• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
Es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya


La Resolució SLT/2207/2020, de 10 de setembre, publicada al DOGC número 8223, de 12 de setembre de 2020, prorroga, durant 15 dies, mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 adoptades per la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d'agost, per al territori de Catalunya, en matèria de reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social)

14/09/2020

Concretament, pel que fa a fires i festes majors, correspon als ajuntaments determinar llur celebració, sens perjudici del compliment de totes les mesures de seguretat establertes amb caràcter general.

Les mesures són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin per Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest territori.

Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta resolució.

En cas d'incompliment de les mesures esmentades s’aplicarà el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Les mesures deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Les mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres d'àmbit territorial superior i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, i de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost.

Aquesta resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC