• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Quines mesures bàsiques hem de tenir en compte per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2
Quines mesures bàsiques hem de tenir en compte per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2


La Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, publicada al DOGC d'avui, regula deures d’adopció de mesures per evitar la propagació del virus, tant per a persones com per als titulars d’activitats i d’establiments oberts al públic. Preveu l’aprovació de plans sectorials específics, consultables all web del PROCICAT, l’aplicació dels quals correspondrà al titular de l’activitat

19/06/2020

Adopció de mesures i designació de responsable

Els titulars de les activitats obligades a adoptar mesures d'autoprotecció d'acord amb el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures han d'elaborar un protocol organitzatiu específic d'acord amb el pla sectorial corresponent, i n’han d'informar als seus treballadors i treballadores i a les persones assistents o usuàries.

En locals, establiments o espais oberts al públic, així com les activitats de prestació de serveis, han d’identificar una persona responsable de l'aplicació de les mesures organitzatives que resultin necessàries per garantir el manteniment de les mesures de protecció individual, conforme estableixen aquesta Resolució i els diferents plans sectorials, que serà la interlocutora amb l'autoritat sanitària en cas que es requereixi en el marc del control d'un eventual brot epidèmic que afecti aquests locals, establiments o espais.

Deure d’informació

Les administracions públiques, en el seu àmbit respectiu de competències, han de col·laborar per tal de proveir d'informació la ciutadania sobre l'afectació de la COVID-19 en els diferents àmbits d'interès de la ciutadania, així com sobre l'evolució de la pandèmia.

Distància interpersonal

Tant en espais tancats com a l'aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que siguin vigents per la tipologia de l'activitat valors més restrictius.

En el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d'1,5 m entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual és obligatori l'ús de mascareta. No es poden mantenir distàncies inferiors a 1 m en espais tancats, excepte entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual o bé per desenvolupar aquelles activitats professionals o d'atenció a persones que requereixen una distància inferior.

Ús de mascareta

És obligatori per totes les persones de sis anys en endavant, amb determinades excepcions, seguin criteris de distància interpersonal i relació i contacte habitual entre les persones, generalitzant-se el seu ús en els mitjans de transport.

Reunions i activitats socials i d'oci

Estableix criteris per l’adopció de mesures de distància interpersonal en funció del contacte habitual i la concentració de persones, havent de garantir les mesures de protecció individual, en especial posar a disposició sistemes per a la neteja de mans, la distància física interpersonal de seguretat, així com les condicions de neteja, desinfecció i ventilació dels establiments i instal·lacions. Quan aquestes mesures no fossin suficients s’adoptaran mesures de protecció individual per evitar contagis.

Control de les aglomeracions

Les administracions públiques, en exercici de les seves competències, han de vetllar per evitar les aglomeracions i poden limitar l'accés als espais de pública concurrència de titularitat pública, incloent espais naturals, com platges o altres similars, quan no es puguin garantir les condicions de seguretat que evitin aquestes aglomeracions.

En aquest sentit, la resolució fixa criteris sobre aforament dels espais a l’aire lliure, als espais tancats, fires i congressos, i activitats d’hostaleria i de restauració.

Funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta resolució i en els plans sectorials

Correspon als ajuntaments i a la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències respectives, en especial, quant al compliment de les mesures adreçades a evitar les aglomeracions i garantir les distàncies mínimes de seguretat i l'ús de mascareta. L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució i en els plans sectorials serà objecte de règim sancionador d'acord amb la legislació sectorial aplicable.

Règim transitori

La resolució preveu un règim transitori per al cas que no s’hagin aprovat o actualitzat els plans sectorials o adoptat les mesures previstes a la disposició.

 

Entra en vigor el 19 de juny de 2020, excepte els apartats següents, que entraran en vigor el dia 25 de juny de 2020:

2.4 Aforament en espais a l'aire lliure

2.5 Aforament en espais tancats

2.6 Mesures en congressos, fires i altres actes similars

2.7 Aforament en establiments i activitats d'hostaleria i restauració

La resolució serà vigent mentre es mantingui activat el Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.


Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
Decret 63/2020 de 18 de juny
Web Procicat


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC