• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial
Mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial


La situació d'emergència sanitària està produint encara efectes per a les empreses i l'ocupació, que exigeixen mantenir les mesures extraordinàries previstes a l'RDLL 8/2020, de 17 de març, i a l'RDLL 18/2020, de 12 de maig, en tant les causes referides en aquestes disposicions impedeixen la recuperació íntegra de l'activitat d'aquestes, i les mesures excepcionals vinculades a les mateixes en matèria de protecció per desocupació i cotitzacions a la Seguretat Social. L'RDLL 24/2020, de 26 de juny, publicat al BOE número 178, de 27 de juny, publica noves mesures socials. Entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOE, i s’estructura en tres títols, 15 articles, 10 disposicions addicionals, una disposició transitòria i set disposicions finals

27/06/2020

El títol I és el resultat d'un acord del diàleg social, l'II Acord en Defensa de l'Ocupació (II ASDE), aconseguit entre els Ministeris de Treball i Economia social, i d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives del nostre país, la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), la Confederació Espanyola de la Petita i mitjana empresa (CEPYME), Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT), l'objectiu de la qual és modular les mesures extraordinàries i excepcionals previstes a l'RDLL8/2020, de 17 de març, i en l'I ASDE, la vigència del qual acaba el 30 de juny de 2020, prorrogant el seu esperit però adaptant-les al moment actual. Els seus fonaments són la persistència dels efectes de la crisi sanitària en el funcionament regular de les empreses i la seva capacitat de prestació íntegra de serveis, el caràcter no homogeni d'aquesta recuperació i la possibilitat que puguin restablir-se, amb un abast limitat, certes restriccions d'activitat per raons sanitàries. En relació amb les mesures de caràcter laboral, es mantenen els expedients basats en l’art. 22 de l'RDLL 8/2020, de 17 de març, que hagin estat sol·licitats abans de l'entrada en vigor i, com a màxim, fins al 30 de setembre de 2020. Aquestes empreses i entitats hauran de procedir a reincorporar a les persones treballadores afectades per mesures de regulació temporal d'ocupació, en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada tal com s'estableix en l'article 1.2 de l'RDLL 18/2020, de 12 de maig, mantenint-se idèntiques obligacions que les previstes a l'RDLL 18/2020, de 12 de maig, en relació amb les comunicacions de caràcter exprés, total i definitiu a l'autoritat laboral de la renúncia a les mesures de suspensió o reducció de jornada.

Així no podran realitzar-se hores extraordinàries, establir-se o reprendre's externalitzacions de l'activitat, ni concertar-se noves contractacions, siguin directes o a través d'empreses de treball temporal, durant l'aplicació dels expedients de regulació temporal d'ocupació als quals es refereix aquest article. Prohibició que podrà ser exceptuada en el supòsit en què les persones regulades i que presten serveis en el centre de treball afectat per les anteriors, no puguin, per formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, desenvolupar les funcions encomanades a aquelles, prèvia informació sobre aquest tema per part de l'empresa a la representació legal de les persones treballadores.

Els expedients tramitats conforme a l’art. 23 de l'RDLL 8/2020, de 17 de març, es mantenen en els termes de la comunicació final i pel termini establert en aquesta. Als nous procediments de regulació temporal d'ocupació basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció vinculades amb la COVID-19 els serà aplicable l’art. 23, amb les especialitats recollides en l’art. 2 de l'I ASDE, de 12 de maig, sobre l'inici de la seva tramitació i sobre els efectes retroactius, quan vinguin precedits d'expedients basats en la força major prevista en l’art. 22 de l'RDLL 8/2020, de 17 de març.

L'art. 3 de l'RLLD prorroga fins al 30 de setembre, les mesures de protecció associades als expedients de regulació temporal d'ocupació en els casos que es deriven de l'impacte del la COVID-19 i que van ser inicialment regulades en l’art. 25 de l'RDLL llei 8/2020, de 17 de març. S'estenen a més les especials mesures de protecció per desocupació a les persones que siguin afectades pels nous expedients que es tramitin en cas de rebrot, als quals es refereix la disposició addicional primera. Es recorda la pròrroga efectuada en l'I ASDE, en aquest cas fins al 31 de desembre de 2020, de les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació per a les persones treballadores amb contracte fix discontinu, fonamentada en la seva extensió per les peculiaritats d'aquest col·lectiu. Així mateix, s'introdueixen les mesures necessàries per a reduir les càrregues administratives de les empreses, l'impacte en la gestió de l'entitat gestora i facilitar la tramitació de les prestacions.

L’art. 4 contempla, com a mesura extraordinària en matèria de cotització vinculada als expedients de regulació temporal d'ocupació per causa de força major, l'exempció del pagament de l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta distingint, a l'efecte del percentatge d'exempció aplicable, entre les persones treballadores que hagin reiniciat la seva activitat i aquelles altres que continuïn amb les seves activitats suspeses i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió. La mateixa exempció s'aplicarà, als expedients de regulació temporal d'ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció a què es refereix l’art. 23 de l'RDLL 8/2020, de 17 de març, tant als anteriors a aquesta entrada en vigor com a aquells iniciats després de la finalització d'expedients basats en la causa prevista en l’art. 22 de l'RDLL 8/2020, de 17 de març.

A més, es recullen una sèrie de disposicions addicionals que formen part del contingut integrat en aquest reial decret llei en virtut de l'II ASDE. Així, la DA 1a recull les mesures de transició i acompanyament que s'han entès necessàries per a determinades empreses i entitats que, per característiques geogràfiques o sectorials, o davant situacions extraordinàries, necessiten d'una especial atenció i protecció. Quant a la DA 2a, estén el benefici relatiu a considerar com cotitzat el temps de durada de l'expedient de regulació temporal d'ocupació considerant-los a aquest efecte en situació assimilada a la d'alta. a base de cotització per a futures prestacions serà la determinada per la mitjana de les bases de cotització dels sis mesos immediatament anteriors a l'inici d'aquestes situacions. I, la resta de les disposicions addicionals integrades en virtut de l'II ASDE, la tercera, quarta i cinquena, estableixen el marc del diàleg social com a peça fonamental per a la reconstrucció i l'enfortiment del mercat de treball, amb l'objectiu d'aconseguir una recuperació eficient, però també justa, equitativa, inclusiva i amb vocació de futur.

Al títol II es recullen una sèrie de mesures de recolzament als treballadors autònoms; i,

Al títol III, s’implanten mesures que facilitin l'accés als mercats energètics de compra d'electricitat a mitjà i llarg termini en condicions de termini, cobertura i preu dins d'un marc homogeni amb altres països de l'entorn europeu.

Finalment la disposició resulta d’interès també perquè modifica l’apartat 2 de l’art. 8 del Text refós de l’Estatut dels Treballadors, relatiu a la forma dels contractes de treball.

Adjuntem una nota informativa elaborada per l'FMC amb els aspectes que més afecten els governs locals.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC