• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures en salut pública per contenir el brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 a la comarca del Segrià
Mesures en salut pública per contenir el brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 a la comarca del Segrià


La Resolució SLT/1608/2020, de 4 d'abril, publicada al DOGC número 8169A, de 4 de juliol, estableix les mesures especials de salut pública per a la contenció de l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 a la comarca del Segrià. Aquesta resolució entra en vigor a partir de les 16 hores del dia 4 de juliol de 2020. Les mesures seran exigibles a totes les persones que es trobin i circulin per la comarca del Segrià, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest territori, mentre estigui vigent la Resolució INT/1607/2020, de 4 de juliol, per la qual s'adopta restringir la sortida de persones de la comarca del Segrià

05/07/2020

Mesures de protecció:

La ciutadania i les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic han d'adoptar les mesures necessàries per evitar generar riscos de propagació de la infecció de la COVID-19 contingudes en la present resolució i en la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 (DOGC núm. 8158, de 19.6.20), així com la pròpia exposició a aquests riscos.

Distància de seguretat interpersonal i ús obligatori de mascaretes. Les persones a partir de sis anys estan obligades a portar mascareta en els supòsits següents:

- A la via pública i en espais exteriors sempre que no sigui possible garantir el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal de com a mínim 1,5 metres.

- En qualsevol espai tancat d'ús públic o obert al públic.

- En el transport públic o privat sempre que hi hagi més d'un passatger, excepte si es tracta de persones convivents.

- Aquesta obligació no serà exigible a aquelles persones que tinguin algun tipus de malaltia respiratòria o dificultat que es pugui agreujar per l'ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no tinguin autonomia per treure's la mascareta o tinguin alteracions de conducta que facin que el seu ús no sigui factible. Tampoc no serà exigible en el cas de la pràctica esportiva individual d'exterior ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan, per la mateixa naturalesa de les activitats, l'ús de la mascareta sigui incompatible, d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

- Es prohibeixen aglomeracions de més de deu persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic. No obstant això, aquells esdeveniments privats que es pugui demostrar fefaentment que s'han organitzat amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta resolució estaran permesos, però s'hauran d'extremar les mesures de seguretat.

- En cas d'activitats privades que es realitzin en locals oberts al públic o en locals contractats a l'efecte per l'organització de l'esdeveniment, les persones organitzadores i les titulars de l'establiment seran responsables de vetllar per l'aplicació de les mesures establertes en aquesta resolució i aquelles altres addicionals que es puguin establir.

Població vulnerable:

Es recomana que romangui al seu domicili la població vulnerable segons els criteris de les autoritats sanitàries i aquelles persones que per les seves característiques personals no puguin usar mascareta.

Mesures de prevenció en l'activitat agrícola

- Les empreses i les activitats agràries han de garantir la deguda protecció de la salut de totes les persones que intervenen en el sistema de producció, manipulació i transport de la matèria primera i elaborada des de la finca a l'agroindústria. En aquest sentit, cal que es tinguin en compte les previsions normatives en matèria de prevenció de riscos laborals.

- Les persones que treballen en aquests àmbits i els seus contactes habituals, especialment les persones convivents, han de limitar la seva activitat en espais públics i privats a la necessàriament imprescindible.

Mesures en centres socials:

- En l'àmbit dels centres residencials d'atenció a la gent gran, se suspenen els nous ingressos i les visites. Es pot permetre la visita en casos d'urgència o necessitat justificada i, en tot cas, s'ha de preservar el dret d'acompanyament mínim i de cura al final de la vida.

- En aquests centres es crearan unitats de convivència d'entre 15 i 20 persones residents amb separació entre elles, als efectes del desenvolupament d'activitats grupals i sortides als equipaments exteriors de la residència (terrasses, jardins, etc.).

- Es tanquen els centres de dia per a la gent gran, sense perjudici que es pugui valorar l'atenció a casos específics si tenen necessitats socials especials.

Suspensió de la Resolució SLT/1429/2020

Queden suspeses a la comarca del Segrià les mesures establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, que s'oposin al que preveu aquesta resolució.

Control del compliment de les mesures i règim sancionador:

Correspon als ajuntamentsi a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències respectives, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta resolució. S'ha de vetllar especialment pel compliment de les mesures adreçades a evitar les aglomeracions, garantir les distàncies mínimes de seguretat i l'ús de mascareta.

L'incompliment de les mesures recollides en aquesta resolució serà objecte de règim sancionador d'acord amb la legislació sectorial aplicable.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC