• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures urgents en l'àmbit de l'educació no universitària
Mesures urgents en l'àmbit de l'educació no universitària


De manera excepcional, i limitada fins a la finalització del curs acadèmic en el qual les autoritats corresponents determinin que han deixat de concórrer les circumstàncies extraordinàries derivades de la pandèmia generada per la COVID-19 que van motivar la seva aprovació, es permet que les administracions educatives puguin nomenar funcionaris interins per als cossos de professors d'ensenyament secundari, professors tècnics de formació professional, professors de música i arts escèniques, professors d'arts plàstiques i disseny i professors d'escoles oficials d'idiomes, que no estiguin en possessió del màster, o formació equivalent, que acrediti la formació pedagògica i didàctica de postgrau, per a places addicionals derivades de les mesures motivades per la pandèmia de la COVID-19, quan no sigui possible nomenar a candidats que estiguin en possessió d'aquest màster (Reial Decret-llei 31/2020, de 29 de setembre, publicat al BOE número 259, de 30 de setembre)

30/09/2020

La vigència del present reial decret llei queda vinculada, per tant, a la durada de la situació excepcional derivada de la pandèmia originada per la COVID-19, excepte el que es disposa sobre la regulació de les avaluacions finals d'etapa, i sobre les convocatòries d'estabilització del professorat interí, que s'esgotaran quan es compleixin les previsions normatives que les justifiquen.

En matèria d'ensenyament no universitari, es fa necessari assegurar uns nivells comuns d'exigència que garanteixin la qualitat dels títols acadèmics, al mateix temps que es dóna resposta a les diferents situacions generades per la pandèmia. Per a aconseguir aquest objectiu resulta imprescindible realitzar algunes adaptacions que permetin als estudiants continuar desenvolupant el seu procés d'aprenentatge. Així, amb la finalitat de facilitar l'adaptació de les programacions didàctiques a les circumstàncies derivades de les decisions que s'adoptin sobre presencialitat de l'alumnat en els centres, s'atorga el caràcter d'orientatius als estàndards d'aprenentatge avaluables. S'autoritza també la modificació dels criteris d'avaluació i promoció per a tots els cursos d'educació primària, secundària obligatòria, batxillerat, i formació professional, així com els criteris per a l'obtenció del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, el títol de Batxiller, i les titulacions corresponents a la formació professional. Es preveu igualment la modificació dels criteris d'avaluació, promoció i permanència en els ensenyaments d'idiomes, així com l'adequació dels principis bàsics comuns d'avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a les circumstàncies excepcionals derivades de la pandèmia.

Així mateix, se suprimeixen les avaluacions de final d'etapa d'educació primària i secundària obligatòria que, a partir del Reial decret llei 5/2016, de 9 de desembre, han perdut tot efecte acadèmic, tenint únicament un caràcter mostral i finalitat diagnòstica, i respecte del calendari escolar, es consideraran dies lectius tots aquells en els quals es pari esment i suport educatiu a l'alumnat, ja sigui de manera presencial com a distància.

En l'àmbit de la formació professional del sistema educatiu, s'estableixen mesures excepcionals en matèria d'ordenació i organització dels ensenyaments, que seran aplicable en aquells casos en què resulti impossible el seu desenvolupament conformement a l'ordenació i organització previstes en la normativa bàsica de l'Estat. Des de la consideració de la importància de la pràctica en empreses dels estudiants i el seu caràcter irreemplaçable, les actuals circumstàncies poden fer inviable el desenvolupament d'aquesta mena de pràctiques en determinats sectors i territoris. Correspon, per això, permetre, des de la normativa bàsica, una flexibilització que, només en aquells casos imprescindibles, permeti finalitzar els seus estudis als estudiants. Així, es podrà autoritzar la reducció excepcional del mòdul de formació en centres de treball al mínim exigit en els reials decrets que estableixen cada títol i els seus ensenyaments mínims. Així mateix, les administracions educatives competents podran, quan no existeixi alternativa viable, substituir l'estada en empreses, pròpia de la formació en centres de treball, per una proposta d'activitats associades a l'entorn laboral. Aquesta mesura es fa extensible també als ensenyaments artístics i als ensenyaments esportius, amb les adaptacions adequades a les seves respectives característiques.

Pel que fa als certificats de professionalitat de la formació professional per a l'ocupació, regulats per Reial decret 34/2008, de 18 de gener, també s'estableixen mesures excepcionals, durant el curs escolar 2020-2021, per a la realització del mòdul de formació pràctica en centres de treball, quan no sigui possible la realització efectiva en un àmbit empresarial.

L’RDLL entra en vigor l'endemà al de la seva publicació en el BOE, és a dir, l’1 d’octubre de 2020.





Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC