• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es dicten noves mesures urgents en matèria tributària
Es dicten noves mesures urgents en matèria tributària


El Govern de la Generalitat ha aprovat una sèrie de mesures de tot tipus per pal·liar els efectes de la pandèmia de la COVID-19, que es complementen ara amb l'adopció d'un nou Decret llei en l'àmbit tributari (Decret-llei 23/2020, de 9 de juny, publicat al DOGC número 8152, d’11 de juny). Aquest decret-llei entra en vigor l’11 de juny

13/06/2020

El DLL s'estructura en cinc articles que estableixen diverses previsions en matèria tributària, dues disposicions addicionals, i una disposició final.

• En relació amb les mesures tributàries:

­ Impost sobre les estades en establiments turístics (art. 1): s’estableix l'ajornament fins a l'01-01- 2021 de l'increment de les tarifes de l'impost sobre les estades en establiments turístics i de l'aplicació del recàrrec a la ciutat de Barcelona i que entraven en vigor a partir de l'1 de juliol vinent.

­ Terminis de presentació i ingrés d'autoliquidacions (art. 2): davant la previsió que l'estat d'alarma s'aixequi en les properes setmanes, es fa necessari modificar les normes i terminis que hauran de regir la presentació de les autoliquidacions establertes per l’art. 14 del DLL 7/2020, de 17 de març. En aquest sentit, s’estableixen els terminis dels impostos següents: l'impost sobre els habitatges buits corresponent a l'any 2019; gravamen de protecció civil corresponent a l'exercici 2019; l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria; l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques; l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats; l'impost sobre successions i donacions; el tribut que grava el joc de la plena o bingo; el tribut que grava les màquines recreatives i d'atzar; el tribut que grava els jocs en casinos; el dipòsit dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus; i les autoliquidacions mensuals, trimestrals i anuals de cànon de l'aigua.

­ Ajornament del pagament de deutes de cànon de l'aigua per a petites empreses i autònoms (art. 3): la modificació de l’art. 6.2 del DLL 11/2020, de 7 d'abril, que recull aquest article, afecta a la sol·licitud de l'ajornament, que s'ha de realitzar abans del 31 de desembre de 2020, gaudint dels sis mesos d'ajornament a partir d'aquesta data.

­ Impost sobre les instal·lacions que afecten el medi ambient (art. 4): es modifica l'apartat 3 de l’art. 18 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, i s’estableix que s'ha de presentar en els propers mesos de forma obligatòria per mitjans telemàtics és l'autoliquidació.

­ Ampliació del termini per publicar la llista comprensiva de deutors tributaris per al deutes corresponents a data 31 de desembre de 2019 (art. 5): davant la impossibilitat de complir amb els terminis previstos s'amplia fins al 21-09- 2020, el termini per publicar la llista de deutors tributaris per al deutes corresponents al 31-12-2019.

• Institut Català de Finances (DA 1a): afegeix una mesura temporal per tal que l'Institut Català de Finances pugui adequar les seves instal·lacions als requeriments sanitaris exigits per la COVID-19 per al treball presencial.

• Taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar, i màquines recreatives i d'atzar (DA 2a): que ajusta a la nova durada de l'estat d'alarma i modifica l’art. 5 del DLL 11/2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC