• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures importants en matèria d’energia i per a la reactivació econòmica
Mesures importants en matèria d’energia i per a la reactivació econòmica


Reial Decret-llei 23/2020, de 23 de juny, publicat al BOE número 175, de 24 de juny. Les mesures d’aquesta norma es configuren, d’una banda, amb la finalitat de garantir uan transició energètica, neta, justa, fiable i econòmicament competitiva; i, de l’altra, per reactivar l’activitat econòmica i l’ocupació. Alguns preceptes de l'RDLL són d’interès per als ens locals (destí del superàvit, avaluacions ambientals i oferta pública d’ocupació)

26/06/2020

Destí del superàvit (art. 6)

En relació a la lliure disposició dels propis estalvis, la reforma del Govern es limita a permetre als ens locals a destinar un màxim del 7% del saldo positiu de 2019 per finançar despesa d’inversió en vehicles elèctrics purs o etiqueta ambiental Zero o, en defecte, etiqueta Eco, i en infraestructures de recarrega per l’ús dels vehicles adquirits, que es destinin a la prestació dels serveis públics de recollida, eliminació i tractament de residus, seguretat i ordre públic, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis i de transport de viatgers. Així mateix, reforça el control del Govern sobre les administracions locals amb subministrament d’informació i mesures coactives en cas d’incompliment. En tot cas, l’Estat segueix sense donar resposta a les reivindicacions del món local en la defensa de la seva autonomia.

Avaluacions ambientals (art. 8)

Es modifiquen els arts. 34, 43 i 47 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’Avaluació ambiental, per tal de regular la pròrroga de la vigència de les declaracions d’impacte, així com s’agilitza el procediment per a la determinació de l’abast de l’estudi d’impacte ambiental i el relatiu a l’avaluació ambiental simplificada, equiparant-la al procediment d’avaluació ambiental ordinària.

Oferta Pública d’Ocupació (art. 11)

Les ofertes públiques d’ocupació i els processos d’estabilització temporal de les administracions públiques venciment del qual es produeixi al 2020 queden prorrogats fins a la fi del 2021.

Adjuntem també una nota informativa elaborada per la Federació de Municipis de Catalunya on destaquem amb més detall els aspectes que afecten els governs locals.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC