• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures de reactivació econòmica per fer front a l’impacte de la COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge
Mesures de reactivació econòmica per fer front a l’impacte de la COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge


Reial Decret-llei 26/2020, de 7 de juliol, publicat al BOE número 187, de 8 de juliol de 2020

08/07/2020

D’entre les mesures adoptades en matèria de transports que puguin resultar d’interès per als ens locals destaca la pròrroga de tres mesos del termini de validesa dels certificats d’inspecció tècnica periòdica dels vehicles (ITV), per aquells que la validesa del certificat finalitzés entre el 21 de juny i el 31 d’agost de 2020 (art. 29).

En matèria d’habitatge, entre d’altres, es regulen una sèrie d’especialitats del dret de superfície o concessió demanial per a la promoció del lloguer assequible o social per mitjà de la col·laboració entre administracions públiques i la iniciativa privada (art. 31). Així, encara que no s’estableixi cànon o preu el títol de concessió tindrà caràcter d’onerós quan tingui per finalitat la promoció del lloguer assequible o social constituït com a conseqüència de la col·laboració entre Administracions Públiques i la iniciativa privada.

En el cas de col·laboració entre diferents Administracions Públiques, en les seves diverses formes, per a la constitució de drets de superfície o concessió demanial podrà tenir una durada de fins a 80 anys.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC