• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prohibeixen a Catalunya les trobades en públic o privat (excepte les laborals) de més de 6 persones
Es prohibeixen a Catalunya les trobades en públic o privat (excepte les laborals) de més de 6 persones


La Resolució SLT/2325/2020, de 25 de setembre, publicada al DOGC número 8234, de 26 de setembre, prorroga i modifica mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Les mesures contingudes en aquesta resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin per Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquests territoris. Aquesta resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC, és a dir el 26 de setembre de 2020 i la seva durada s'estableix en un termini de 15 dies

26/09/2020

Finalitzat el període estival, l'augment de l'activitat laboral i professional i la represa de l'activitat dels centres educatius i les universitats obliga a reforçar les mesures necessàries de prevenció amb l'objecte de trencar les cadenes de transmissió comunitària, evitar els contagis i impedir l'expansió de la infecció en aquelles activitats que l'evidència en relació amb la caracterització dels brots ens mostra que són de més risc. En aquest sentit, l'informe del director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya posa de manifest que més del 60% dels brots declarats i actualment actius a Catalunya tenen el seu origen en les trobades de persones d'àmbit familiar i de caràcter social, externes a la bombolla de convivència, que representen més del 50% dels casos declarats, dades que suposen un augment significatiu respecte de les dades contingudes en l'informe de 9 de setembre d'enguany. D'altra banda, la situació epidèmica actual mostra que el contagi s'està produint més en persones joves, i, donat el seu perfil social d'elevada mobilitat, menor simptomatologia i major interacció social, el control de la transmissió comunitària passa necessàriament per establir les restriccions esmentades.

D'acord amb aquest nou informe, es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 establertes a la Resolució SLT/2207/2020, de 10 de setembre, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Aquestes mesures deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposi, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, així com les establertes a les resolucions amb mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 vigents en àmbits territorials específics.

Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, i de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19, modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost.


Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social)

• Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que siguin convivents, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.

• En les reunions que concentrin fins a 6 persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes.

• Així mateix, es limita a 6 el nombre de persones que poden ocupar una taula o agrupacions de taules en els establiments d'hoteleria i restauració, tant en espais interiors com en terrasses, sens perjudici del compliment d'altres limitacions establertes a l'activitat d'hoteleria i restauració en les resolucions amb mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 vigents en àmbits territorials específics.

• No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals, les activitats de culte, actes religiosos, inclosos casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic.

• També resten excloses de la present resolució les activitats culturals, d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, sempre que es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

• Les biblioteques, arxius, museus i monuments han de romandre oberts amb subjecció al corresponent pla sectorial de represa aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

• La realització d'activitats lúdiques, recreatives i l'obertura al públic d'equipaments esportius, com ara piscines descobertes, parcs d'atraccions i parcs infantils, activitats esportives, com ara gimnasos i instal·lacions esportives, es pot dur a terme sempre que es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

• En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

• Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació, el qual podrà ser exercit en les condicions que determini l'autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.


Fires i festes majors

• Correspon als ajuntaments determinar la celebració de fires i festes majors, sens perjudici del compliment de totes les mesures de seguretat establertes amb caràcter general.


Inspecció i règim sancionador

• Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta resolució.

• L'incompliment de les mesures recollides en aquesta resolució és objecte de règim sancionador, d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC