• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics a professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària
Convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics a professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària


L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la tramitació i concessió de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics a professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya que preveu el capítol II del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, que consisteix en una prestació social de caràcter econòmic, extraordinària i de pagament únic, que s'atorga pel procediment de concurrència no competitiva, fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària (Resolució TSF/1341/2020, d’11 de juny, publicada al DOGC número 8153, de 12 de juny)

13/06/2020

Aquesta prestació té caràcter puntual. Aquesta prestació extraordinària té com a finalitat pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat d'aquestes persones i les seves unitats familiars a Catalunya, que han patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics a conseqüència de les mesures adoptades per la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la crisi sanitària derivada de la COVID-19, durant el període comprès entre el 14 de març i el 6 de maig del 2020, en què no han pogut obtenir ingressos per les activitats suspeses o bé no han superat conjuntament, en còmput mensual, l'import del salari mínim interprofessional.

Persones beneficiàries: Poden ser beneficiàries d'aquesta prestació extraordinària les persones professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, que reuneixin els requisits de l'apartat 3 d'aquest annex.

Requisits per obtenir la condició de beneficiari: Les persones beneficiàries d'aquesta prestació han de complir els requisits següents:

a) Ser més gran de 18 anys.

b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.

c) Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi o d'altri, en situació d'alta en el règim especial d'autònoms de la Seguretat Social per activitats de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, en el Sistema especial d'artistes del règim general de la Seguretat Social o, en el cas dels tècnics, haver cotitzat en el règim general de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim 15 dies l'any 2019.

d) No haver obtingut cap tipus d'ingressos, entre el 14 de març i el 6 de maig del 2020, o que aquests no hagin superat conjuntament, en còmput mensual, l'import del salari mínim interprofessional.

El compliment dels requisits per obtenir la prestació s'ha d'acreditar en fase de tramitació mitjançant la sol·licitud, en la qual la persona sol·licitant ha de declarar responsablement que compleix els requisits.

Quantia de la prestació: La quantia de la prestació, que s'abona en un pagament únic, és de 1.024,42 euros, que és l'equivalent a l'import diari de l'indicador de renda de suficiència mensual de Catalunya (IRSC) vigent, pels dies transcorreguts entre el 14 de març i el 6 de maig del 2020, ambdós inclosos. D'aquesta quantia es dedueixen els ingressos meritats durant el mateix període, sempre que aquests no hagin superat, en còmput mensual, l'import del salari mínim interprofessional, atès que, en cas de superar aquest llindar, no es té dret a la prestació. El salari mínim interprofessional mensual vigent és de 950 euros.

El procediment de concessió d'aquesta prestació és el de concurrència no competitiva i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible. L'òrgan competent per tramitar i resoldre les sol·licituds de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics a professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses és la Direcció General de Prestacions Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Les sol·licituds s'han de resoldre per ordre cronològic de presentació. Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de la sol•licitud no dona cap dret a obtenir la prestació.

Sol·licituds: Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les prestacions s'han de formalitzar pel canal electrònic. El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya. Aquest formulari específic de la convocatòria és el que s'ha d'utilitzar per presentar la sol·licitud. Un cop emplenat el formulari específic de la convocatòria, s'ha de presentar electrònicament mitjançant l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.

Les sol·licituds es poden presentar a partir del primer dia hàbil des de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i el termini restarà obert fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària destinada a la prestació, d'acord amb el que estableix l'apartat 5. En cas que es produeixi aquest exhauriment, se n'informarà en l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya. En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per presentar les sol·licituds, i sempre que estigui publicada a la Seu electrònica de la Generalitat, es pot presentar durant els tres dies hàbils consecutius següents.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
Portal Tràmits
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC