària generada com a conseqüència de la COVID-19 ha obligat el Govern de la Generalitat a prendre de forma gradual un seguit de mesures en diferents àmbits, amb l'objectiu de pal·liar els greus efectes que la pandèmia està produint. Aquestes mesures s'han pres per mitjà de diferents decrets llei adoptats des del mateix moment de la declaració de la situació de pandèmia que va fer l'OMS, l'11 de març. Vist el context actual, és necessària l'adopció d'un nou decret llei amb mesures de caràcter econòmic, social i cultural. Aquest nou Decret llei 21/2020, de 2 de juny, s'estructura en cinc capítols, trenta-cinc articles, una disposició addicional, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i dues disposicions finals; i entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC, és a dir el 4 de juny de 2020

06/06/2020

El capítol I, referit a mesures de caràcter econòmic en l'àmbit cultural, es concreta en l'article 1, i pren com a referent el conveni de col·laboració per regular el Fons de Garantia de les línies per impulsar mesures de finançament de projectes culturals, que l'1 d'agost de 2013 van subscriure el Departament de Cultura i l'Institut Català de Finances (ICF) i que ha estat modificat mitjançant addendes de 4 de novembre de 2014 i de 22 d'abril de 2015.

El capítol II, amb el títol de mesures de caràcter social, preveu, davant de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben molts professionals del sector de les arts escèniques, arts visuals música i audiovisual arran de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, la creació d’una prestació extraordinària per a subministraments bàsics, amb la finalitat de pal·liar aquesta situació, destinada als treballadors per compte propi o per compte aliè que hagin patit una disminució dràstica i involuntària en els seus ingressos durant els períodes en què han tingut inactivitat i no han tingut ingressos.

Els capítols següents adopten mesures urgents de suport al lleure educatiu basades en tres accions prioritàries. En primer lloc, el capítol III estableix una mesura d'ajudes a les famílies per fer econòmicament més accessibles les activitats d'educació en el lleure de l'estiu 2020; el capítol IV, per la seva banda, preveu un ajut econòmic extraordinari per a entitats sense ànim de lucre i empreses per a l'organització i funcionament de les activitats en l'àmbit del lleure educatiu en els requeriments de la pandèmia COVID-19 i, finalment, el capítol V estableix una mesura per a la contractació de joves en pràctiques per a entitats del sector del lleure educatiu.

La disposició addicional modifica la disposició final segona del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. Aquesta disposició final establia que les modificacions a què es refereix l'article 2 del decret llei esmentat, si afecten disposicions de rang reglamentari, continuen mantenint el seu rang normatiu, no obstant això, l'article 2 no preveu cap modificació normativa; sí que ho fan, en canvi, els articles 8 i 10 del decret llei. Es proposa un nou redactat per esmenar aquesta errada.

Finalment, el decret llei compta amb una disposició derogatòria. L'article 1.5.d del Decret llei 2/2020, de 21 de gener, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària i de modificació del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. Aquest precepte autoritza el Govern a prestar garantia, durant l'exercici 2020, fins a una quantia màxima global de5.703.772 euros, a favor de l'ICF per atorgar préstecs per al finançament de projectes culturals. Vist que aquesta quantia queda subsumida en la quantia màxima global de 22.000.000 d'euros que s'aprova mitjançant aquest decret llei, és procedeix a derogar l'article 1.5.d esmentat.

Els serveis tècnics de la Federació de Municipis de Catalunya han elaborat una nota informativa d'aquest decret-llei (que adjuntem) detallant tots aquells aspectes que més afecten els governs locals. 

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC