• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia
Mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia


Una vegada superat l'estat d'alarma, l'Administració de Justícia ha d'adaptar-se durant els pròxims mesos a la nova normalitat, prenent en consideració els drets i les necessitats de la ciutadania com a usuària del servei públic de la Justícia en exercici del dret a la tutela judicial efectiva, i garantir el dret a la salut tant d'aquesta com del conjunt del personal i professionals del sector de la Justícia. Al costat d'això, i en relació amb el previsible augment de litigis, l'Administració de Justícia ha de preparar-se. Per això, la Llei 3/2020, de 18 de setembre, publicada al BOE número 250, de 19 de setembre, introdueix millores respecte del RDLL 16/2020, adaptant les mesures previstes en aquest, ampliant en alguns casos els terminis per a la seva aplicació i introduint nous aspectes en aquestes, com per exemple la posada en marxa del Tauló Edictal Judicial Únic per a la publicació i consulta de resolucions i comunicacions quan l'estableixi la llei

21/09/2020

Així mateix, durant el temps que transcorri fins a depassar la nova normalitat i comptar amb mesures efectives contra la COVID-19, es continuen adoptant mesures organitzatives i tecnològiques necessàries per a evitar situacions de contagi. Per això en aquesta llei s'inclouen mesures de caràcter organitzatiu per a garantir la distància de seguretat en el desenvolupament de les vistes i audiències públiques, salvaguardant en determinats casos la presencialitat de l'investigat o acusat en l'àmbit penal o les exploracions mèdic forenses, i es fomenten mesures per a incorporar les noves tecnologies a les actuacions processals i, en general, a les relacions dels ciutadans i ciutadanes amb l'Administració de Justícia, que evitin, en la mesura que sigui possible, excessives concentracions en les seus judicials.

La llei entra en vigor l'endemà al de la seva publicació al BOE, és a dir el 20 de setembre de 2020.

Aquesta llei s'estructura en tres capítols, que contenen un total de vint-i-tres articles, set disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i tretze disposicions finals:

­ El Capítol I regula les mesures de caràcter processal per a establir la tramitació preferent de determinats procediments en l'ordre social, civil i contenciós-administratiu directament sorgits de la crisi sanitària per la COVID-19, així com d'aquells que s'han vist afectats per les conseqüències d'aquesta. Entre ells cal destacar la tramitació mitjançant la modalitat processal de conflicte col·lectiu que revesteix un caràcter urgent i la tramitació preferent de la impugnació d'expedients de regulació temporal d'ocupació a què es refereix l'article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

­ Al Capítol II s'inclouen mesures en l'àmbit concursal i societari. La crisi sanitària de la COVID-19 ha constituït un obstacle addicional a la viabilitat de les empreses concursades que pot determinar, bé la impossibilitat de subscriure o complir un conveni, abocant a les empreses a la liquidació, o bé una major dificultat d'alienar una unitat productiva que pogués resultar viable. És per això que el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual es van adoptar mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, va estendre a aquestes empreses la possibilitat d'accedir a un expedient de regulació temporal d'ocupació en els termes del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

­ El Capítol III regula mesures de caràcter organitzatiu i tecnològic destinades a continuar afrontant les conseqüències, que ha tingut la crisi sobre l'Administració de Justícia i ampliar l'aplicació temporal de les mateixes fins al 20 de juny de 2021 confiant que llavors existeixin totes les garanties sanitàries contra la COVID-19. Així, s'estableix la celebració d'actes processals preferentment mitjançant la presència telemàtica dels intervinents per a garantir la protecció de la salut de les persones i minimitzar el risc de contagi, salvaguardant els drets de totes les parts del procés. No obstant això, en l'ordre jurisdiccional penal, la celebració de judicis preferentment mitjançant presència telemàtica s'exceptua en els supòsits de procediments per delictes greus, o quan qualsevol de les acusacions interessi la presó provisional o se sol·liciti pena de presó superior a dos anys, en els quals la presència física de l'acusat resulta necessària. Igualment, per a atendre els mateixos fins, es limita l'accés del públic a totes les actuacions orals ateses les característiques de les sales de vistes. Es possibilita, així, el manteniment de les distàncies de seguretat i s'eviten les aglomeracions i el tràfec de persones en les seus judicials quan això no resulti imprescindible. Amb la mateixa finalitat s'estableix un sistema d'atenció al públic per videoconferència, via telefònica o a través del correu electrònic habilitat a aquest efecte, de tal forma que es limita l'atenció presencial als supòsits estrictament necessaris i únicament mitjançant cita prèvia.

­ I pel que fa a les disposicions finals cal destacar les modificacions següents:

• La DF 2a que modifica la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa:

­ L’art. 8. 6 sobre les competències dels Jutjats de lo Contenciós-Administratiu;

­ L’art. 10 sobre competències de les Sales contencioses administratives dels Tribunals Superiors de Justícia; i,

­ L’art. 11.1 relatiu a la Sala contenciosa administrativa de l'Audiència Nacional.

­ S'afegeix un nou art. 122 quater, amb el següent contingut:

«Article 122 quater. Autorització o ratificació judicial de les mesures que les autoritats sanitàries considerin urgents i necessàries per a la salut pública i impliquin limitació o restricció de drets fonamentals.

En la tramitació de les autoritzacions o ratificacions a què es refereixen els articles 8.6, segon paràgraf, 10.8 i 11.1.i) de la present llei serà part el ministeri fiscal. Aquesta tramitació tindrà sempre caràcter preferent i haurà de resoldre's en un termini màxim de tres dies naturals.»

• La DF 4a que modifica la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'Administració de Justícia:

­ L’art. 4.2, lletra f), relatiu als drets dels ciutadans;

­ L’art. 6.2, lletra d), relatiu als drets i deures dels professionals de l'àmbit de la justícia;

­ L’art. 8.2, relatiu a l’ús obligatori de mitjans i instruments electrònics , al què s’afegeix un nou paràgraf amb el contingut següent:

«Les Administracions competents proporcionaran els mitjans segurs perquè aquests sistemes siguin plenament accessibles i operatius sense necessitat que els usuaris es trobin físicament en les seus dels seus respectius òrgans, oficines o fiscalies.»

­ L’art. 11, en què es modifica la lletra f) de l'apartat 2 relatiu al taulell edictal judicial únic;

­ L’art. 35 relatiu a la comunicació edictal única;

­ La DA 5a relativa a la dotació de mitjans i instruments electrònics i sistemes d'informació;

­ L’adició d’una DA 13a relativa a les publicacions en el Taulell edictal judicial únic, amb el contingut següent:

«La publicació dels edictes mitjançant el Tauló Edictal Judicial Únic resultarà d'aplicació a partir de l'1 de juny de 2021 tant als procediments que s'iniciïn amb posterioritat, com als ja iniciats.»

­ L’addició d’una DT3a relativa al Taulell edictal judicial únic, amb el contingut següent:

«La publicació dels edictes mitjançant el Tauló Edictal Judicial Únic resultarà d'aplicació a partir de l'1 de juny de 2021 tant als procediments que s'iniciïn amb posterioritat, com als ja iniciats ».

• La DF 7a que modifica les lletres d) i f) relatiu al procediment obert simplificat de l’art. 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic:

• La DF 8a que modifica el RDLL 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19, concretament els articles:

­ Art. 4.1 relatiu a l’aplicació automàtica de la moratòria del deute arrendatici en cas de grans tenedors i empreses o entitats públiques d'habitatge;

­ Art. 8.1 relatiu a la modificació excepcional i transitòria de les condicions contractuals d'arrendament en el cas d'arrendadors no compresos entre els recollits en l'article 4 a conseqüència de l'impacte econòmic i social de la COVID-19;

­ Art. 9 relatiu a l’aprovació d'una línia d'avals per a la cobertura per compte de l'Estat del finançament a arrendataris en situació de vulnerabilitat social i econòmica a conseqüència de l'expansió de la COVID-19; i,

­ DA 20a lletra c) de l’apartat 1 relativa a la disponibilitat dels plans de pensions en cas de desocupació o cessament d'activitat derivats de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

• La DF 9a que modifica l’RDLL 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació:

­ Art. 23.2, lletra c) relatiu a les normes sobre disponibilitat excepcional dels plans de pensions en situacions derivades de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Finalment, la llei deroga les disposicions següents:

­ L’RDLL 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per a fer front al COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia; i,

­ L’art. 43 de l’RDLL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, sobre el termini per demanar el concurs.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC