• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al municipi de Reus
Es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al municipi de Reus


Les mesures contingudes en la aquesta resolució (SLT/2252/2020, de 17 de setembre, publicada al DOGC número 8228, de 18 de setembre de 2020) són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin pel municipi esmentat, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest territori

18/09/2020

Mitjançant aquesta resolució es prorroguen i es modifiquen, les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 adoptades per la Resolució SLT/2132/2020, de 3 de setembre, per al municipi de Reus. Aquestes mesures deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposi, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres d'àmbit territorial superior i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19, modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, i de la Resolució SLT/2207/2020, de 10 de setembre, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya o, en el seu cas, la resolució que n'estableixi la pròrroga.

Aquesta resolució entra en vigor el 18 de setembre de 2020.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha emès un nou informe on acredita la situació actual de risc de contagi, la situació de control de la pandèmia, la suficiència de les mesures i justifica el manteniment de les condicions que van motivar l'adopció de les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el municipi de Reus per un nou període de 7 dies. També es proposa introduir especificitats pel que fa a l'inici dels cursos escolar i universitari, així com respecte a les activitats de lleure infantil i juvenil. I d'acord amb aquest informe, es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 establertes a la Resolució SLT/2132/2020, de 3 de setembre, per la qual es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al municipi de Reus, a excepció d'aquelles que afecten el desenvolupament de les activitats de casals i colònies d'estiu, que escau donar per finalitzades. Addicionalment, s'estableixen mesures en relació amb les activitats docents (en centres educatius i del sistema universitari), les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts).

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC