• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es dicten noves mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu
Es dicten noves mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu


La normativa estatal i la de la Generalitat de Catalunya han introduït mesures generals per a l'adaptació de les polítiques públiques en matèria d'igualtat, migracions i ciutadania, però ara es fa necessari l'establiment de mesures específiques que permetin actuar en aquests àmbits per pal·liar de manera urgent els efectes desfavorables provocats per la COVID-19 a les persones a qui van adreçades aquestes polítiques (Decret-llei 25/2020, de 16 de juny, publicat al DOGC número 8157, de 18 de juny de 2020)

18/06/2020

Així mateix, amb l'objectiu de centralitzar la gestió de les prestacions de l'àmbit social en l'òrgan especialitzat en aquesta matèria, per fer-la més eficient, es fa necessària i urgent l'atribució de la tramitació i la resolució de determinats procediments per al reconeixement de subvencions, indemnitzacions i prestacions a la Direcció General de Prestacions Socials. En aquest sentit, s'atribueixen a aquest òrgan, tant els procediments relacionats amb la violència masclista, dels que es preveu un increment lamentable, com els que beneficien les persones que ostenten la condició de català retornat, atès que el caràcter global de la crisi viscuda també en farà créixer previsiblement la demanda. Per tot l'exposat s'introdueixen en el títol 1 mesures de caràcter social,:

• Així en el capítol 1, es regulen unes subvencions de caràcter extraordinari per a la creació de nova ocupació en l'àmbit de treball domiciliari de cures, adreçades a facilitar la contractació de les treballadores i treballadors de les cures que es necessiten per fer atenció domiciliària de persones grans o en situació de dependència, mentre els equipaments residencials estiguin afectats per la COVID-19.

• En el capítol 2, es regulen unes subvencions també de caràcter extraordinari, per a programes que permetin abordar la lluita contra l'exclusió social derivada de la crisi sanitària, tant en l'àmbit laboral, educatiu i de l'acollida com en l'àmbit de la igualtat home-dona en el treball.

• En les DT 1a i 2a, a l'efecte de centralitzar la gestió integral de les prestacions de l'àmbit social en l'òrgan especialitzat en aquesta matèria, per millorar-ne l'eficiència, s'atribueix la tramitació i resolució dels procediments d'algunes prestacions, indemnitzacions i subvencions en l'àmbit de les polítiques d'igualtat, migracions i ciutadania, a la Direcció General de Prestacions Socials.

D'altra banda, el títol 2 del decret llei adopta diferents mesures de caràcter fiscal, en el capítol 1, i administratives, en el capítol 2:

• El capítol 1, referit a les mesures tributàries, introdueix una mesura relacionada amb el tractament d'imports de cànon de l'aigua inclosos en rebuts esdevinguts incobrables. Així, l’art. 20 proposa la possibilitat que, de manera transitòria, durant dos anys, les entitats afectades puguin declarar a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), aquests imports esdevinguts incobrables i no ingressar l'import corresponent, com correspondria fer pel seu paper de substitutes.

• El capítol 2 introdueix mesures de caràcter administratiu. L’art. 21 afecta el DLL 8/2020, de 24 de març, preveu mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de dret públic de l'àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya. I, l'art. 22 preveu que les mesures excepcionals en matèria de subvencions previstes al capítol 2 del DLL l 8/2020, de 24 de març, allarguin la seva vigència fins al 31 de desembre de 2020, per mantenir el mateix règim jurídic a què es van sotmetre i coadjuvar al reactivació econòmica.

Quant a la part final del decret llei, les disposicions addicionals preveuen la possibilitat, si escau, d'ampliar els imports màxims que es destinen a les subvencions extraordinàries regulats al decret llei, s'habilita la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per aprovar les resolucions de convocatòries corresponents a les mesures que s'hi preveuen, es dona caràcter d'urgència a la tramitació de les modificacions pressupostàries necessàries per a desplegar les mesures, s'estableix el rang reglamentari de les disposicions del títol 1 i s'estableix l'abast de la protecció de dades de caràcter personal.

En darrer terme, la DF1a estableix determinades modificacions en la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents; i, la DF 2a modifica els articles 32 i 33 del DLL 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, com a conseqüència de la seva aplicació pràctica.

El decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC, el 18 de juny de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC