• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures per contenir el brot del Segrià i la Noguera
Mesures per contenir el brot del Segrià i la Noguera


El DOGC número 8180A, de 18 de juliol, publica la Resolució SLT/1747/2020 adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de la comarca de la Noguera i a determinats municipis de la comarca del Segrià

18/07/2020

Mesures especials en matèria de salut pública

· Mitjançant aquesta resolució s'estableixen mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 als municipis de la comarca de la Noguera, excepte els municipis d'Artesa de Segre, Vilanova de Meià, Baldomà, Alentorn, Cabanabona, Gualter, Oliola, Sanahuja, Vilanova de l'Aguda i Ponts, i a determinats municipis de la comarca del Segrià, en concret: els Alamús, Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almacelles, Almatret, Almenar, Alpicat, Aspa, Corbins, Llardecans, Maials, Montoliu de Lleida, la Portella, Puigverd de Lleida, Rosselló, Sudanell, Sunyer, Torrebesses, Torrefarrera, Torre-serona, Vilanova del Segrià, Vilanova de la Barca. Igualment, aquestes mesures són aplicables a les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat, dependents del municipi de Lleida. Les referències als municipis inclouen les entitats municipals descentralitzades compreses en els seus termes.

· Aquestes mesures deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny.

· Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin als municipis esmentats, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquests territoris.


Desplaçaments personals:

· Es recomana que la població romangui en el seu domicili i que es limiti la circulació per les vies d'ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

· Es recomana que la sortida del domicili es realitzi solament en els casos següents:

a) Per a l'assistència al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, quan no es pugui dur a terme en la modalitat de teletreball.

b) Per assistir als centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Per assistir i tenir cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.

d) Per desplaçar-se a entitats financeres i d'assegurances i d'altres serveis.

e) Per accedir als establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes i matèries primeres.

f) Per accedir a altres establiments comercials minoristes, amb cita o avís previs, els quals han de complir les mesures de protecció i de seguretat establertes per les autoritats competents.

g) Per fer trobades i activitats del lleure i esportives amb persones del grup de convivència habitual.

h) Per realitzar actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.

i) Per renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.

j) Per dur a terme mudances domèstiques o professionals.

k) Per atendre els horts familiars d'autoconsum.

l) Per exàmens o proves oficials inajornables.

m) Per causa de força major o situació de necessitat.

· Els contactes s'han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual, al qual es poden incorporar familiars propers, cuidadors i persones a qui es dona suport per evitar-ne l'aïllament. El grup ha de ser el més estable possible.


Mesures de prevenció i higiene en centres de treball:

· Sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, són responsables d'adoptar, entre d'altres, les mesures següents:

a) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a la característiques dels centres de treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis d'acord amb els protocols que s'estableixin en cada cas.

b) Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.

c) Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. Quan això no sigui possible, hauran de proporcionar-se als treballadors els equips de protecció adequats al nivell de risc.

d) L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral d'acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol.

e) Adoptar mesures per a evitar la coincidència massiva de persones, tant de les treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

f) Potenciar l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.


Empreses de serveis i comerç minorista:

· Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, una emergència o una situació crítica. La prestació s'ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients.

· Respecte a l'activitat comercial es limita l'aforament al 50% de l'autoritzat. Aquests establiments han d'extremar les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19.


Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social):

· Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 10 persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic. Aquesta prohibició inclou casaments, serveis religiosos, celebracions, cerimònies fúnebres i la pràctica esportiva en les condicions indicades. No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals ni els mitjans de transport públic.

· En les reunions que concentrin fins a 10 persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes.

· No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.


Ús del transport públic:

· Les persones titulars dels centres de treball han de facilitar a les persones treballadores la flexibilitat horària necessària per evitar que aquestes hagin de fer servir el transport públic en hora punta.


Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives , esportives i d'oci nocturn

· Se suspèn l'obertura al públic d'equipaments culturals com ara arxius, de locals i establiments on es desenvolupen espectacles públics, com ara teatres, cinemes i esdeveniments esportius, activitats lúdiques, recreatives, parcs d'atraccions i parcs recreatius infantils en recintes tancats, activitats esportives, com ara gimnasos, i dels locals i establiments d'oci nocturn, com ara sales de festa i discoteques, i qualsevol altre que impliqui una interacció d'un nombre important de persones que pertanyen a grups de convivència diferents per l'increment del risc de transmissió comunitària.

· Les biblioteques i els museus romanen oberts amb subjecció al corresponent pla sectorial de represa aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

· Es prohibeixen totes les activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives, esportives i d'oci nocturn, extraordinàries o de caràcter temporal.

· No obstant, els ajuntaments inclosos en l'àmbit territorial corresponent poden, amb autorització prèvia del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, habilitar espais adequats, incloent equipaments culturals, socials, educatius o esportius, sempre respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva (bàsicament, compliment de la distància de seguretat interpersonal i ús de la mascareta), amb hora concertada i registre de dades de contacte.


Activitats d'hoteleria i restauració

· En les activitats d'hostaleria i restauració es limita l'aforament a l'interior dels establiments al 50% de l'autoritzat i el consum s'ha de realitzar sempre en taula. A les terrasses l'aforament serà el resultant d'aplicar una distància de 2 metres entre taules o grups de taules. Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement serveis a domicili i comandes per emportar.

· En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat.


Activitats de casals i colònies d'estiu

· Es mantenen les activitats de casals i colònies d'estiu, les quals han de complir els ”Criteris generals per a la organització de les activitats de lleure educatiu estiu 2020, i els protocols específics” del pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, especialment el que fa referencia als grups estables de convivència i a les altres mesures de prevenció i protecció de la salut.

Inspecció i règim sancionador

· Correspon als Ajuntaments inclosos en l'àmbit territorial i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.

· L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució, tret de les recomanacions, serà objecte de règim sancionador d'acord amb la legislació sectorial aplicable.


Informes periòdics i durada.

· El termini de durada de les mesures s'estableix en 15 dies.


Pèrdua d'efectes

· Atenent a la manca de ratificació judicial, la Resolució SLT/1671/2020, de 12 de juliol, resta sense efectes.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
Infografia mesures Noguera
Infografia mesures Segrià
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC