• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Girona i de Salt
S'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Girona i de Salt


La Resolució SLT/2230/2020, de 15 de setembre (DOGC 8226, de 16 de setembre) estableix mesures especials que afecten a les mesures de prevenció i higiene en centres de treball, les empreses de serveis i comerç minorista, els actes religiosos, les reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social), l’ús del transport públic, les activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives, les activitats d'hoteleria i restauració, i les activitats docents (incloses les universitàries), activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts)

17/09/2020

Les mesures són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin pel territori esmentat, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest territori.

Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta resolució.

En cas d'incompliment de les mesures esmentades s’aplicarà el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Les mesures deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Les mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres d'àmbit territorial superior i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, i de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, i de la Resolució SLT/2207/2020, de 10 de setembre, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya o, en el seu cas, la resolució que n'estableixi la pròrroga.

Aquesta resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC